2 Corinthians 6

1Aki God bairi aita’imon abowabow, isan imih aki kwa a fefefeyan, God ana manaw ana kabeber kwanabaib men yabin en namatar. 2 a  Buk Atamaninamaim eo, “Anamaramaim Veya naa titit, ayu tainu kwa isa arub, naatu anamaramaim baibais kwakokok, Ayu ana kwa ai yawasi.” 3Aki men yait ta ana ef ayaya’afut, saise aki ai bowabow wanawanan men kakafin ta hinatita’urimih. 4Baise nati efanin aki God isan abi’akir, bai’akir ana itinin i iti na’atube wenaben fokarih, yare fokarih, biyababan fokarih. 5 b  Naatu aki hiborabirabi, dibur arun, tekukugeyagey, abow tunrabi, men ain gewas naatu himtitiyi, naatu bayumih aa morob, 6 c  nati aki ai uhewamaim, aki ai so’obamaim, ai yara’iyenamaim, ai fairamaim, Anun Kakafiyin wanawana’imaim ebi’obaiyi turobe yabow i anababatun. 7God ana fairamaim turobe ao abinan, roumutuforen umai asukwafune abai naatu umai beyawane abai imaim abiyow. 8Aki hifa’i naatu men hifa’i, tur kakafin hio tur gewasin hio. Sabuw afa aki isai tekakakaf afa men tekakakaf, afa aki ai gewasin te’o naatu afa ubar tebiti, baifufuwenayah hirouw te’o baise aki turobe ao. 9 d  Hisu’ubi baise men hisu’ubi, amomorob baise yawasi ama’am, terarabi baise men te’a’asbuni, 10abiyababan, baise mar etei abiyasisir, auri sawar meyemeye, baise aki’ine sabuw moumurih maiyow isah sawar karam. 11Corinth sabuw, kwa isa aki tur ta men abotanimih, tur etei bebeyanamaim ao, kwa isa aki dogorei anababatun bobotawiyen. 12Aki ai yabow kwa isa i men abotan, baise kwa a yabow aki isai dogor kwarufut 13 e  Ayu akokok aki bairit tanitafentutur imih ayu natunatu’ube au’uwi dogor kwanabotawiy.

Sabuw Men Tebitumatum Hai Baimatnuwen

14 f  Sabuw baitumatumayah atih men bairi kwanagamuw, anayabin gewasin naatu kakafin hairi boro hiniwase’as. O boro mi’itube marakaw gugumin hairi hinita’ay. 15Imih boro mi’itube Keriso naatu Demon Mowan hairi hinao hinibasit? Baitumatumayah naatu baitumatumayah atih hairi men karam hinafaram? 16 g  God men ebibasit uma taratar ana Tafaror Bar nowan hinamatar? Anayabin it i God ana Tafaror Bar ana ma’ama efan. God iti na’atube eo, “Ayu boro wanawanamaim anama ana remor, naatu Ayu i hai God, naatu i boro Ayu au sabuw. 17 h  “Isan imih, biyahine kwanatit naatu kwanihamiyih. Biyah kato men kwanabutubunih naatu ayu boro anabuwi, Regah eo, 18 i  Ayu boro kwa Tamat naatu kwa boro natunatu orotokek naatu baibitarikek anarouw anao.”

Copyright information for `AAI