John 20

Hub Wanawanan Aiyabin

1Fur an bubusuruf, maraumanika Mary Magdalin eregugumin auman in hubemaim tit, nuwanuw hub awan kabay hifururuw tit inu’in itin. 2Imih i matabir erenunuw in Simon Peter biyan naatu bai’ufununayan orot ta Jesu biyabuw i hairi biyah tit naatu eo, “Sabuw hina Regah biyan hubemaim hibosair naatu i menamaim hiya’iy, it men taso’ob.”

3Imih Peter naatu bai’ufununayan orot ta hairi hub itinamih hin. 4Naatu hairi erenununuw hin, baise bai’ufununayan orot ta Peter i gegesair i wan in hubemaim tit. 5Naatu i kwafure nuwariy waifuw Jesu hisumisum inu’in itin baise men runamih. 6Naatu Simon Peter, uf nunuw na tit naatu in hub wanawanan run, waifuw Jesu hisum inu’in itin. 7naatu murubih tesumasum ana faifuw Jesu nukwarin himetan auman inu’in itin. Nati waifuw i taiyuwinawat nu nabin in, men Jesu biyan hisumisum aumanamih. 8Naatu bai’ufunenayan orot ta wan na hubamaim titit, i auman run. Itin itumatum. 9 a  Naatu Buk Atamaninamaim eo i men hiso’ob, Jesu i boro morobone namisir.

Jesu Mary Magdalin Isan Irerereb

10Naatu bai’ufnunenayah himatabir hai ubar hin. 11baise Mary hub ufunane bat rererey. Rerey auman kwafure hub wanawanan nuwariy 12naatu tounamatar rou’ab hai waifuw kwes Jesu inu’in ana efanamaim hima’am, ta nukwarinane ta anane.

13I babin hibatiy, “O aisim kurererey?” Babin eo, “Au Regah hibosair hibai hin menamaim hiyai, naatu ayu men aso’ob.” 14 b  Iti na’atube eo ana veya tatatabir Jesu nati’imaim batabat itin, baise i men so’ob nati i Jesu. 15Jesu eo, “Babin, o aisim kurererey? O i yait kununuwih” Babin notanot i masaw bowayan ta, imih i eo, “O inab inanan na’at, kuo anowar menamaim iyai saise ayu anan anab.”

16Jesu babin isan eo, “Mary” Naatu Mary tatabir Jesu isan rerey Aramaic turamaim eo, “Rabboni.” Anayabin i Bai’obaiyenayan. 17 c  Jesu eo, “Biyau men inabutubun, anayabin ayu men amatabir an Tamai biyan atitamih. baise kwen taitu hai tur ku’owen. Ayu amamatabir Tamai isan na’atube kwa Tamat, ayu au God kwa auman a God.” 18Mary Magdalin tur bai matabir in bai’ufnunenayah biyah tit, eo, “Ayu Regah aitin.” Naatu Jesu abistanawat eo nonowar i hai tur eowen.

Jesu Ana Bai’ufunenayah Isah Irerereb

19Fur antoro’ot bubusuruf ana rabirab, bai’ufununayah etei’imak hiru’ay bar wanawanan etawan hitufabon hima’am, anayabin Jew hai ukwarih isah hibir. Jesu na hai founamaim bat naatu eo, “Tufuw isa nama.” 20 d  Iti na’atube eo’o ufunamaim, i uman naatu sisibin i’obaiyih. Anamaramaim Regah hi’i’itin, bai’ufununayah yasisir dogoroh awan karatan.

21Jesu ibanak eo maiye, “Tufuw isa nama! Tamat ayu iyunu ana, na’atube ayu kwa abiyuni.” 22Naatu earatit tafahimaim yen naatu eo, “Anun Kakafiyin kwabai. 23 e  O yait ta tura ana kakafin inanonotawiy na’at, i i notawiy, o men hai kakafih inanonotawiyen na’at, God men nanotawiyihimih.”

Thomas Wabin Ta Kikifukek Jesu Isan Irerereb

24Thomas, wabin ta Kikifukek,
20.24Greek turamaimDidimas teo.
bai’ufununayah nah 12 i orot ta, i men bairi hima’am Jesu natitamih.
25Bai’ufnunenayah afa ana tur hi’owen, “Aki Regah a’itin.”

Baise i’uwih eo, “Ayu matou yan tout ana fit ana itin naatu menamaim tout ana fit umu kim anakutuwariy naatu sisibin ana fit anabutubun, ayu boro men anitumatum.”

26Fur nati ufunamaim ana baitumatumayah ibanak hiru’ay maiye bar wanawanan hima’am, naatu Thomas i nati’imaim bairi etawan hitufabon hima’am, Jesu na hai founamaim bat naatu eo, “Tufuw isa nama!” 27Naatu Thomas isan eo, “Uma kim iti’imaim kuyai, umu kwi’itah. Uma ku’ut ena au fit kubutubun. Kasiy kwihamiy naatu kwitumatum.” 28Thomas Jesu isan eo, “Ayu au Regah, au God.”

29 g  Naatu Jesu Thomas iu, “Anayabin o ayu i’itu imih kubitumatum; iyab men ayu ti’i’itu baise tebitumatum i baigegewasin tebaib.”

30Jesu ina’inanen afa gewagewasih moumurih maiyow sinafen ana bai’ufununayah matahimaim, nati afa men bukamaim hikirumen ti’inu’in. 31 h  Baise iti afa i hikirumen ti’inu’in saise imaim kwana’itin kwanitumatum Jesu Keriso, i God Natun, naatu i wabinamaim kwanabitumitum kwa boro yawas kwanab.

Copyright information for `AAI