Hebrews 2

Yawas Gagamin

1Anayabin iti isan tur anababatun hio tanonowar i tanabukikin gewas, saise it boro men au uf tanabatamih. 2 a  Tur tounamatar hibai hina ata a’agir hibitih i tur anababatun naatu orot babin ta iti tur men bosiyasiyar bi’ufunun i baimakiy baib. 3 b  It yawas gagamin isan ata not men gagamin tanabitin na’at, boro mi’itube tanahaiw? Anayabin iti yawas isan Regah taiyuwin wantoro’ot kurereb, naatu sabuw iyab hinowar hibai hina hibi’obaiyit hio, “Iti tur i turobe.” 4 c  Nati veya ta’imon wanawananamaim God ana sifruborubon tur tafan ya’abar bai tit i arih auman ita’imon ina’inan yumatah ta ta naatu baifofofor yumatah ta ta sinaf. Naatu i ana kokomaim Anun Kakafiyin ana usar ta’ita’imon faram.

Yawas Ana Bai’unawiyenayan

5Tafaram boubun boro enan bonawiyin isan God men tounamatar rubinih boro i hinabonawiy en, tafaram boubun ana tur iti tao.

6 d  Baise Buk Atamanin wanawanan efan ta’ane i iti na’atube eo,

“God orot i abisa o isan kubinotanot;
orot Natun aisim ikaif kutatafafar?
7Mar kafai iyare tounamatar etei babahimaim,
naatu i bora’ah maiye yen marakaw bonamanamarinamaim ana aiwob itin.
8Naatu sawar tutufin etei bai’ukwarin isan ana fair itin.”
Iti na’atube eo, “God orot sinaf matar, sawar tutufin etei orot kaifin isan itin.” Naatu boun ana veya orot i men sawar etei kaifen ta’i’itinimih.
9 e  Baise Jesu i ta’i’itin, God yare re tounamatar babahimaim, naatu God ana bosiyasiyaramaim sabuw etei isah morob. Naatu boun ana aiwob baib i marakaw baifa’en bora’ara’aten hinitin, anayabin morobomaim biyababan bai.

10God akisin ana kokomaim sawar himatar, naatu ana kokomaim sawar etei tema’am, imih iwa’an Jesu biyababanamaim rusouw, saise God natunatun moumurih na’in nabonawiyih hinarun bairi ana aiwob hinafaram. Anayabin Jesu akisinamo boro sabuw nabonawiyih yawas nitih. 11 f  Naatu sabuw hai kakafihine kukusouwih ufunamaim bairi hina tamah ta’imon himatar. Imih Jesu boro men biya’ohow auman taitin narouw na’omih. 12 g  Naatu Jesu God isan eo,

“O abisa isisinaf isan boro taitu hai tur ana’owen,
hai kou’ayomaim boro wab ana bora’ara’ah.”
13 h  Naatu eo maiye,

“Ayu au baitumatum etei boro God anitin.”
Naatu eo maiye,

“God natunatun bitu kui’itah.”
14 i  Imih it God natunatun biyat finimit rara auman eo tamatar. Jesu i na’atube orot babin biyah turin bai. Orot babin na’atube tufuw biyat ebababan na’atube biyan baban morob, Demon morob ana fair bai ma’am gurus. 15Naatu sabuw hai yawas tutufin etei demon ana dibur hirun morob isan hima hibirubir rufamih hitit Jesu tibitumatum. 16Anayabin Jesu ana baibais i bebeyan ta’itin, i men tounamatar baibaisih isan namih. Baise Buk Atamaninamaim eo na’atube, “Abraham wawawan baibaisihimih na.” 17Ana’an iti, imih Jesu na taitin hai yawas wanawanan run sora’ub, saise i ana bowabow Firis Gagamin na’atube God isan, taitin isah boro turobe’emaim nakabibirih, sabuw hai bowabow kakafihine boro notawiyen hinab. 18Naatu boun i karam sabuw iyab routobon tebaib boro nibaisih, anayabin i auman routobon bai naatu biyan baban i’akir.

Copyright information for `AAI