John 1

Tur I Orot Ana Yawas

a Tafaram matara’e ana veya Tur i wan ma, naatu Tur i God hairi hima, naatu Tur i God taiyuwin. Tur i God hairi wan hima’abo tafaram matar.

b Tur wanawananamaim God sawar etei’imak sinafen himatar; iti sawar himamatar i etei tur wanawananamaim himatar men ta asir matar kwaneyanamih. c Tur i yawas an anababatun, naatu iti yawas i sabuw isah marakaw bai na. d Iti marakaw guguminamaim kusisiar, naatu gugumin men karam boro marakaw na’asabun.

e God ana kob abarayan wabin John iyafar na tit; marakaw isan sif ruboun eorereb sabuw hinowar, naatu sabuw iyab tur hinonowar hitumatum. I taiyuwin i men marakaw; i marakaw akisin ana sif narubonamih na. f Iti marakaw i turobe, marakaw anababatun, tafaramaim na sabuw tafahimaim ekukusisiar.

10 Tur i na tafaram eo mamatar wanawananamaim ma, baise tafaram i men inanimih. 11 I na ana tafaram tit, baise taiyuwin ana sabuw i men hibaimih. 12 Baise sabuw afa hibai naatu wabinamaim hitumitum, naatu baibasit itih i hina God natunatun himatar. 13  g God natunatun himamatar i men orot anarara, o men orot babin aawan hairi hi’in kek tetutufu na’atube’emih, baise i God akisin anakokok sinaf i natunatun himatar.

14  h Tur i na orot matar, naatu wanawanatamaim ma, ana marakaw bonamanamarin i taitin, iti marakaw bonamanamarin i God Natun ta’imonamo ebitin. Iti tur wanawanan i turobe naatu manaw kabeber awan karatan.

15 John iti orot isan fanan sib binan eo,” Iti orot ayu isan ao’oban iti enan, anamaramaim ayu iti na’at ao, ‘I ayu ufu enan i ana fair ra’at ayu natabiru, anayabin i wan ma’abo ayu atufuw.’”

16 I wanawanan manaw kabeber karsuwei it etei ebigegewasinit, ana baigegewasin tafan baban ebitit. 17  i Anayabin God ana ofafar i Moses itin, baise manaw kabeber naatu turobe i Jesu Keriso’one na. 18  j Men yait ta God itin. baise God Natun ta’imon Tamah wanawananamaim ema’am akisinamo God bai na bebeyanamaim tasusu’ub.

John Baptist Ana Binan

19 Jew hai ukwarih Jerusalem hima’am firis afa naatu hai baibaisayah
1.19Levite
afa hiyafarih hin John hibatiy? “O i yait?”
20 I men baifuwenamaim iyafutih, baise i mutufor bebeyanamaim eorereb, “Ayu i men Keriso.”

21  l Naatu hibatiy, “Bo o i yait? Om Elizah?” John eo, “Ayu men Elizah.” Ai o dinab orot?” John iya’afutih eo, “Ayu men dinab orot.” 22 Ibanak hibatiy maiye hio, “O i yait? Ku’o anowar saise anamatabir anan iyab hiyafari anan hai tur ana’owen. O taiyuw isa boro inakubuna ananowar.”

23  m John iya’afutih dinab orot Isaiah Buk Atamaninamaim kirum inu’in imaim eo, “Ayu i orot ta fanan araramaim eafa’af. Ef kwanarumutufur Regah ana remor isan!” 24 Kob nayah Pharisee hiyafarih hina, 25 John hibatiy, “Bo o men Keriso, o Elizah o dinab orot na’at, aisim sabuw bapataito kubitih?”

26 John hai tur eowen eo, “Ayu harewamaim sabuw bapataito abitih, Baise kwa wanawanamaim orot ta ebatabat kwa men kwaso’ob. 27  n I Ayu ufu’umaim enan, an ana baibaiyon murab men gewasu boro anarufamen.”

