2 Timothy 4

1God nanamaim naatu Keriso Jesu nanamaim tur fokarin au’uwi, Keriso i boro enan sabuw yawayawasih naatu murumurubih nibabatiyih, naatu enan anayabin i ni’aiwobomih, imih tur fokarin ao abiyuni, 2inabat kikin inao’rereb tur gewasin inabinan, veya gewasin hamehamen ana veya o veya kakafin fokarin ana veya inao’rereb hinaso’ob gewas, abisa hinasisinaf kakaf isan ina’uwih, inayamutufurih, naatu koufair initih, yatenanub God ana turamaim inituwih. 3 a  Veya enan sabuw iti bai’obaiyen gewasin boro hinakwahir, naatu tur i hai naniyan ekokokomaim boro hinan, bai’obaiyenayah maumurih na’in hinabow tur i hai kokomaim bai’obaiyenayah hinabinan hinama hinanowar. 4Tur anababatun isan tainih boro hinagibud naatu binanakwar mumunih isah tainih boro hinabotawiy. 5Baise o, sawar fokarih ta ta tenan wanawanahimaim inabatkikin, biyababanamaim nawainabi. O a bowabow i Tur Gewasin inabinan sabuw Keriso hinasu’ub, naatu a bowabow etei inabow yomanin ina’asa’ub, God ana akirwairafin na’atube.

6 b  Anayabin ayu biyau sibor na’atube ya’in isan ana veya i natit; naatu ayu tafaram baihamiyin isan au veya i nakabom. 7 c  Ayu baiyow gewasin ai yow anunuw ana yomanin atit naatu au baitumatum abotan, abisa ao’omatan imaim ama yomanin abisawar. 8 d  Naatu boun i baigegsairen ana siwar ayu isau tebobotan, yamutufuren ana kowas, Regah ana baibatiyen mutufurin boro Baibatebat ana Veya nitu, men ayu akisu, baise iyabowat i ana matabir isan yabowamaim hima tekakaif auman boro nitih.

O Akis A Tur

9Inasinaftobon iti boro’omo inan biyau inatit, 10 e  anayabin Demas iti tafaram isan iyabow kwanekwan; ayu ihamiyu anababatun tit in Thessalonica. Crescens au Galasia in, naatu Titus au Dalmatia in. 11Luke akisinamo airi ama’am, o namih Mark inab airi kwanan, anayabin i boro nibaisu au bowabowamaim airi ana bow. 12Tychicus i ai yafar au Ephesus in. 13 f  O inan ana veya au biyabaibiyon tafan Troas bar meraramaim Carpus biyan ai hamiy inu’in inab auman inan. Naatu buk auman inabow inan, buk nati for kanabihimaim hikikirum i au kokok gagamin nati buk auman inabow inan.

14 g  Alexandermetal bowayan biyababan gagamin maiyow ayu itu, abisa ayu isou sisinaf Regah boro ana baiyan nitin. 15Imih o abimatnuwi, mata toniwa’an nati orot isan. Anayabin it ata tur ata binan tao isan i gam ebi’aw ase’as. 16Wantoro’ot ayu taiyuwu awawasfafaru ana veya men yait ta ayu au kou bat, etei ayu hihamiyu, God mi’itube abisa hisisinaf isan men imaim tibatiyih. 17Baise Regah ayu au kou bat fair itu, imih ayu fair abai tur etei a binan Eteni Sabuw hinowar; naatu farubarubar awanane Regah botaitu atit. 18Regah boro moromorob kakafih tata’ane natafafaru naatu yawas nitu nabonawiyu i ana aiwob no maramaim ana run. Isan imih mar etei bora’ara’aten abitin wanatowan, wanatowan!Amen

Yomanin Ana Merarayow

19 h  Priscilla naatu Aquila hairi hai tur ina’owen, hai merar ayiy na’atube Onesiporus ana nibur bairi auman hai merar ayiy. 20 i  Erastus i Corinth ema’am, Trofimus sawow imih Miletus imaim ai hamiy ema’am. 21O inasinaftobon inan inatitabo rarab siba’u ana veya nabusuruf. Eubulus a merar eyey, na’atube Pudens, Linus naatu Claudia auman a merar tiyiy, naatu taituw iti’imaim tema’am auman a merar tiyiy.

22Regah ayub nigegewasin, naatu manaw kabeber Regahane kwa etei isa nama.

Copyright information for `AAI