Colossians 4

1 a  Kwa iyab kwabi’ukwarin, a’akir wairafih isah bowabow ana fofoninamaim naatu ana ef gewasihimaim kwana’uwih hinabow, anayabin kwa auman kwaso’ob, kwa etei a ukwarin i maramaim ema’am.

Baimatnuwen Tur Afa

2 b  Yoyoban isan men kwanahahar, mar etei kwanayoyoban, ayoyobanamaim mata toniwa’an naatu merarayow God kwanitin. 3 c  Kwana yoyoyoban ana maramaim, aki auman isai kwanayoyoban, saise God tur gewasin ana etawan nabotawiy. Aki Keriso ana kirikirifot ana binan, anayabin ayu nati tur isan dibur ama’am. 4Kwanayoyoban saise ayu tur au notamaim natit gewas ana binan rerereb yan natit, sabuw hinanowar naniyan hinab naatu kakafih hinihamiyen. 5 d  A not i narerekab gewas, asinafumaim sabuw iyab men tibitumatum matahimaim kwanasinaf gewas, veya kebor kwanabaib ana veya abisa kwasoso’ob kwanaorereb. 6 e  Mar etei a baidudur wanawanan sabuw a tur hina nonowar i hinakawasa naatu nitenmumunih. Naatu tur i kwaniyab kwa taiyuw naniyan kwanab naatu kwanaso’ob gewas, saise sabuw afa hina kasiy hina bibatebat hai tur boro kwana’owen gewas hinanowar hinitumatum.

Merarayow

7 f  Ayu abisa iti’imaim abowabow ana tur i boro Tychicus nan nao kwananowar. Tychicus i tai ata yabow, Regah ana akir wairafin, orot bowayan gewasin ta. 8 g  Imih ayu kwa isa abiyafar nan kwa ama mi’itube kwama’am na’iti naatu aki mi’itube abowabow a tur na’owen koufair nit. 9 h  Tychicus i Onesimus hairi abiyafarih, Onesimus auman i tai ata yabow, bowayan orot gewasin ta. I hairi hinanan ana veya abisa iti’imaim temamatar boro a tur hina’owen.

10 i  Aristakus ayu airi dibur ama’am kwa a merar eyiy, na’atube Mark auman a merar eyiy, Barnabas rubun. Marasika ao kwanonowar na’atube Mark nati kwa isa nanan na’at, ana merar kwanay kwanab gewas bar efan kwanitin. 11Joshua wabin ta Justus i auman kwa a merar eyiy, iti orot nah tounu i Jew oro’orot. Baise i Kirisiyan ana yawas hibai God ana aiwob isan bairi abowabow, naatu hai baibais gagamin na’in ayu tibitu. 12 j  Epaphras it ata kou’ay orot ta auman kwa a merar eyiy, iti orot i Keriso Jesu ana akirwairafin ta. I mar etei kwa isa yoyobanamaim men efafafow, ana not tutufin etei kwa isa eyoyoyoban, God ebifefeyan mi’itube kwatabatkikin kwatakwat naatu tibaisi a bowabowamaim kwatabow i ana kok kwataso’ob. 13Tur anababatun a tur ataowen kwataso’ob. Iti orot bowabow gagamin maiyow kwa isa ebowabow, na’atube Laodicea naatu Hierapolis sabuw auman isah ebowabow. 14Luke ata doket orot naatu Demas hairi a merar tiyiy. 15Taituwa Laodicea wanawanan tema’am hai merar ayiy. Naatu rubut babin Nimfa auman ana merar ayiy, na’atube baitumatumayah iyab ana baremaim yoyoban isan tiruru’ay auman hai tur kwana’owen, hai merar ayiy.

16Fef iti inabiyab ufunamaim, akokok iti fef inab inan Laodicea Kou’ay Baremaim auman hiniyab. Naatu obo fef ta Laodicea’ane nanan hiniyab.

17 k  Naatu Arsipas ana tur ina’owen inao, Regah ana bowabow abisa bowamih bit men inabohamiy nare. Baise inakaif gewas inabow yomanin ina’asa’ub.

18 l  Ayu Paul taiyuwu umau’umaim a fef iti akikirum. Kwa etei a merar ayiy, ayu dibur ama’am isan men nuhi nabur. Baise mar etei kwananuhu naatu isou kwanayoyoban. Ayoyoyoban God ana bosiyasiyar naatu ana baigegewasin kwa etei isa nama.Amen

Copyright information for `AAI