Acts 2

Anun Kakafiyin Pentecost Ana Veya Ra’iy

1 a  Pentecost ana veya na tit, etei’imak hiru’ay efan ta’imonamaim hima. 2Naniyan meyemeye yaurabad nidun wowogabe marane rena bar hima’am imaim run awan karatan. 3 b  Naatu abisa hi’i’itin i wairaf orot menan na’atube tamunimun na ta’ita’imon tafahimaim mara’ara’at. 4 c  Etei’imak Anun Kakafiyin iwanih menah botabir tur tata’amaim hio, Anun Kakafiyin fair bitih na’atube.

5Nati ana veya, Jew sabuw God ana bowayah orot gagamih etei tafaram tata’ane hiru’ay Jerusalemamaim hima’am. 6Iti nidun hinonowar ana maramaim sabuw rou’ay gagamin na’in hiru’ay hima’am, hai kasiy ra’at naatu hifofofor men kafaita, anayabin etei hai turamaim hio hinowar. 7Kasiy gagamin maiyow isah matar naatu taiyuwih hibabatiyih. “Iti sabuw tur teo etei i Galilee oro’orot? 8Naatu mi’itube’emih it ata turamaim hio tanonowar? 9It i tafaram ta ta’ika tana, Partia, Media, Ilam naatu afa i Mesopotamia’ane hina, Judea, Kapadosia, Pontus naatu Asia, 10Firigia, Pamfilia, Egypt naatu Libia wanawanan turin Sairini na’atune auman hina tema’ama. Naatu Romene nanawan auman hina Jerusalem tema’am. Nati i Jew sabuw naatu sabuw afa hai baitumatum hibotabir hina Jew sabuw himamatar auman. 11It afa i Kurit naatu Arab sabuw. Baise God sawar gewasih maiyow sisinaf isan ata turamaim hio tanonowar!” 12Sabuw hifofofor naatu hai kasiy ra’at taiyuwih hibabatiyih hio, “Iti sawar anayabin i abisa?”

13Baise sabuw afa hi’iyab hio, “Nati sabuw i harew fokarin, hitom imih teo kwanekwan!”

Peter Ana Tur

14Tur Abarayah etei 11 hai founamaim Peter misir fanan aumetawat sabuw rou’ay gagamin na’in isah eo, “Taitu tuwai’inah Jew sabuw naatu kwa iyab Jerusalem wanawanan kwama’am, akokok tain kwanarub gewas sawar iti mamatar anayabin anakubuna kwananowar. 15Kwa kwanotanot iti orot i harew fokarin hitom tibikoko’aw, baise, boun inine korok mar auman. 16Imih i men harew hitomamih, baise dinab orot Joel ana Bukamaim Atamaninamaim kirum eo,

17 d  ‘Mar ana yomaninamaim God eo,
Ayubu boro sabuw etei tafahimaim anisuwai nare.
Kwa natunat oro’orot naatu baibitar boro dinabatur hinao, a orot baubuh boro matah hinabora’ah sawar hina’itah, naatu a orot gagamih boro hinamim.
18Isa’amih, nati ana veya ayu au akir wairafih, oro’orot naatu baibin etei,
tafahimaim Anunu anisuwai nare dinabatur hinao.
19Ayu boro maramaim baifofofor ana sinaf
naatu ina’inan tafaramaim ana sinaf,
Nati’imaim boro rara, wairaf, naatu sow agor kutikutin kwana’itin.
20Veya matan boro nagugum
naatu sumar matan boro rara namatar,
imaibo Regah ana veya gagamin bodiridirin nanan natit.
21Orot yait
Regah wabin su’ub e’afa’af boro yawas nab.’”
22“Israel sabuw tur iti kwananowar! Jesu Nazareth mowan i God rubin naatu i wanawanamaim ina’inan yumatah ta ta, baifofofor ta ta God kwa biyamaim sinaf kwa’itin kwaso’ob. 23Iti orot hibai kwa umamaim hiyai kwa’a’asabun i God ana kok naatu marasika yakitifuw inu’inumaim matar, naatu kwa sabuw kakafih hai baibaisamaim Jesu kwabai onaf afe’en kwa’onaf morob. 24Baise God morobone iyawas maiye misir, naatu morob ana biyababanane rufam tit, anayabin morob ana fair men karam boro diburamaim tabotan tama. 25 e  David nati orot isan eo,

