Luke 3

John Baptist Ana Bai’obaiyen

(Matthew 3.1-12; Mark 1.1-8; John 1.19-28)

1Roman sabuw hai orot gagamin wabin Caesar Taibirias bi’aiwob ana kwamur 15 baib wanawananamaim Pontius Pilate i Judea wanawanan igawan, Herod i Galilee isan igawan, naatu tain Philip i tafaram Iturea naatu Trakonaitis hairi isah igawan naatu; Lysanias i tafaram Abilene isan igawan. 2Naatu Annas Kaiafas hairi i firis gagamih. Nati ana maramaim Zechariah natun John arar yan ma’am God ana tur na biyan tit. 3 a  Basit misir tit harew Jordan, sisibinamaim tafaram ta ta run tit binan eo, “Kakafih kwasisinaf kwanihamiyen kwanan bapataito anit saise God boro a kakafih nanotawiyen.” 4 b  God ana dinab orot Isaiah ana Bukamaim kikirum na’atube eo,

“Orot ta arar yan bat eafa’af,
‘Regah isan ef kwanabo gaigiwas,
ef kwanimutufur iwat naremor nan!
5Awa’awah etei kwanatounen hinayen hinituturin,
heher oyaw etei kwanatar hinare hinituturin.
Ef bibirih kwanarumutufuren,
naatu ef kakafih kwanayabuna gewas.
6Sabuw tutufin etei God baiyawasenayan nabiyafar boro hina’itin!’”
7 c  Sabuw rau’ay gagamin John bapataito baitih isan hinan iuwih eo, “Kok natunatun! Yait imatnuwi God ana baimakiy nabiyafar boro wan kwanabibir? Men kwananot kwanao, ayu bapataito abai imih boro natafafaru en. 8 d  Baise wantoro’ot i a yawas nigewasin kwanama saise nati’imaim boro kwa isa niturobe bowabow kakafih kwasisinaf etei kwaihamiyen. Naatu men kwanao, Abraham i aki ai agir imih God boro men baimakiy niti! Baise a tur ao’owen God karam kabay iti nabow niwa’an Abraham wawawan hinamatar. 9 e  Ai tebiw ro’oro’oh men gewasih i boro hinatar wairaf wah hinayara’aten hina’arat, imih kariwak i ai tarinamih hiya’ataitik inu’in.”

10Sabuw hibatiy, “Bo aki boro mi’itube ana sinaf?”

11Iyafutih eo, “O yait isa biya baibiyon rou’ab hinama’am ta inab menatan isan biya baibiyon en initin, naatu yait isan bay nakakaram nafaram.”

12 f  Kabay o’onayah bapataito bainamih hina hitit hibatiy, “Bai’obaiyenayan aki boro mi’itube ana sinaf?”

13“Kwa kabay o’onamih hio hibiyuni na’atube ana fofonin kwana’o’on men tafan kwanayara’ah auman kwana’o’onamih.” 14Roman baiyowayah orot afa auman hio, “Bo aki i boro mi’itube?” Iuwih eo, “Sabuw men kwanao kikinih kabay hinitimih o men baifuwenamaim hai kabay kwanabowamih, baise a bowabow isan a baiyan hinabit i kwaniyasisir.”

15Sabuw hai notamaim hinotanot John i baiyawasenayan. 16 g  Imih John iuwih eo, “Ayu i harewamaim bapataito abit, baise orot ta boro enan ana fair i ra’at. Ayu i men gewasu boro an ana baibiyon anaku’ub. I boro Anun Kakafiyin naatu wairafamaim bapataito nit. 17I umanamaim i roububuna’en ana sawar auman bai enan, boro imaimwheat narububunai ani’anin korom nayai, naatu hain boro nabow nan wairaf wanatowanin in etoto’ab wan naya na’afusar.” 18John ef maumurih maiyow sabuw isah binan naatu hai yawas auman botabirinamih iuwih.

19 h  Baise Herod tuwah aawan Herodias bi’aawan isan, naatu bowabow kakafih maumurih maiyow sisinaf isan John kwarar yayamutufur ana maramaim 20Herod ibanaka sinaf kakafin tabow sinaf John bai dibur bar yari’iy.

Jesu Bapataito Baib

21Sabuw etei’imak bapataito hibaib ufunamaim, Jesu auman ibapataito. Naatu yoyoyoban ana maramaim mar botawiy, 22 i  Anun Kakafiyin marane mamu imakabe ra’iy targabuw. Naatu orot fanan marane tit. “O i ayu Natu ta’imonamo. O isa ayu abiyasisir.”

Jesu Ana’agir

23 j  Jesu ana kwamur 30 imaim ana bowabow busuruf. Sabuw hisoso’ob Jesu i Joseph natun imih Joseph isan hinot, Joseph tamah i Heli, 24Heli tamah i Mathat, Mathat tamah i Levi, Levi tamah i Melkai, Melkai tamah i Jannai, Jannai tamah i Joseph, 25Joseph tamah i Matathias, Matathias tamah i Amos, Amos tamah i Nahum, Nahum tamah i Esli, Esli tamah i Naggai, 26Naggai tamah i Maatah, Maatah tamah i Matathias, Matathias tamah i Semein, Semein tamah i Josech, Josech tamah i Joda, 27Joda tamah i Joanan, Joanan tamah i Rhesa, Rhesa tamah i Zerubbabel, Zerubbabel tamah i Shealtiel, Shealtiel tamah i Neri, 28Neri tamah i Melkai, Melkai tamah i Addi, Addi tamah i Cosam, Cosam tamah i Elmadam, Elmadam tamah i Er, 29Er tamah i Joshua, Joshua tamah i Eliezer, Eliezer tamah i Jorim, Jorim tamah i Mathat, Mathat tamah i Levi 30Levi tamah i Simeon, Simeon tamah i Judah, Judah tamah i Joseph, Joseph tamah i Jonam, Jonam tamah i Eliakim, 31Eliakim tamah i Melea, Melea tamah i Menna, Menna tamah i Matatha, Matatha tamah i Nathan, Nathan tamah i David, 32 k  David tamah i Jesse, Jesse tamah i Obed, Obed tamah i Boaz, Boaz tamah i Salmon, Salmon tamah i Nashon, 33Nashon tamah i Aminadab, Aminadab tamah i Admin, Admin tamah i Arni, Arni tamah i Hezron, Hezron tamah i Perez, Perez tamah i Judah, 34Judah tamah i Jacob, Jacob tamah i Isaac, Isaac tamah i Abraham, Abraham tamah i Terah, Terah tamah i Nahor, 35Nahor tamah i Serug, Serug tamah i Reu, Reu tamah i Peleg, Peleg tamah i Eber, Eber tamah i Shelah, 36 l  Shelah tamah i Cainan, Cainan tamah i Arafasad, Arafasad tamah i Shem, Shem tamah i Noah, Noah tamah i Lamech, 37Lamech tamah i Methuselah, Methuselah tamah i Enoch, Enoch tamah i Jared, Jared tamah i Mahalalel, Mahalalel tamah i Cainan, 38 m  Cainan tamah i Enos, Enos tamah i Seth, Seth tamah i Adam, Adam tamah i God.

Copyright information for `AAI