2 Timothy 1

Keriso Ana Bowayan Gewasin

1Ayu Paul Jesu Keriso ana tur abarayan, God ana kokomaim iyunu atit Keriso Jesu wanawananamaim yawas wanatowan eo’omatanit i ao’orereb. 2 a  Iti fef o Timothy isa akikirum, ayu natu au yabow, isa ayoyoyoban manaw kabeber, baiwanbabanen, tufuw, God Tamat naatu Jesu Keriso ata Regahane isa nama.

Merarayow Naatu Koufair

3 b  Ayu God isan abowabow au not wanawanan men ana kwarisin ta auman, baise turobe’emaim ana merar ayiy, uwai’inah hisisinaf na’atube. Au yoyobanamaim fai mar o anuhi God ana merar ayiy. 4O matur re’er i anotanot, fai mar etei au kok gagamin i mi’itube ata’iti maiye, saise atiyasisir. 5 c  O a baitumatum turobe isan i mar etei nuhu ekukusib, nati baitumatum i wantoro’ot o uwat Lois, naatu o hinat Eunice hairi hibitumatum, boun i ayu aso’ob anababatun o auman nati baitumatum ta’imon kubitumatum. 6 d  Anayabin iti isan o nuhi akukusib, ayu umau tafa ayayara’ah ana veya God ana usar bit inababin maiye na’in nato’ab. 7 e  Anayabin God Anunin bitit i men baibiruwit isan ititamih, baise Anun Kakafiyin bitit i fair, yabow naatu yawas rumutumutufurin bow isan itit.

8Isan imih Regah ana tur orereb isan men biya na’ohow, na’atube ayu dibur ama’am isan men biya na’ohow, baise Tur Gewasin isan ayu biyau ebababan na’atube, obo aunowa biya nababan God fair ebit na’atube. 9 f  I iyawasit naatu afa’af kakafiyinamaim eafit tana yasairit ana sabuw nowanamih tamatar, ea’afit i men it ata bowabow gewasin tabowabow imaim itin eafitamih, baise i taiyuwin ana kokomaim naatu ana manaw ana kabeberamaim Jesu Keriso i’obaiyit ta’itin. Iti i marasika tafaram aneika yakitifuw. 10 g  Naatu boun ata baiyawasenayan Jesu Keriso nan ana veya sawar etei isat hirerereb, morob ana fair e’asabun naatu Tur Gewasinamaim yawas wanatowan i’obaiyit na irerereb.

11 h  Ayu i kob abarin naatu Tur Gewasin sabuw bai’obaiyih isan God rubinu, 12anayabin iti isan ayu biyababan gagamin abaib. Baise biyababan abaib isan men biyou eo’ohowamih, anayabin ayu yait abitumitum i aso’ob, i boro ana fair natafafaru Tur Gewasin bitu anabotan nan yomanin ana Veya natit.

13Tur anababatun abi’obaiyi inabukikin, mar etei nati bi’obaiyen ini’ufunun, naatu baitumatum, yabow Keriso Jesu bitit i wanawanamaim nama. 14 i  God Anun Kakafiyin it wanawanatamaim ema’am i ana fairamaim sawar gewasih hitutumi hibit ina tafafar gewas.

15Inaso’ob
1.15Kirisiyan
sabuw Asia wanawanan hima’am etei ayu hihamiyu, na’atube Figelus naatu Hermogenes hairi auman ayu hihamiyu.

16Ayoyoyoban Regah mi’itube Onesiporus ana nibur bairi nakabibirih, anayabin mar etei ena ayu koufair ebitu, naatu dibur ama’am isan men kafai biyan eo’ohow. 17Baise na Rome titit ana veya ana kok i mi’itube ayu ta’itu, imih nuwuhu nan ayu titauru itu. 18Ayu ayoyoyoban mi’itube Regah baibatebat ana Veya iti orot takabibir, anayabin Ephesus imaim ayu isau bowabow gagamin maiyow bow bibaisu o iso’ob, o men kukakasiyomih.

Copyright information for `AAI