a3.1-2Num 12.7; Hib 4.14; 7.26
b3.5Num 12.7; Deu 18.15-19
c3.7-11Psa 95.7-11
d3.8Exo 17.7; Num 20.2-5
e3.11Num 14.21-23
f3.15Hib 3.7-8
g3.16Num 14.1-35

Hebrews 3

Jesu I Moses Natabir

1 a  Isan imih taitu baitumatumayah etei, iyab God rurubini auman. A not tutufin etei Jesu kwanitin, anayabin baitumatum iti tabai tama’am isan God iyafar na tur abarayan naatu ata Firis Gagamin matar. 2Naatu ana bowabowamaim bosunusunub God isan, imih iti bowabow bow isan rubin. Marasika God ana sabuw isah Moses turobe’emaim ana bowabow, bowabow na’atube. 3Orot yait bar ewowowab merarayow etei boro i hinitin, men baremih. Imih ef i nati ta’imon, merarayow bora’ara’aten etei i Jesu ebaib, men Moses. 4Imih bar ta ta i sabuw afa tewowowab, baise God i sawar etei hai wowabayan. 5 b  Moses God ana bar isan i turobe’emaim i’akir bow, naatu sawar abisa’awat uf hinamamatar isah God eo, Moses i hai tur eo’owen. 6Baise Keriso God Natun ain na’atube, God ana bar bai’ukwarin isan i turobe ebi’ukwarin. It i God ana bar, abisa isan nuhifot tabaib imaim koufair tanitit tanafair tanabatabat na’at.

Baiyarir God Ana Sabuw Isah

7 c  Isan imih God Anun Kakafiyin iti na’atube eo,

“God fanan boun kwananonowar na’at,
8 d  dogor men hinafokar, marasika a a’agir
hisisinaf na’atube kwanasinaf, God kwanigigimimih.
Nati ana veya arar yan hima’am ana maramaim, God hirutubun.
9God eo, Kwamur 40 wanawananamaim ayu sawar gewasih iti sabuw isah asisinaf i hi’itin, baise ayu routobon hitu naatu hifufunu.
10Imih ayu yau so’ar nati sabuw isah ao, ‘Iti sabuw i kakafih naatu o baiyunen tur etei i hikwahir tibifanasair.’
11 e  Naatu ayu yau so’ar ao baifaro, ‘Iti sabuw i boro men kafa’imo efan baiyariramih ao’omaim hinarun hinama hiniyariramih!’”
12Isan imih taitu baitumatumayah kwanakaifi gewas, men
wanawananamaim dogor kakafin narun, a baitumatum ni’afiy, nabotaiti God ma’ama wanatowanin kwainihamiyimih.
13Baise mar etei kwanibaibaisbonen kaufair kwanab, saise bowabow kakafin boro men o ta nifuw dogor nafokaramih, tur “Boun” iti Bukamaim tanonowar, nati tur i it isah eo, 14“Anayabin it etei i Keriso bairit taikofan tabowabow, abisa aneika tanonowar tanabukikin, tanabitumatum na’at, God abisa eo’omatanit boro nitit.”

15 f  Bukamaim iti na’atube eo,

“God fanan boun kwananonowar na’at, dogor men hinafokar, marasika a a’agir hisisinaf na’atube kwanasinaf God kwanigigimimih.”
16 g  Nati sabuw iyab God fanan hinowar naatu higigim? Sabuw etei Moses nawiyih Egypt hihamiy hititit. 17 h  God yan so’ar kwamur etei 40 naatu sabuw iyab bowabow kakafin hisisinaf etei arar yanamaim himorob sawar? 18God yan so’ar eobaifaro ana maramaim eo, “Iti sabuw i boro men kafa’imo efan baiyariramih ao’omaim hinarun hinama hiniyariramih.” Iti tur i sabuw iyab isah eo? Sabuw iyab God hibigigim isah eo. 19Imih boun tana’itin, sabuw nati efan men karam boro hitarun hitab, anayabin men hitumatum.

Copyright information for `AAI