1 Timothy 3

Tafaror Bar Hai Ukwarih

1 a  Iti tur i tur anababatun. Orot yait bai’ukwarin isan ana not tutufin etei nanotanot na’at, i ana naniyan tutufin etei bowabow gewasin nasinaf. 2 b  Ekaleisia ana ukwarin orot
3.2nutetenayan/bishop
aurin ubar en, a wan ta’imon, taiyuwin ana yawas nakaif gewas, nakakafiy, ana not rerekabin, merarayow wairafin, bai’obaiyen isan i karam,
3men harew fokarih tomayan, men baiyow kwanekwaneyan, baise yan nuwarob, tufuw ana orot, men kabay ana momorob. 4Aawan natunatun nakaifih gewas naatu natunatun ni’obaiyih gewas, naatu na’itin natunatun i hikakafiy tebobosiyasiyar. 5Orot yait aawan natunatun men nakakaifih gewas na’at, God ana ekaleisia boro mi’itube nabonawiyih gewas. 6Nati orot i men iti boro’omo na baitumatumayan mamataramih, anayabin bai’o’orot asir boro nan wanawanan narun, Demon Mowan isan matar God bibatiy na’atube boro ibo nati baibatiyen ta’imon nab. 7 d  Iti orot i sabuw iyab baitafaror atih ufun tema’am i tekakakafiy, saise i boro men wabin kakafinamaim hinayai naatu demon mowan ana warasa na’onamih.

Tafaror Bar Ana Baibaisayah

8Ef i ta’imon, baibaisayah
3.8deacon
hai yawas nigewasin men hinifufuwen, men harew fokarih hinatom, men kabay isan hinikabat
9Naatu hai not narererekab ata baitumatum ana sawar abisa na irerereb tai’itin hinabukikin. 10Fufunen boro i wan hinab, naatu nati fufunen hinabisnowah na’at, i karam boro Tafaror Bar wanawanan ana baibaisayah na’atube hinama hinabow.

11 f  Ef ta’imon, nati orot a’awah hai yawas nigewasin sabuw afa hina’itih hinakakafiyih, men hinayanuw sabuw hiniyababanih, baise hinabosunusunub naatu hai bowabowamaim sabuw etei hina’itin hinitutumih.

12Baibaisayan aawan i ta’imon ni’awan naatu aawan natunatun nakaifih gewas naatu ana nibur nati baremaim tema’am auman nakaifih gewas. 13Naatu baibaisayah iyab bowabow gewasin tebowabow boro hinayara’ahih hai baitumatum Keriso Jesu wanawananamaim hibaib i boro nara’at nafokar.

14Ayu anotanot iti boro’omo anan ana’iti, baise a fef ibo iti akirum abiyafar saise, 15Ayu anarurubir na’at, sabuw iyab God nowan hai yawas kaifin isan ana ef boro hinaso’ob gewas hinakaif, naatu sabuw nati i God wanatowan ma’ama’anin ana ekaleisia anababatun, turobe ana wabat naatu ana tutut. 16 g  It ata tafaror ana kirikirifot an gagamin na’in isan boro men yait ta nayaubamih. Na ibebeyan biyat ana itinin na’atube matar, Anun Kakafiyin ebi’obaiyit i turobe, tounamatar hi’itin, wabin hibai hitit sabuw wanawanahimaim etei hibinan naatu tafaram tutufin etei hitumitum imaibo God bora’ah yen ana marakaw bonamanamarinamaim run.

Copyright information for `AAI