Colossians 3

1 a  Kwa i kwamorob na’atube kwa’inu’in, Keriso morobone mimisir ana veya. Kwa bairi kwamisir maiye yawas anababatun kwabai. Imih dogor tutufin etei Keriso maramaim God uman asukwafune mare toto buyoy ma’agiy wanawanan ema’am, i kwana’itin. 2 b  A not tutufin etei mar ana sawar isah kwananot, men iti tafaram ana sawar isah kwananot kwanekwanemih. 3Anayabin kwa kwamomorob ana veya, kwa ayawas anababatun i Keriso wanawananamaim. God botan no maramaim ema’am boro nit kwanab. 4Kwa a yawas anababatun i Keriso. I nabirerereb ana veya kwa auman boro ana aiwobomaim kwanarun, ana marakaw bairi kwanafaram.

Yawas Boubun Naatu Atamanin

5 c  Imih tafaram ana bowabow kakafih kwa wanawananamaim ma kura’ara’ahi kwasisinaf i kwanekwan kwanimuruben. Baisesebar kwanekwan, gubagub kakafih, in sesebar ana koukra’at, not kakafih ana koukra’at, naatu kabat, nati sawar etei i uma matamatar. 6Anayabin sabuw iyab sawar iti na’atube tisisinaf isan God ana yaso’ar wanawanan boro hinarun. 7Naatu kwa marasika iti tafaram ana naniyanamaim kwama kwareremor ana veya, ayawas i nati na’atube kwama kwasisinaf. 8 d  Baise boun nati sawar i kwanihamiyen, yaso’ar, baigagamat okwanekwan, baigeg, bobowen, baifa’efa’en, naatu tur kakafih okwanekwan. 9 e  Taiyuw men kwanakutabitabir kwanifufuwen, anayabin kwa kanab atamanin kakafin naatu ana bowabow kakafih auman i kwaikiya’ub kwabosair. 10 f  Naatu boun kwa i kanab boubun kwaiyoun, Itinin gewasin maiyow, nati kanab boubunamaim boro nama narube’ebe’eyay mar etei nabonawiy ayawas niboubun. Kwanan Keriso iti yawas wowab bit i ana’itininabe kwanamatar, naatu ana so’ob tutufin etei kwanaso’ob. 11 g  Iti yawas boubun wanawananamaim ana kouseb men ema’ama, boro men hinao, Jew orot, Ufun Orot, ana ar afu’afuw, ana ar tutufin, o beref mowan, sabuw mowan, so’obayan, akirwairafin, men akirwairafin. Baise Keriso i sawar etei isah naatu etei wanawanahimaim.

12 h  Kwa i God ana sabuw kwa iyabuwi naatu i nowanamih rubini. Imih kwa a sawar boro iti kwana’abur, dogor wanawanan yababan ana naniyan nama, manaw kabeber, yara’iyen, matananub naatu yatenanub. 13 i  Taituwa baibaisih isan anot i nama, kwanibaibaisbonen naatu veya ta taituwa ta natawan nagam na’u’uwi na’at ana kakafin inanotawiy, Regah enotanotawiyi na’atube. 14 j  Sawar etei tafahimaim yabow i faifuw gewasin anababatun, nati yabowamaim sawar etei boro tufuwamaim nita’imon gewasin.

15 k  Tufuw nati Keriso ebit i dogor wanawanan nabonawiy; anayabin iti tufuwamaim God kwa eafi kwana ita’imoni biya ta’imon matar. Imih mar etei merarayow kwanitin. 16 l  Keriso ana tur kwa dogor wanawanan na’in namowar natit anot narerekab taituwa kwani’obaibiyih naatu kwanarube’abe’atih. Psalmamaim, ewamaim naatu dinab hai ewamaim kwanatabor God kwanabora’ara’ah dogor ere merarayow auman. 17 m  Sawar etei kwasisinaf o turamaim kwa’o etei i Regah Jesu wabinamaim kwanasinaf, merarayow i wanawanamaim nan Tamat God biyan natit.

Kirisiyan Ana Yawas Boubun.

18 n  Baibin a’aaw oro’orot fanah kwanab, anayabin o Kirisiyan babin a bowabow i boro nati na’atube inasinaf.

19 o  Kwa oro’orot a’aaw baibin kwaniyabuwih, men baibin isah mata natakiyatamih.

20 p  Kwa kek i mar etei hinat tamat fanah kwanab, anayabin hinat tamat fanah kwanabaib, Regah i boro niyasisir gagamin maiyow kwa isa.

21 q  Kwa orot babin airi a kek men asir kwanao yawayawananih, anayabin a kek boro gubamih nahurir.

22 r  Kwa akirwairafi a orot ukwarih sawar tutufin etei teo na’atube kwanifanabow. Men hina’i’iti ana veya akisin fanah kwanab, iti orot gewas rouwamih, baise dogor tutufin etei kwanasinaf. Anayabin kwa i Regah kwakakafiy kware dogor me erabirab. 23A bowabow abisa kwabowabow dogor tutufin etei kwanabow, Regah isan kwatabowabow na’atube, men orot isan. 24Regah ana toto ana buyoy boro a baiyanamih nabit i kwa kwaso’ob. Anayabin Keriso isan kwabowabow i kwa a orot ukwarin anababatun. 25 s  Naatu orot yait kakafih isisinaf ana baiyan boro nati kakafih sisinaf isan nab; anayabin God i sabuw etei ana fofoninamaim ebibabatiyih.

Copyright information for `AAI