1 Timothy 4

Matatoniwa’an Bai’obaiyenayah Kakafih Isah

1Anun Kakafiyin bebeyanamaim eo, mar boun iti yomaninamaim sabuw afa boro iti baitumatum hinihamiy, naatu wagabur baifufuwenayah fanan hinanowar nabonawiyih ef hinasair demon hai bai’obaiyen hini’ufunun. 2Bai’obaiyen nati na’atube i sabuw wanawanah rerekabih hai baifuwenane enan, nati sabuw hai not ana rerekab etei i morob, kabay ana fora’abinamaim hinabar eafufur. 3 a  Sabuw tabin isan teofafarih, naatu bay afa aa isan teo’ofafar, baise sawar etei God bimataren i gewasih aa isan, iyab tibitumatum naatu turobe hisoso’ob merarayow God hinabitin ufunamaim karam boro bay hina’aan. 4Anayabin sawar etei God bimataren i gewasih naatu merarayow ufunamaim men karam boro sawar ta inakwahir, 5anayabin God ana tur naatu yoyoban hairi hisinaf God ebibasit karam boro tana’aan.

6Iti raube’aten tur taituwa baitumatumayah inabi’obaiyih ana maramaim, o ina Keriso Jesu ana bowayan gewasin kumamatar, nati a bai’obaiyenamaim o a baitumatum wowab kurara’at naatu turobe ibi’ufun auman wowabi kurara’at. 7 b  Baifufuwen naatu kikifo hai binanakwar yabih en kwanihamiyen, naatu nati efanin kwa i kwani’a’ait gewas saise God kwani’ufunun gewas. Kwa God ana yawas gewasin kwani’a’ait kwanab. 8Biyat takukubaitub i boro mar kafai nibaisit, baise God ana efamaim bai’ufnunin isan tanabi’a’it i igewasin kwanekwan sawar etei isah, anayabin eo matanit yawas iti boun tama’ama naatu yawas gewasin boro enan isan.

9Abisa ao i tur anababatun, imih kwananowar kwanab naatu kwanitumatum. 10 c  Tabow raro’ot ebababan, anayabin ata not etei God wanatowan ma’ama’anin tabitin, sabuw etei hai baiyawasenayan, naatu baitumatumayah i hai baiyawasenayan anababatun. 11Bai’obaiyen iti i ini’obaiyih naatu iniyunih hinasinaf.

12 d  Men yait ta o nanuw furuw orot boub narouw na’omih, baise a tur, Ayawas, a yabow, a baitumatum, naatu yawas kakafiyin imaim baitumatumayah ini’obaiyih hina’itin. 13Nati na’atube inama inasisinaf ayu anan anatit, ayawas inaya’asair bebeyanamaim buk iniyab, inabinan, ini’obaiyih. 14 e  Dinabane tur na orot ukwarih tafa hiyara’ah hiyoyoban a usar re ibaib men inakwahir.

15Sawar iti i inia’ait naatu a veya nati bowabow initin, saise sabuw etei a bowabow ana gewasin hina’itin. 16Mata toniwa’an taiyuw inakaif gewas naatu a bai’obaiyen ina’itin gewas, sawar iti i inabukikin inama inasinaf, anayabin iti na’atube inasisinaf sabuw iyab io tenonowar boro iniyawasih naatu o auman boro iniyawasi.

Copyright information for `AAI