28 Iti sawar etei i Bethany himatar harew Jordan sisibin veya yeninane, John sabuw bapataito bitihimaim.

Jesu God Ana Lamb

29  o Mar to John nuw Jesu nan itin eo, “Kwanuw God AnaLamb tafaram ana kakafin bosairenayan enan kwa’itin!” 30  p Iti orot isan ao’orereb anamaramaim iti na’atube ao, ‘Orot ayu ufu’umaim enan i ana fair ra’at kwanekwan, anayabin i wan ma’abo ayu a tufuw.’ 31 Ayu taiyuwu auman iti orot men asu’ub, baise anayabin nati isan ayu harewamaim sabuw bapataito abitih imaim Israel sabuw isah tirerereb hitaso’ob’.

32  q Naatu John iti tur eorereb. “Ayu Anunin mamu imag na’atube marane ra’iy naatu i tafanamaim mamara’at aitin. 33 Ayu iti orot i boro men ataso’ob, baise God iyunu ana harewamaim sabuw bapataito abitih i au tur eowen, ‘Orot yait Anunin nara’iy tafanamaim namara’at ina’i’itin, i boro Anun Kakafiyinamaim bapataito nitih.’” 34  r John eo, “Ayu aitinika naatu ao’orereb iti i God Natun.”

Jesu Ana Bai’ufununayah Wan Bubuwih

35 Ana martot John iban maiye ana bai’ufununayah orot rou’ab bairi hina efan ta’imonamaim hibatabat. 36  s Naatu Jesu na natabirih inan i’itin anamaramaim, John eo, “God anaLamb enan kwa’itin!”

37 Anamaramaim bai’ufununayah orot rou’ab iti hinonowar, i hairi Jesu hi’ufunun. 38 Jesu nunutabir, orot rou’ab hibi’ufunun itih naatu ibatiyih, “Kwa abistan kwakokok?”

Hiya’afutih hi’o, “Rabbi” (anayabin Bai’obaiyenayan), “O menamaim kuma’am?”

39 I iya’afutih eo, “Kwanatan, kwa taiyuw efan kwa’itin.”

Naatu hin efan menamaim ma’am hi’itin, naatu veya tutufin bairi imaim hima. Nati i tanao 4 korok na’atube.

40  t John abistan eo’o orot rou’ab hinowar Jesu hibi’ufunun orot ta i Andrew, Simon Peter tain 41 Andrew Jesu bihamiy ufunamaim wantoro’ot i tuwah Simon nuwih, naatu tita’ur ana tur eowen, “Ayu i Roubininenayan atita’ur, nati i Keriso.” 42  u Naatu Andrew tuwah Simon nawiy in Jesu biyan tit.

Jesu nura’at itin naatu eo, “O i Simon, John natun. O boro wab hina’af Cephas.” Cephas, Peter hairi hai yabin i kabay.

43 Ana marto, Jesu au Galilee namih bobogaigiwas, Philip tita’ur naatu iu, “Kuna kwi’ufnunu tan.”

44 Philip ana tafaram i Betsaida, Andrew tuwah Peter bairi hai bar merar ta’imon. 45  v Philip na Nathanael tita’ur naatu iu, “Iti orot isan Moses Buka Atamaninamaim eo kikirum naatu dinab oro’orot auman hikikirum i boun atita’ur, iti orot tamah i Joseph ana bar ana merar i Nazareth.”

46 “Nazareth! Sawar gewasin ta boro imaim namatar?” Nathanael ibat.

Philip eo, “Kuna tan, kwi’itin.”

47 Anamaramaim Jesu nuw Nathanael nan itin, isan eo, “I turobe Israel mowan, i orot ana yawas gewasin men baifufuwenayan.” 48 Nathanael ibatiy, “O mi’itube ayu isu’ubu?”

Jesu iya’afut eo, “O i aifig an anayouninamaim ima’am ayu ait, naatu ufibo Philip o isa eaf.”

49  w Imaibo Nathanael eorereb eo, “Rabbi, Bai’obaiyenayan o i God Natun! o i Israel hai Aiwob.” 50 Jesu eo, “O i tumatum anayabin ayu a tur aowen o i aifig an ima’am ait. O boro sawar gagamihika ina’itan men iti i’i’itin na’atube.” 51  x Tur tafan ya’abar maiye eo, “Turobe a tur ao’owen, kwa boro mar ana etawan nabotawiy, naatu God ana tounamatar Orot Natun biyanamaim hinayen hinarara’iy kwana’itih.”

Copyright information for `AAI