John 2

Jesu Harew BotabirWine Matar

1Veya baitonin ufunamaim tafaram Galilee wanawanan bar merar Canna imaim tabin ana hiyuw hibogaigiwas. Jesu hinah i nati’imaim. 2Naatu Jesu ana bai’ufunanayah auman bairi hibuwih tabin ana hiyuw aa wanawanan hirun. 3Sabuwwine hitom sasawar anamaramaim Mary natun Jesu isan eo, “Wine hitom sawar.” 4 a  Jesu iya’afut eo, “Babine, ayu men inabobaru iti hiyuw aa wanawanan. Ayu au veya i men baimih.”

5Hinah sabuw bowayah isah eo, “Abistanawat na’u’uwi imaim kwanasinaf.”

6Sisibihimaim noukwat buhuw etei umat roun ta’imon kabayamaim hikwakwen hibatabat, iti noukwat i Jew hai koksouwen binanakwar noukwat. Nati noukwat wanawananan i karam harew boro 70 o 100litres hinisuwei nayen awan nakaratan.

7Jesu bowayah uwih, “Buhuw harew kwariren teyen.” Imih harew hiriren hiyen awah hikartanen, 8naatu uwih, “Bounabo turin kwahun kwabai kwan tabin ana orot ukwarin kwaitin.”

Eo na’atube hisinaf.
9Naatu tabin ana orot ukwarin harew bai kakartubun harew botabir inwine naniyan matar. I men so’obwine i menane na, baise bowayah iyab harew hihuh i hiso’ob. Naatu tabin boubun eaf na bai tit nabinamaim ibatiy naatu, 10eo, “Mar etei hiyuw ana veyawine hai baiyan gagamin i wan tetomatom, naatu ufunamaim nanawan sabuw tetom terarouwabon iwine ana baiyan kikimin tetomatom. Baise o bounabowine gewasin iya’asair inu’in ibotait.”

11Iti i Jesu ana ina’inan fairin wantoro’ot tafaram Galilee wanawanan bar merar Canna imaim sinaf matar. Nati’imaim i ana fair botait, naatu i ana bai’ufununayah hi’itin hitumatum.

Jesu Tafaror Bar Wanawanan Run

12 b  Iti ufunamaim Jesu hinah naatu taitin ana bai’ufununayah bairi hire hin Capernaum hitit. Nati’imaim veya bai’ab na’atube hima. 13 c  Naatu Jew hai Tar Nowaten Hiyuw i na kakabom auman, Jesu yen in Jerusalem tit. 14Tafaror Bar wanawanan ana seboseb rur sabuw hima,sheep, mamu hitotobon, naatu sabuw afa i gem afe’en hima kabay hibiyabonen tita’urih. 15Imih i murab bai eam wabir matar imaim wabirih nunih seboseb hihamiy ufun hitit, naatu for hiyataiten hima hitotobon auman naatu kabay hibiyabonebonen hai kabay tar baisrouwen hai gemogem eabar tabitabiren hisuwa hire. 16Sabuw iyab mamu hiyateiten hitotobon isan i eo, “Iti kwabosairen kwatit ufun. Aisim Tamai ana bar kwiwa’an in ahar bar matar!”

17 d  Jesu ana bai’ufnunenayah nuhih taseb Buk Atamaninamaim mi’itube hikirum inu’in hinot, “Ayu dogorou O a Bar isan aniyababan wairafabe na’arahu anamorob.” 18Imaibo Jew sabuw tur fokarinamaim Jesu hibatiy, “Ina’inanen baifofofor afa kusinafen a’itah saife imaim ni’obaiyi o sawar etei sinaf isan ana fair ibai?”

19 e  Jesu iyafutih eo, “Iti Tafaror Bar anagurus nare, naatu veya tounu wanawananamaim ana bora’ah maiye.” 20Jew sabuw hiya’afut hi’u, “Iti Tafaror Bar hiwowowab i kwamur etei 46 sawar, naatu o ku’o i veya tounu wanawananamaim inawowab maiye?” 21 f  Baise Jesu Tafaror Bar isan eo nati i taiyuwin biyan isan eo. 22 g  Jesu morobone mimisir ufunamaim, ana bai’ufnunenayah nuhih taseb abistanawat eo hinot. Naatu imaibo Buk Atamaninamaim hikikirum hitumatum naatu Jesu tur eo auman hitumatum. 23 h  Jesu Jerusalem ma’am ana veya Tar Nowaten ana hiyuwamaim ina’inan baifofofor sisinafen i sabuw moumurih maiyow hi’itah naatu i wabinamaim hitumatum. 24Baise Jesu taiyuwin so’ob nati sabuw i men ebitutumih, anayabin orot babin etei i su’ubih, 25imih men karam orot babin hai not i ana tur hita’owen anayabin abisa orot dogoron wanawanan i so’ob.

Copyright information for `AAI