Luke 19

Zakias Kabay O’onayan

1Jesu na Jericho tit naatu nati bar merar wanawanan remor inan, 2basit nati’imaim orot totobuyoy wairafin wabin Zakias, kabay o’onayah hai orot ukwarin ma’am tit. 3Kok kwanekwan Jesu ana yumat ta’itin, baise i orot kabumin sabuw rou’ay gagamin na’in nan hisumisum i men karam boro Jesu ta’itin. 4Naatu sabuw aunah i’iyon nunuw in aisycamore afe’en yen mare ma Jesu nan ta’itinimih, anayabin Jesu ef nati’iwat inan.

5Baise Jesu na nati ai anamaim titit ana veya an kutan bat, naatu ai afe’en nuw ra’at eo, “Zakias saise kura’iy, anayabin ayu akokok boun o abaremaim airit tanama.” 6Zakias matan kabiy kayam rena haw tit, kawasa auman Jesu ana merar yi 7 a  Sabuw etei’imak hi’i’itin men hiyasisir naatu higam hio, “Iti orot i bowabow kakafin wairafin ana nanawan orotomih matar hairi tenan ana bar.” 8 b  Zakias misir eo, “Regah ayu i boro au sawar founafoun ana kuru’um turin yababan wairafih anitih, naatu sabuw iyab aifufuwih hai sawar abowabow boro hai sawar tafanamaim matah kwakwafe’en auman anaya’abar anitih.”

9 c  Jesu misir Zakias iu, “Boun iti baremaim God ana yawas natit orot ebiyawasi, anayabin iti orot auman i Abraham uwan ta. 10 d  Orot Natun i sabuw iyab hikasiy tema’am nuwihih bow naatu baiyawasih isan na.”

Gold Ana Oroubon

11Jesu na Jerusalem tit biyubin auman, sabuw abisa Jesu eo hinowar hinan hinotanot i God ana aiwob iti boro’omo tatit ana naniyanabe, baise Jesu i kofan maiye oroubonamaim iuwih eo, 12“Ana veya ta orot gagamin tafaram ta’amaim roubinin aiwob baitin, imaibo matabir maiye isan in tafaram ta ef yok na’in imaim tit. 13Baise na isan bobobunabuna ana veya, ana akirwairafih etei 10 e’af hinagold taita’imon faramih naatu iuwih. ‘Kabay iti abit kwanab, imaim kwanama kwanabowabow ayu ana matabir.’

14Baise i taiyuwin ana tafaram sabuw hifa’ifai naatu men hikok nati orot ti’aiwob, imih sabuw hiyafarih hin hitit hio, ‘Aki men akokok iti orot aki isai ni’aiwob.’

15Baise nati orot aiwob hitin naatu matabir na ana bar tit. Imaibo ana akirwairafih iyab kabay bitih hina hitit ibatiyih, kok taso’ob, kabay itih hibowabow baibi’ab tafan hiya’abar hibow.

16Orot ta wan run eo, “Regah ayu au kabay itu ama abowabow tafan iten hiya’abar abai.’ 17 e  Ana regah eo, ‘O i bowayan orot gewas, au bowabow kikimin abit ikaif gewas, imih bar merar eteiten abit inakaifen.’ 18Orot bairou’abin run eo, ‘Regah ayu kabay itu ama abowabow tafan eteifive aya’abar abai.’

19Naatu ana orot ukwarin iyasisir eo, ‘O i bar merar eteifive abit inakaifen.’ 20Naatu orot baitounin run eo, ‘Regah a kabay ibitu i abai an koukufet wanawanan asum ai boun inu’in iti abai ana abit maiye. 21Ayu o isa abir, anayabin o a tur fokarin, turanah arih o aribe asir kubowabow kwanekwan, naatu turanah hai masaw o kubobobe asir kufafour kwanekwan.’ 22Regah misir iu, ‘O i bowayan orot kakaf nokonokow! Nati a tur i’o’omaim boro natatabir nafatumi! O iso’ob ayu i au tur fokarin, sabuw hai sawar abowabow kwanekwan, naatu hai masaw ayu abobobe afafour. 23Gewasin au kabay banikamaim itayai tabowabow amatabir anan saise tafan hitaya’abar atab.’

24Naatu tatabir sabuw nati’imaim hibatabat iuwih, ‘Iti orot uman kabaygold kwabosair kwabai kwan akir wairafin kabay eteiten bowabow i kwaitin. 25Baise hitatabir hio, ‘Regah nati orot i ana kabay eteiten bowaka.’

