d1.52Sa 7.14; 1Ch 17.13; Psa 2.7; Act 13.33
e1.6Deu 32.43; Rom 8.29
f1.7Psa 104.4
g1.8-9Psa 45.6-7
h1.10-12Psa 102.25-27
i1.13Psa 110.1
j1.14Psa 34.7; 91.11

Hebrews 1

God Ana Tur Natun Wanawanan

1Marasika, God i mar maumurih maiyow naatu ef tata’ane dinab oro’orot wanawanahimaim ata a’agir hitenya’ih. 2 a  Baise boun iti yomanin it ata veya’amaim, God ana tur etei i Natun sawar etei bai’ukwarin isan rurubin i wanawananamaim na tit eo tanonowar. Naatu i Natun wanawananamaim mar tafaram wanawanan sawar etei God imataren. 3 b  Natun biyanamaim marakaw ekukusisiar ana itinin i anababatun God ana fair bonamanamarin tutufin etei ebi’obaiyit. I awan fora’abinamaim, tafaram wanawanan sawar eo himamatar boun hi’in tenan. Naatu sabuw hai bowabow kakafih notawiyen isan bow bisawar ufunamaim, maramaim God ana asukwafune mare, sawar tutufin etei tafahimaim.

God Natun I Ra’at

4 c  Imih Natun i tounamatar etei natabirih, na’atube wabin auman God bitin i tounamatar etei wabih natabir.

5 d  Anayabin God men kafa’imo ana tounamatar ta isan eo,
“O ayu Natu, o ayu boun o Tamat a matar.”
Na’atube God men kafa’imo tounamatar ta isan eo,
“Ayu nati tounamatar Tamah, O ni’i tounamatar ayu Natu.”
6 e  Baise God Natun ana ain tafaramamaim baiyafarinamih ana veya, iti na’atube eo,
“Kwa tounamatar etei boro ayu Natu kwanakwafir.”
7 f  Naatu tounamatar isah God iti na’atube eo,

“God ana tounamatar bebeh ya,
naatu ana akirwairafih wairafabe e’asir in ebitakir.”
8 g  Baise God Natun isan eo,

“O a aiwob, O God i boro nama wanatowan, wanatowan.
O abonawiyen a sabuw isah boro turobe’emaim inabonawiyih.
9Anayabin o i yawas mutufurin kubiyabow, naatu sawar kakafih o i kubifutuwen.
Isan imih God, o a God arubini yasisir ana bora’ara’aten bit
i ra’at a ofonah etei natabirih.”
10 h  God iban maiye eo,
“Regah O i aneika kamar isinaf matar,

naatu o taiyuw umamaim mar isinaf matar.
11Iti sawar etei boro hini’en, baise o boro na’atuka inama, ar faifuw tibiririk na’atube boro hiniririk.
12Biya baibiyon na’atube boro inanu,
naatu ar faifuw na’atube boro yumatan nabotabir.
Baise o a’itinin i mar etei ta’imon,
naatu ayawas i yomanin en.”
13 i  Naatu God men kafa’imo ana tounamatar ta isan eo,

“Iti umau asukwafune inamare inama’am,
kamabiy ana bow a ana sasasamamih babamaim ana ya.”
14 j  Imih tounamatar i abistan? Tounamatar i wagabur God isan tebowabow naatu God iyafarih ten sabuw iyab God yawas ebit i tibibaisih.

Copyright information for `AAI