a8.5Exo 25.40; Col 2.17; Hib 9.23
c8.6Hib 7.22
d8.8-12Jer 31.31-34

Hebrews 8

Firis Gagamin Ana Obaibasit Boubun

1Tur ana’an gagamin abisa isan ao i iti; boun it ata Firis Gagamin God ana’asukwafune urama’ama bonamanamarinamaim mare ema’ama. 2Nati’imaim Sis Kakafiyin, Kakafiyin Anababatun wanawanan ma Firis Gagamin ana bowabow ebowabow, kwafiren ana sis anababatun God taiyuwin wowowabimaim, men orot umanamaim.

3Firis Gagamih etei i siwar naatu sibor ya God baitinin isan hirubinih. Imih it ata Firis Gagamin auman ana ef ema’am sawar ta siboromih yai’in isan. 4Tafaramamaim tama’am na’at, boro men kafa’imo tifiris, anayabin firis i hima’am naatu ofafaramaim eo na’atube hima sibor hi’a’afusar. 5 a  Firis ana bowabow Sis Kakafiyin wanawanan
8.5sanctuary
hibowabow i turobe maramaim Sis Kakafiyin ana itinin naatu ayubin hi’u’ur hibowabow. Ana an iti isan Moses Sis Kakafiyin ya’inamih bobobunabuna ana veya’amaim. God Moses iu, “Abisa oyaw wanamaim abi’obaiyi na’atube ini’ufunun Sis inawowab.”
6 c  Baise boun, firis ana bowabow Jesu baib i firis etei natabirih, na’atube o baibasit boubun founamaim ebatabat i igewasin kwanekwan, men Moses yayabuna na’atube, anayabin i ana abowabow etei i omatanen tafanamaim ebatabat. 7Baise obaibasit atamanin tabigewasin na’at, obaibasit ta boro men tatab. 8 d  Baise God ana sabuw hai kakafin titita’ur ana maramaim eo,

“Mar enan, ayu obaibasit boubun
boro Israel sabuw naatu Judah sabuw wanawanahimaim animatar. Regah eorereb.
9Iti obaibasit boubun i boro men
hai a’agir bairi a’o abibasit na’atube’emih,
anayabin nati ana veya’amaim
Egyptane umah abai anawiyih atitit, au obaibasit men hibosunusunub,
naatu ayu ai hamiyih hai kokomaim hima. Iti i Regah ana orereb tur.
10Isan imih obaibasit iti, i boun Israel sabuw boro isah anasinaf,
mar enan ayu au ofafar boro hai notamaim ana yari’iy,
naatu dogorohimaim ana kirum.
Ayu boro i hai God
naatu i boro ayu au sabuw. Regah eorereb.
11Orot babin boro men ta taintuwan ni’obaiyimih,
o ana nibur ni’obaiyih Regah su’ubin isan ni’obaiyihimih.
Anayabin sabuw, kikimin yen gagamin etei boro ayu hinasu’ubu.
12Ayu hai sinaf kakafih etei boro ana notawiyen,
naatu hai bowabow kakafih etei boro aninatbuhuruwen.”
13God iti obaibasit boubun isan eo ana’an i iti na’atube, God sinaf ana obaibasit wan ma’am i eataman na’atube
8.13ana veya sawar ririm
imih bai ya’asair.

Copyright information for `AAI