26 f  Iyafutih eo, ‘A tur ao’owen, sabuw iyab umah i’e’etaw sawar moumurih tebowabow boro tafan hinaya’abar nab, baise sabuw iyab umah nutanub tema’am aurin boro sawar en, naatu abisa kikimin nati biyahimaim tema’am boro hinabosairen. 27Naatu boun i akokok sabuw iyab ayu bai’aiwob isan men hikokok kwabow kwana iti nou’umaim kwarouw temorob.”

Jesu Merarayow Auman Au Jerusalem Run

28Iti na’at eo ufunamaim sabuw au nah i’iyon, wan au Jerusalem yen in. 29Yen na tafaram Bethage naatu Bethany hairi sisibihimaim tit,Olive Oyaw an, basit ana bai’ufununayah orot rou’ab eobaimanih naatu wan iyafarih 30eo, “Kwanan bar merar ta nati namaim kwanatit naatu kwanarur aumandonkey boubun hi’utan ebatabat boro kwana’itih, natidonkey i men yait ta bai afe’en yen remoramih. Kwana rufam kwanab kwan iti kwanatit. 31Naatu orot ta nati’imaim na’iti nibatiy nao, ‘Aisim kwarurufam?’ ana tur kwana’owen, ‘Ai Regah ekokok.’”

32Orot hairi hiremor hin, sawar abisa Jesu eo na’atube etei isah himatar. 33Hina hititdonkey boubun hirurufam, ana matuwan itih naatu ibatiyih, “Aisim audonkey kwarurufam?” 34Hiya’afut hio, “Ai Regah ekokok.” 35Basit ihamiyih hirufam hibai hin Jesu biyan hitit, naatu hai biya baibiyon tafah hibosaisirendonkey tafan hiyabar uman hibai yen tafan mare. 36Sabuw hai faifuw tafah hibosaisiren ef yan hiyabar tafanamaim remor in.

37Na Jerusalem tit biyubin auman, ef taOlive Oyaw na’at re inan i awanamaim hitit naatu ana bai’ufununayah sabuw moumurih na’in Jesu ina’inan iwa’an hi’itah isan fanah sib God ana merar hiyi hibora’ara’ah hio.

38 g  “God ata aiwob nigegewasin, Regah wabinamaim nan, tufuw maramaim nama naatu God auyomtoro’ot isan fair nama!”
39Pharisee afa nati rou’ay wanawanamaim Jesu hiu, “Bai’obaiyenayah, a bai’ufununayah kukwararih awah tefot.”
40Baise Jesu iyafutih eo, “I ana’uwih awah nafot, kabay iti ti’inu’in boro fanah nasib God hinabora’ara’ah.”

Jesu Jerusalem Isan Rerey

41Jesu na Jerusalem tit iyubin nuw bar hiwowab batabat i’itin ana veya ana yababan ra’at rerey eo, 42“Tufuwamaim ma isan ana ef iti boun enan akisin itaso’ob. Baise boro men ina’itin, anayabin mata hibofafar. 43Mar boro enan a rakit sabuw boro roun roun hina’ar bebera’uh a ef hinarufut, run tit isan boro nafokar, 44 h  hinabat hinayuw hinarab, hinagurus, natunatun wanawanamaim tema’am etei boro hinarouw hinamorob. kabay iti etei boro hinarab hinagurus nasawar, boro men ta hinihamiy ana efanamaim na’inumih, anayabin God ana sabuw baiyawasihimih nan o men i’inanimih!”

Jesu Tafaror Bar Run

45Jesu na Tafaror Bar wanawanan run, ana was efanamaim sabuw sawar hiya hima hitotobon itih naatu nunih ufun hitit. 46 i  Iuwih eo, “Buk Atamaninamaim God iti na’atube eo hikirum, ‘Ayu au Bar i yoyoban ana bar, baise kwa kwabai kwabotabir na bainowan hai wawa’ir watu matar!’” 47 j  Nati’imaim Jesu mar etei Tafaror Baremaim ma sabuw i’obaibiyih. Baise firis ukwarih, Ofafar Bai’obaiyenayah, naatu sabuw hai ukwarih hikok kwanekwan i mi’itube hitarab temorob. 48Baise ef hinunuwet men ta hitita’urimih, anayabin sabuw etei’imak i Jesu ana tur akisin hinonowar naatu men hikok boro tur ta hitasa’ir.

Copyright information for `AAI