1 Timothy 3

Tafaror Bar Hai Ukwarih

a Iti tur i tur anababatun. Orot yait bai’ukwarin isan ana not tutufin etei nanotanot na’at, i ana naniyan tutufin etei bowabow gewasin nasinaf. b Ekaleisia ana ukwarin orot
3.2nutetenayan/bishop
aurin ubar en, a wan ta’imon, taiyuwin ana yawas nakaif gewas, nakakafiy, ana not rerekabin, merarayow wairafin, bai’obaiyen isan i karam,
men harew fokarih tomayan, men baiyow kwanekwaneyan, baise yan nuwarob, tufuw ana orot, men kabay ana momorob. Aawan natunatun nakaifih gewas naatu natunatun ni’obaiyih gewas, naatu na’itin natunatun i hikakafiy tebobosiyasiyar. Orot yait aawan natunatun men nakakaifih gewas na’at, God ana ekaleisia boro mi’itube nabonawiyih gewas. Nati orot i men iti boro’omo na baitumatumayan mamataramih, anayabin bai’o’orot asir boro nan wanawanan narun, Demon Mowan isan matar God bibatiy na’atube boro ibo nati baibatiyen ta’imon nab. d Iti orot i sabuw iyab baitafaror atih ufun tema’am i tekakakafiy, saise i boro men wabin kakafinamaim hinayai naatu demon mowan ana warasa na’onamih.

Tafaror Bar Ana Baibaisayah

Ef i ta’imon, baibaisayah
3.8deacon
hai yawas nigewasin men hinifufuwen, men harew fokarih hinatom, men kabay isan hinikabat
Naatu hai not narererekab ata baitumatum ana sawar abisa na irerereb tai’itin hinabukikin. 10 Fufunen boro i wan hinab, naatu nati fufunen hinabisnowah na’at, i karam boro Tafaror Bar wanawanan ana baibaisayah na’atube hinama hinabow.

11  f Ef ta’imon, nati orot a’awah hai yawas nigewasin sabuw afa hina’itih hinakakafiyih, men hinayanuw sabuw hiniyababanih, baise hinabosunusunub naatu hai bowabowamaim sabuw etei hina’itin hinitutumih.

12 Baibaisayan aawan i ta’imon ni’awan naatu aawan natunatun nakaifih gewas naatu ana nibur nati baremaim tema’am auman nakaifih gewas. 13 Naatu baibaisayah iyab bowabow gewasin tebowabow boro hinayara’ahih hai baitumatum Keriso Jesu wanawananamaim hibaib i boro nara’at nafokar.

14 Ayu anotanot iti boro’omo anan ana’iti, baise a fef ibo iti akirum abiyafar saise, 15 Ayu anarurubir na’at, sabuw iyab God nowan hai yawas kaifin isan ana ef boro hinaso’ob gewas hinakaif, naatu sabuw nati i God wanatowan ma’ama’anin ana ekaleisia anababatun, turobe ana wabat naatu ana tutut. 16  g It ata tafaror ana kirikirifot an gagamin na’in isan boro men yait ta nayaubamih. Na ibebeyan biyat ana itinin na’atube matar, Anun Kakafiyin ebi’obaiyit i turobe, tounamatar hi’itin, wabin hibai hitit sabuw wanawanahimaim etei hibinan naatu tafaram tutufin etei hitumitum imaibo God bora’ah yen ana marakaw bonamanamarinamaim run.

Copyright information for `AAI