Ephesians 3

Paul Ufun Sabuw Hai Binanuyan

1 a  Ana’an iti isan ayu Paul Keriso Jesu ana dibur orot kwa Ufun Sabuw wabimaim, ayu God isan ayoyoyoban.

2 b  Kwa iti tur i kwanowaraka, God ana bosiyasiyaramaim kwa ama gewas isan bowamih ayu bowabow itu. 3 c  God ana kirikirifot wa’iwa’irin yayakitifuw ayu isou iwa’an irerereb asoso’ob, i nati fef anamaim tur an kabumin akikirum kwaiyab kwa’itinika. 4Fef nati akikirum kwanabiyab na’at boro naniyan kwanab, ayu mi’itube Keriso ana kirikirifot asoso’ob boro kwana’itin. 5Marasika Keriso ana kirikirifot i men irerereb uwatanah tamatanah afa no wan hitufuw hima’am hiso’obamih, baise boun i Anun Kakafiyinane na God ana kob abarayah kakafiyih naatu dinab oro’orot biyahimaim ebirerereb. 6 d  Naatu kirikirifot i iti. Tur Gewasinamaim Ufun Sabuw naatu Israel bairi God ana baigegewasin etei inowah, etei hifamen biyah ta’imon matar, naatu God ana omatanen Keriso Jesu biyanamaim ya’iyai boro etei hinafaram.

7 e  God ana manaw ana kabeberamaim ayu siwar gewasin itu, i ana akirwairafin amatar Tur Gewasin i ana fairamaim afafaram. 8 f  Ayu i God ana sabuw baitumatumayah etei babahimaim, auru yabin en. Baise God ana bosiyasiyaramaim bowabow gagamin itu Ufun Sabuw isah, Tur Gewasin ata binan Keriso wanawananamaim toto buyoy burubururube in eyey isan atao hitanowar. 9Naatu God ana kirikirifot bebeyan ata kubuna sabuw etei hitanowar. Iti kirikirifot i God sawar tutufin etei ana baimatarenayan marasika yakitifuw wa’iwa’irinamaim in. 10Boun ana veya ekaleisia wanawananamaim God ana not naatu ana so’ob ef tata’amaim tasinaf, maramaim aiwob naatu bonawiyenayah hitaso’ob. 11God iti sisinaf i ana not marasika yakitifuw wanatowan ma nuhinuh ata Regah Keriso Jesu biyanamaim sinaf ana not yayakitifuw isawar. 12 g  Ana’an nati isan it ata baitumatum Keriso wanawanan tabaibimaim boro koufair tanab nabonawiyit God nanamaim tana tit. 13Isan imih ao’ototofari ayu kwa isa biyababan abaib isan men gubam nahurir, baise kwa ama gewas isan.

Paul Ana Yoyoban

14Ana’an iti isan ayu Tamat nanamaim su ayowen ayoyoyoban, 15anayabin God akisinamo ana nibur maramaim tema’am na’atube tafaramamaim tema’am wabih anababatun i God ebitih. 16Ayu God abifefeyan ana baigegewasin gagamin na’in no maramaim in burubururube eyey Anun Kakafiyinane kwa na’ototofar fair kwanab. 17 h  Saise abaitumatumamaim Keriso dogor wanawanan ana baremih ni’efan nama. Naatu ayoyoyoban yabowamaim kwa a wairoron tare ta’of barur. 18Naatu fair kwatab, God ana sabuw etei bairi, saise Keriso ana yabow ra’at momosesew, ra’at yen mar wanawanan rur, ra’at yen oyaw nanatabir, naatu ra’at re taiy baban inan i naniyan kwatab kwataso’ob. 19Turobe, God ana yabow i ra’at kwanekwan men karam boro etei tanasora’ub, baise sawar abisa gewasih God wanawananamaim awan karatan tema’am, etei boro kwa wanawananamaim nakaratan kwanaso’ob.

20Imih God ana merar tanay tanabora’ara’ah. Anayabin God ana fair wanawanatamaim ma ebowabow i karam sawar gewasih moumurih na’in isah, it men tabifefeyan, naatu afa ata notamaim men tema’am, i karam boro etei nasinaf. 21Imih Kirisiyan sabuw etei God wabin tanabora’ara’ah naatu Jesu Keriso auman wabin tanabora’ara’ah merarayow tanitin wanatowan, wanatowanAmen.

Copyright information for `AAI