1 Timothy 2

Kwafiren Ana Raube’aten Tur

1Isan imih antoro’ot au ototofaren tur i iti, ata fefeyan, ata yoyoban, ata yoyobanwainen, naatu ata merarayow sabuw tutufin etei isah kwanayoyoban, 2aiwob sabuw isah, naatu sabuw iyab hi’ukwarin tema’am auman isah kwanayoyoban, saise it etei tufuw nuwarobamaim tanama God tanakakafiy tanabora’ara’ah. 3Ef iti i gewasin naatu God ata baiyawasenayan i ebiyasisir, 4i ekokok sabuw etei’imak yawas hinab naatu hinan tur anababatun hinaso’ob, 5anayabin God i ta’imonamo, naatu orot foun bat sabuw bow na God bairi baitounuw isan i ta’imon, nati orot i Jesu Keriso akisin. 6 a  God ana sabuw baiyawasih isan ana veya yakitifuw inu’in na titit ana maramaim, Jesu Keriso taiyuwin ana yawas yare sabuw etei tubunih botaitih hitit. 7 b  Ana’an nati isan ayu tur abarin naatu tur binan isan God rubinu atit Ufun Sabuw isah baitumatum ana tur naatu turobe abi’obaibiyih. Ayu men abifufuwen ayu i tur anababatun au’uwi. 8Isan imih ayu akokok kwafiren ana efan tata’amaim oro’orot etei umah kakafiyin hinabora’ah hinayoyoban, men yaso’ar gamin auman.

9 c  Iban maiye ayu akokok baibin hai faifuw i hina’osen gewas, naatu aribuh men yumatan ta ta hina’am kwanikwaniy, sawar hai baiyah gagamih hinabow aribuhimaim hinaya hinakusisiar, naatu faifuw baiyah gagamih hina’osenamih, 10 d  baise itinin gewasin i hai faifuwamih hina’us, God kwafirin hirouw teo’o na’atube God ana kok hinasinaf sabuw afa hinibaisih.

11Baibin so’ob hinakokok i hai yawas hinayare hinanutanubamo hinama tur hinanowar, 12 e  ayu men abibasit baibin boro bai’obaibiyenayah hinamatar naatu men orot isah hini’ukwarin, baise baibin i awah nafot hinanutanubamo hinama. 13 f  Anayabin God i wantoro’ot Adam sinaf matar, imaibo Eve sinaf matar. 14 g  Naatu Adam i men wan hikubibiruwimih baise babin i wan hikubibiruw naatu bowabow kakafin sinaf. 15Baise baibin hai toub ana maramaim God boro nibaisih yawas nitih, nati i baitumatum, yabow naatu kakafiyinamaim hinabukikin hinama gewasin hinasisinaf na’at.

Copyright information for `AAI