c3.3Exo 24.12; Jer 31.33; Ezk 36.26-27
e3.7Exo 34.29
f3.9Deu 27.26; Rom 1.17
g3.13Exo 34.33
h3.16Exo 34.34

2 Corinthians 3

God Ana Baibasit Boubun

1 a  Iti kwananowar taiyuwit isat tao ra’ara’at maiye? O kwakokok sabuw afa turahinah tebifa’ihibe fefemaim kwa aki kwanifa’i isai kwanao ra’ara’at naatu aki kwa anifa’i isa anaora’ara’at. 2 b  Kwa i aki ai fef, dogorei wanawanan hikirum sabuw etei baiyab so’ob isan. 3 c  Rerereb yan ebi’obaiyit, Keriso taiyuwin iti fef kirum aki wanawana’imaim iyafar abai ana, men fufumamaim hikirum, baise God Anunin wanatowan ma’ama’anin kirum, men kabay rebanamaim baise sabuw dogorohimaim.

4Nati batkikin God nanamaim i it nowat Keriso’one enan. 5It i men karam taiyuwit ata fairamaim abistan tasisinaf i tata’itin, tatafufun ana gewasin isan tao, baise it ata fair i Godane enan. 6 d  I sinaf isat heam ana obaibasit boubun ana bowayah tamatar, men fefemaim baise God Anunin Kakafiyinamaim. Anayabin ofafar hikikirum i ea’easbunit, Anun Kakafiyin i yawas ebitit.

7 e  Ofafar nati kabay tafanamaim hikikirum ana veya God ana marakaw tafanamaim re auman bai, nati morob bai enan naatu ofafar ana kusisiarin auman naa, imih Israel sabuw men karam Moses yumatan hita’itin gewas, nati kusisiarin i sasawar auman. 8Baise nati kusisiarin men nati Anun Kakafiyin ana bowabow ana kusisiarin na’atube’emih. 9 f  Bowabow nati sabuw ea’easbunih nakukusisiar na’at, iti roumutuforen bowabow ana kusisiarin ana ra’at men tomar? 10Ofafar atamanin ana kusisiarin i en, anayabin boun nowan ana kusisiarin i ra’at imaim atamanin kusair. 11Naatu nati kousisi’arin boun kusaisir auman nanan na’at, nati wanatowan ekukusisiar ana ra’at i men tomarin.

12Isan imih aki isai nuhifot ema’am, aki fair abai ababatkikin. 13 g  It i men Moses na’atube yumatan sum Israel sabuw men karam yumatan ana kusisiarin hita’itin. 14Baise hai not i kwaris naatu nati boun ana veya ofafar atamanin tebiyab. I men hibosair anayabin Keriso akisinamo wanawananamaim inama’am boro hinabosair. 15Iti boun ana veya, Moses ana ofafar inabiyab hai not sumasum sum inu’in. 16 h  Baise yait ta Regah isan natatatabir nati sumasum i bosair. 17 i  Regah i Ayubin, naatu menamaim Regah Ayubin ema’am nati’imaim rufamen emamatar. 18Naatu it iyab yumatat men sumasum, it etei’imak Regah ana marakaw yumatatamaim ekukusisiar, it ebobotabirit i ana yumatanabe tamamatar. I ana marakaw kusisiarin i ra’at kwanekwan, i Regahine enan, i Anuninamaim ema’am.

Copyright information for `AAI