James 3

Mena Inimanam

1Taitu men moumur na’in bai’obaiyenayah mataramih kwaniwa’an. Anayabin kwa kwaso’ob, it iyab bai’obaiyenayah, baibatebat ana veya God boro fokarin maiyow nibatiyit, men sabuw maiyow nabibabatiyih na’atube’emih. 2It etei’imak mar etei ef ta ta’amaim tare’ere, baise orot yait awanamaim tur ititit, naatu men nasisinaf kwanekwan na’at, nati orot wanawanan i rousouwin, imih i karam biyan boro nanutitiy gewas nabonawiy.

3Ana’itinin ta i iti,horse mo’on murab ina’utan naatu o menamaim namih kukokok murab inatain,horse gagamin na’in boro natatabir o a kokomaim nan. 4Na’atube wa gagamin na’in kwana’itin, yaurabad gagamin ebababin, baise murab kikimin maiyow nati wa ana gunigamaim hi’utan inu’in, orot menamaim namih ekok ea’abar murab kikimin karam boro wa gagamin na’in narowen mutufur orot ana kokomaim nan. 5Imih kwana’itin menat i kikimin maiyow biyat turin, baise ana o kwanekwan i yumatan ta. Naatu itinin ta i iti, wairaf kikimin maiyow natamun nare’er kutor gagamin na’in boro na’arah ni’afiy. 6 a  Imih menat i wairaf na’atube in etoto’ab. Menat i tafaram ana kakafin an. Biyat wanawanan ma, not kakafih faram at umat etei susuw, ata yawas tutufin etei bonawiy Baimakiy Ana Efanamaim wairaf wan eyayara’ah na’arahimih.

7Me yan ana sawar naatu riy yan ana sawar etei karam boro sabuw hinimanamen, afa himanamenaka, sigarafor, mamu, uway, kok, uma’ar, naatu siy. 8 b  Baise orot babin men yait ta menat imanamimih. Menat i sawar kakafin moromorob naatu bibirin men karam inimutufur.

9Menatamaim Tamat God ana merar tayi tabobora’ara’ah baise menat ta’imonamaim taituwat God ana’itininabe bimatarih i tao’orarafih maiye. 10Awat i ta’imon, baise merarayow naatu orarafen hairi i efan ta’imon tititit. Taitu iti na’atube men nama. 11Harew buruburur ana sou’umaim karam boro harew naatu riy hairi sou ta’imon hinayen? Men karam. 12Taitu, fafou nabiw men karam boroolive ro’on nayai, naatugrape nabiw na’atube men karam boro fafou ro’on nayai. Riy yan i na’atube men karam boro tomatom ana harew inahun.

Ukwar Rerekab Hai Itinin I Rou’ab

13Orot yait kwa wanawanamaim not wairafin naatu ukwarin rerekabin nama’am i boro taiyuwin nayare tur hamehamen naatu yawas gewasin nasisinaf kwana’itin. Sinaf nati i ukwar rerekabane enan. 14Baise o dogor wanawanan tenakuyakuy, bobowen, kabat ibun wa’ir ema’am, men o not wairafih inarouw inaora’at, turobe ana bowabow inayaubimih. 15Not nati na’atube i men marane enan, baise iti tafaram nowan. Orot babin biyahine naatu demon mowan biyanane enan. 16Anayabin menamaim bobowen naatu kabat ema’ama nati’imaim i fanasair naatu sawar kakafih ta ta imaim temamatar.

17Baise not marane enan ana itinin wantoro’ot i aurin kato en; tufuw wairafin, ana tur hamehamen, kabeberayan, ana ofonah maumurih, ana bowabow ro’on gewasin, wanawanan men rerekabin. 18 c  Imih sabuw iyab tufuwamaim tufuw ana ub tetatanum yomaninamaim boro gewasin hinafour.

Copyright information for `AAI