2 John 1

1Tuwat ain biyanane, Kou’ay Bar kafai wanawananamaim natunatun bairi isah abiyabow men kafaita. Men ayu akisu kwa isa abiyabowamih, baise sabuw iyab tur obe hisoso’ob auman isa tibiyabow.
Copyright information for `AAI