2 Thessalonians 2

Orot Kakafin

1Taitu, ayu au not gagamin ata Regah Jesu Keriso namatabir nan nabuwit tanan biyanamaim bairi tanabita’imon isan, i akokok anao kwananowar imaibo ana veya natit. 2Nati ana veya’amaim sabuw afa boro hinatit hinao: Aki wagabur hiwani hio anowar Regah ana veya i natitaka, o dinabatur hinao, o fef tur abarayah biyahine bai na hinarouw hinao, men kwananowar a yan kwanabat kwana’oror sa’isa’ir kwanabirumih. 3 a  Men baifuwenamaim tur ta ta hinao kwa hinifufuwimih. Anayabin ma kakaf, fanasair, tenagogor i boro wan nabusuruf na’in nanan wanawananamaim, orot kakafin God ana rakit wairafin nan natit nirerereb. Iti orot sawar kakafih etei nabisawaren ufunamaim God ana baimakiy i boro nab.

4 b  Baise wan i boro sabuw hai god tafah hitumatum hima tekwakwafirih etei boro ni’ibih, nabow haw nayara’iyen naatu God ana Tafaror Bar wanawanan narun namare taiyuwin god narouw nao. 5Bairit tama’am ana veya iti sawar isah ao kwanotanot? 6Naatu boun i kwa kwaso’ob abisa ana ef efutifut, saise ana veya anababatun nan natit imaibo Orot Kakafin nirerereb.

7Anayabin Orot Kakafin God ana rakit i wa’iwa’iramaim busurufika ebowabow. Baise orot yait ef efutifut i boro’ika nabat nanan, God nati orot nabobosa’ir 8 c  imaibo Orot Kakafin boro natit nirerereb, naatu ata Regah Jesu nanan ana marakaw bonamanamarinamaim boro na’afufur naatu awayourin ana fairamaim boro nababintatab. 9 d  Orot Kakafin boro Satan ana fairamaim nabo’awi’aw nan, sawar men ta’i’itah efa’efanin, ina’inan, naatu baifofofor yumatah ta ta boro nasinaf, 10sabuw iyab tur anababatun baiyabuwin nowar imaim yawas bain isan ana ef hikwahir sa’ab tenan, nati sabuw boro iti ina’inanamaim hinifufuwih hinan hinakasiy. 11Anayabin iti isan God baifufuwen ana fair itih wanawanahimaim nabow saise baifuwen hinitumitum, 12bowabow kakafin nitenmumunih hinasisinaf yomaninamaim boro God ana baimakiy wanawanan hinarun. Anayabin turobe men hinitumatum.

Kwanabatkikin

13 e  Igewasin aki merarayow mar etei God anitin kwa isa, kwa i Regah ebiyabuwi taitu. Anayabin sabuw etei wawanahimaim kwa i God rubini Anun Kakafiyin ana fairane yasairi turobe kwaitumatum yawas kwabai. 14Iti tur gewasin aki ana abinan kwanonowar imaim God kwa eafi, saise nati wanawananamaim nabonawiy ata Regah Jesu Keriso ana aiwob bairi kwanafaram.

15Isanimih taituwau, kwanabatkikin naatu turobe
2.15tur gewasin aya’abun
abinan kwanonowar o fefemaim akirum abi’obaiyi i kwanabukikin.

16Ata Regah Jesu Keriso taiyuwin naatu Tamat God it ebiyabuwit. I ana manaw ana kabeber wanawanamaim, wanatowan ana koufair nitit nuhit nafot tanama. 17Naatu dogor ana koufair nitin naora’ah saise mar etei aturamaim naatu asinafumaim gewasih kwanasinaf.

Copyright information for `AAI