2 Thessalonians 3

1Naatu taitu, au tur yomanin i abifefeyani isai kwanayoyoban, saise Regah ana tur abibinan natasasar saisewat nara’at natit. Sabuw afa auman hinanowar hiniyasisir, kwa kwanowar kwabiyasisir na’atube. 2Kwanayoyoban rakit sabuw naatu sabuw kakafih umahine God aki natafafari, anayabin sabuw afa tur nowara’e tama’am ana binan i auman hinanowar hinitumatum. 3Baise Regah akisinamo kwanitumitum, i boro naba’afuw fair nit, rakit sabuw naatu sabuw kakafih bai’afiyihimih hinabiwa’an umahine boro natafafari. 4 a  Aki aso’ob kwa i Regah tafanamaim kwaitumitum kwabowabow, imih aki anotanot naatu abitumatum sawar nati bowamih ai’obaiyi kwabowabow boro na’atube kwanabukikin kwanama kwanabow. 5Regah abifefeyan dogor nanawiy kwanan God kwa isa mi’itube ebiyabow i babanika kwanaso’ob naatu Keriso yatenub wawainab i kwanaso’ob.

Bowabow I Anababatun Tanabow

6 b  Ata Regah Jesu Keriso ana onowatenamaim taitu tuwai’inah, tur fokarin maiyow au’uwi. Kirisiyan iyab hinokow hima nonowatih te’aa naatu bai’obaiyen abit hikwahir asir hima beub hiwa’an tereremor kwanekwan, biyahimaim men kwanarun. 7 c  Kwa taiyuw kwaso’ob abisa asisinaf i kwaniu’uri, anayabin bairi tama’am ana veya men anokowamih. 8 d  Aki men orot babin ta ana bay asir a’aan kwaniyimih en, baise fai mar ai’akir abow raro’ai baban ai ma gewas isan, naatu kwa men kafai bit ta ait biyababanamih. 9 e  Aki ai baibais kwa biyanamaim i ana ef ema’am boro atafefeyani, baise ai sinafumaim itinin ta ai’obaiyi saise ef nati kwani’ufunun. 10Aki bairit tama’am ana veya tur iti na’atube auwi, ‘Orot yait enonokow bay men na’aan’. 11 f  Iti ao anayabin aki tur anowar, sabuw afa kwa wanawanamaim hinokow sawar. Bowabow hikwahir asir beub hiwa’an sabuw afa hai bowabow hi’itah hio kwanekwan tereremor. 12 g  Ata Regah Jesu Keriso ana onowatenamaim sabuw nati i abimatnuwih. Gewasin sabuw nati na’atube i hinamabainub kabutih isan hinabow. 13 h  Baise taitu tuwai’inah abisa gewasin kwabowabow men kwanahahar kwanihamiyimih. 14Orot yait tur iti fef wanawanan abiyafar men nabi’ufunun na’at, nati orot i kwana’inan naatu kwana’itin gewas matamaim nama. Men bairi kwanita’ay, kwanihamiy akisin sa’ab nama saise biyan na’ohow naso’ob. 15 i  Naatu men rakit orot na’atube isan kwanasinafumih, baise kwa tai iwa’an kakaf imih kwabimatanuw na’atube.

Yomanin Ana Merarayow

16Regah i akisin maiyow it ata tufuw an, ef tata’ane mar etei tufuw nit. Regah kwa etei isa nama. 17Ayu taiyuwu umau’umaim iti fef akikirum. Ayu Paul kwa etei a merar ayiy ao’otutur; Ayu au fef etei wabu i iti na’atube akikirum, 18Ata Regah Jesu Keriso ana manaw ana kabeber kwa etei isa nama wanatowan.

Copyright information for `AAI