John 21

Jesu Ana Bai’ufununayah Nah 7 Isah Irerereb

1Iti ufunamaim Jesu ibanak maiye ana bai’ufnunenayah isah irerereb, Taibirias Harew Kukufamaim. Anamatar i iti na’atube matar. 2Simon Peter, Thomas wabin ta Kikifukek,
21.2Didimas
Nathanael Canna orot, Galilee wanawanan, Zebedee natunatun, naatu bai’ufnunenayah rou’ab auman nati’imaim bairi hima’am.
3 b  Simon Peter turahinah iuwih, “Ayu anan buwat anaya’amih.” Turahinah hio, “Aki boro bairit tanan.” Imih hitit hin wa hibai buwat ya’amih hin. Baise nati gugumin men siy ta eonamih.

4Maraumanika Jesu dones yan tit bat, baise bai’ufnunenayah Jesu men hi’inan. 5Jesu isah eafatait eo, “Au ofonah, kwa siy ta kwabai?” Hiya’afut hio, “Eno.”

6Jesu iuwih eo, “A buwat wa sisibin asukwafune kwaya boro siy afa hina’on.” Imih i eo na’atube hisinaf, naatu men karam boro buwat hitabora’ah tayen, anayabin siy buwat etei bai sonan. 7 c  Naatu bai’ufnunenayan menatan Jesu biyabuw i Peter isan eo, “No’om Regah wei.” Simon Peter tur Regah nonowar mar ta’imon ana biya baibiyon tafan bosair i kununuw riy yan re. 8Bai’ufnunenayah afa hi’ufunun, buwat siy sonan auman hitain hirun. Naatu dones tit in i biyah titit men yok, 100metres anafofonin. 9Hirun wa hiyut hinunura’at wairaf ana waru’umawat dones yan inu’in hi’itin siy naatu rafiy afa auman wairaf wan hi’in hi’a’arat.

10Jesu iuwih eo, “Siy iti boun kwabowabow afa kwabow kwana kwaitu.”

11 d  Simon Peter yen wa afe’en bat buwat bai tain na dones rewan yen. Siy gagagamih buwat awan karatan, etei 153, siy moumurih maiyow hi’on baise buwat men takweb. 12Jesu isah eo, “Kwana marauman ana bay taa.” Bai’ufnunenayah men ta not baibatiyin isan, “O i yait?” I hiso’ob nati i Regah. 13Jesu na faraw bai naatu itih, siy auman na’atube sinaf. 14 e  Iti i mar baitaunin Jesu ana bai’ufnunenayah isah irerereb morobone mimisir ufunamaim.

Jesu Naatu Simon Peter

15Bay hi’aa sasawar ufunamaim, Jesu Simon Peter isan eo, “Simon John natun, o turobe ayu kubiyabuwu men iti afa tebiyabuwu na’atube?” Simon eo, “Au Regah, o iso’ob ayu o abiyabuwi.” Jesu eo, “Au bowbaituw inituw”

16 f  Jesu ibanak eo maiye, “Simon, John natun o turobe ayu kubiyabuwu?” Simon iya’afut eo,

“Au Regah, o i so’ob ayu o abiyabuwi.”

Jesu eo, “Au bobaituw inakaifen.”
17Jesu mar baitonin Simon isan eo, “Simon John natun, o ayu kubiyabuwu?” Peter iyababan anayabin Jesu mar baitonin ibatiy, “O ayu kubiyabuwu?” Peter eo, “Regah, sawar etei o iso’ob, o iso’ob ayu o abiyabuwi.” Jesu eo, “Au bobaituw inituw.” 18Turobe a tur ao’owen. “Orot boub ima’am ana veya o taiyuw i’osenweini, naatu menamaim a kok imaim iremor, baise inabiregah anamaramaim o boro uma ina’oftobotobon, sabuw afa boro hini’osweini naatu efan men akok boro imaim hinabonawiyi kwanaremor.” 19 g  Jesu tur iti na’atube eo anayabin, i Peter ana morob ef mi’itube boro namorob imaim God wabin nifai nabora’ara’ah. Naatu Peter isan eo, “Kuna kwi’ufnunu.”

20 h  Peter tatabir nuw, naatu bai’ufununayan Jesu biyabuw i bi’ufnunih itin. Iti bai’ufnunenayan i aa fufun ana bay hi’aa Jesu sisibinamaim tugeger eo, “Regah yait boro o nayanuwi?” 21Peter nuw ayu John i’itu ana maramaim, Jesu ibatiy, “Regah iti orot isan i mi’itube?” 22Jesu iya’afut eo, “Ayu anakok i yawasin ma ayu matabir maiye anararauw na’at, o isa mi’itube kunotanot? Kwi’ufnunu.” 23Anayabin iti isan tur tasasar tit bowturah etei hinowar, iti bai’ufnunenayan i boro men namorob. Baise Jesu eo’o i men morob rouw eomih. I tur iti akisinamo eo, “Ayu anakok i yawasin ma ayu matabir isan, nati o i mi’itube kunotanot?” 24 i  Bai’ufnunenayan iti i boun sawar etei isah eorereb naatu kirumen. It taso’ob i ana eorereb i turobe.

25 j  Jesu sawar moumurih maiyow afa auman sinafen. Sawar etei’imak fefemaim hitakikirum na’at, ayu anotanot iti tafaram tutufin wanawanan boro fef awan takaratan.

Copyright information for `AAI