2 Timothy 3

Mar Yomanin

a Abimatnuwi inaso’ob, mar yomanin nakakabom, yawas boro nafokar, sabuw boro taiyuwih akisih isah hinabow, hinikabat, hinao ra’ara’at, hini’o’orot; awah nafokar, hinah tamah fanah hinasair, aurih merarayow en, naatu kauh boro God hinitin, yabow en, tounuw en, kautabitabir, tafa’asar, yaso’ar, gamin boro hinamatar, naatu yawas gewasin isan boro hinibobowen. Turahinah babah hinao, yateh nakabiy, dogoroh wanawanan boro men bir kakaf nama, bai’o’orot awan nakaratan; biyah ana yasisir isan boro nara’at, naatu God boro men hiniyabuw, b ufuhine hai itinin i Kirisiyan sabuw na’atube, baise wanawanah hai itinin turobe ana fair i hikwahir, nati sabuw i kwanahaiwih.

Anayabin Orot afa sabuw hai bar hirun baibin bowabow kakafin ta ta, biyah ana naniyanamaim nawiyih hisisinaf fatumih hima’ama, hibow bai’obaiyen ta hi’obaiyih naatu turobe ana ef hihamiy. Nati baibin i mar etei hisisinaftobon turobe hitaso’ob isan, baise bai’obaiyenayah hi’obaiyih kakakaf, turobe men hinaso’ob. c Jannes naatu Jambres hairi Moses isan hibirakit na’atube, iti orot auman turobe isan tibirakit, hai not kakafinamaim turobe hibotabir baitumatum tigugurus. Baise boro men manin hinabowamih, anayabin hai baikoko’aw hinabiwa’an boro bebeyan sabuw hina’itin. Jannes naatu Jambres hairi biyah mamatar na’atube.

Tur Yomanin

10 Baise o i ayu au bai’obaiyen iso’ob, au yawas mi’itube ama abowabow iso’ob. Abis isan ayakitifuw abowabow iso’ob, au baitumatum, au yatenub, au yabow, au biyababanamaim wawainabu, 11  d au roukaukuwenamaim, naatu au bai’akiramaim o iso’ob. Naatu sawar abisa’awat Antioch, Ikonium naatu Lystra imaim isou himamatar iso’ob; roukoukuwen kakafin anababatun abai wainabu. Baise Regah God iti kakafihine botaitu atit. 12  e Turobe, sabuw iyab Kirisiyan ana yawasamaim hinama Keriso Jesu hinabi’ufunun boro hinarukoukuwih. 13 Baise sabuw kakafih naatu iyab tebowabow hai itinin i turobe sabuw na’atube, i kakafin hisinaf tenan boro hinan hinarouwabon, ana itinin i taiyuwih hifufuwih naatu turahinah auman tibifufuwih. 14 Baise o, turobe men inabohamiy, abisa abi’obaiyi inabukikin initumitum. Iso’ob iyabowat o abai’obaiyenayah, 15 naatu inanot o kek ana veya na boun God ana tur kakafiyin hikikirum etei iso’ob, iti tur i karam boro not nit ukwar narerekab nabonawiy Keriso Jesu initumitum yawas inab. 16  f Tur etei i God Anunin Kakafiyin iwanih hikirum naatu turobe bai’obaiyen isan i gewasin, ata ma menamaim ebibibir nakwararit narumutufur, kakafih nayai gewas, naatu ma gewas isan ni’obaiyit tanama gewas. 17 Saise orot yait God isan ebowabow bai’obaiyen tutufin nab an uman etei nasusuw bowabow ta ta etei nabow gewas.

Copyright information for `AAI