‘Ayu Regah mar etei nau’umaim ai’itin,
anayabin i ayu umau asukwafune,
imih ayu boro men hininanawiyu.
26Isan imih ayu dogorou ebiyasisir
naatu awau’umaim i kawasa tur etitit,
ayu i orot afa na’atube,
baise God ana’omatanen isan ayu i nuhufot ama’am.
27Anayabin o boro men ininatbuhuruwu rahemaim ana’in,
na’atube a Orot Kakafiyin boro men ina’itin namasamih.
28O yawas ana ef i’obaiyu, naatu o ataragub wanawananamaim aiyasisir boro iniwansumu.’”
29 f  “Taituwau Jew, bebeyan a tur ao’owen aiwob orot David ata agir wabin gagamin, morob hiyai naatu ana rah i iti biyatamaim inu’in. 30 g  Naatu David i dinab orot God omatanen ana obaifaro auman yayare i so’ob, veya ta David ana rara’ane i uwan ta boro ni’aiwob. 31 h  God mar boro nanan abisa nasisinaf David i so’ob, Keriso morobone misir maiye isan ana tur i nowar.

‘Biyan boro men ninatbuhuruw moroboyah hai efanamaim na’in
na’atube biyan boro men na’itin namasamih.’”
32“God iti Jesu i boun morobone iyawas maiye misir, naatu aki i iti sawar himamatar ana sif robonayah. 33 i  God iti Jesu bora’ah yen uman asukwafune mare, naatu Tamah biyanane Anun Kakafiyin eo’omatan bai aki tafai yan isuwai re’er boun iti kwa’i’itin naatu kwanonowar. 34 j  Naatu David i men au mar yenamih, baise iti tur i eo,

‘Regah au Regah isan eo
Umau asukwafune kumare.
35Inama’am a kamabiy sabuw ana bow
a babanamaim anaya.’
36 k  Isan imih kwa Israel sabuw iti tur ao i kwanaso’ob gewas. God iti Jesu kwabai kwao’onaf i bai yen ata Regah naatu ata Roubininenayan matar!”

37Sabuw iti tur hinonowar ana veya dogoroh rusib Peter naatu Tur Abarayah hibatiyih, “Taitu tuwai’inah aki boro mi’itube ana sinaf?” 38Peter iyafutih eo, “Kwa etei dogor hinikitabir naatu Jesu Keriso wabinamaim bapataito kwanab, saise a bowabow kakafih nanotawiyen, naatu God ana usar Anun Kakafiyin boro kwanab. 39 l  Iti omatanen i kwa isa naatu kwa natunat isah, na’atube sabuw tutufin etei iyab ef yok tema’am ata Regah God boro na’a’afih isah.”

40Peter tur maumurih na’in imaim imatnuwih naatu ifefeyanih eo, “Sabuw tafa’asarih wanawanah kwama’am saisewat kwanatit kwaniyawasi!” 41 m  Sabuw maumurih na’in iti tur hinonowar hitumatum naatu bapataito hibai, nati ana veya’amaim sabuw etei 3000 na’atube nati kou’ayamaim hirun.

Bai’ufununayah Hai Kou’ay

42 n  Naatu hai veya hiya’asair Tur Abarayah biyahine tur hinowar bairi hibita’ay, rafiy himseseb hifaram hi’aa naatu hiyoyoyoban. 43Tur Abarayah wanawanahimaim ina’inan naatu baifofofor maumurih maiyow hisisinaf sabuw awah ha’e. 44 o  Bai’ufununayah mar etei hina hita’imon sawar i nowah etei nena hifafarambonen. 45Naatu hai sawar was arin, roumukur arin etei hibow hin hitobon kabay hibai hina wanawanahimaim sabuw iyab hai kok abisa isan hibiyababan etei ana fofonin hifafarambonen. 46Veya matan hiyi Tafaror Bar gagaminamaim hiruru’ay. Naatu hai baremaim bay himseseb dogoroh ere yasisir auman hi’aa, 47 p  God hibobora’ara’ah naatu sabuw etei tur abarayah isah i hibiyasisir. Naatu veya ta’ita’imon ana fofonin sabuw iyab God biyawasih Regah bow ana kou’ay wanawanan yababar rara’at.

Copyright information for `AAI