Mark 1

John Baptist Ef Yabuna

(Matthew 3.1-12; Luke 3.1-18; John 1.19-28)

1Iti i Tur Gewasin ana busurufin i Jesu Keriso God Natun isan.

2 a  Ana tur i dinab orot Isaiah kikirum imaim busuruf eo.

“‘Ayu boro au tur abarayan o namaim aniyun nan,
i boro o a ef nayabuna.’
3 b  Orot ta fanan arar yanamaim eafa’af,
‘Regah ana ef kwanayabuna
ana ef kwanimutufur imaim naremor!’”
4 c  John arar yanane tit na dogor baikitabir bapataito bain, saise God bowabow kakafih notawiyen isan binan. 5Judea bar merar tutufin etei naatu Jerusalem sabuw tutufin etei hitit hin biyan hitit. Hai kakafih hi’e’en naatu Jordan harewamaim bapataito itih. 6 d  John ana faifuw icamel bunibunin sakir iyoun, naatu ana kikir i bobaituw ta kanabin e’afuw naiwan kik, ana bay i sisik naatu kutor tafu. 7 e  Ana tur i iti binan, “Orot ta ayu ufu’umaim enan ana fair i ra’at ayu natabiru, an ana sumasum ayu men karam boro ana kwafure anarufam. 8Ayu i harewamaim bapataito abit, baise i boro Anun Kakafiyinamaim bapataito nit.”

John, Jesu Bapataito Itin

(Matthew 3.134.11; Luke 3.21-22; 4.1-13)

9Nati ana veya’amaim tafaram gagamin Galilee wanawanan bar merar Nazarethane Jesu na Jordan harewamaim John bapataito itin. 10Jesu harewane yey ana maramaim, mar botawiy, Anun Kakafiyin mamu imak na’atube re na tafan yey itin. 11 f  Naatu maramaim orot fanan tit eo, “O i ayu Natu, ayu Natu au yabow, o isa ayu abiyasisir.”

12Mar ta’imonamo Anun Kakafiyin iunawiy arar yan tit. 13 g  Veya 40 na’atube imaim ma, Satan routobon itin. Sigarafor yumatah ta ta wanawanahimaim, naatu tounamatar nati’imaim i hina hitatafafar.

Jesu Siy Bowayah Kwafe’en Eafih

14 h  John dibur hiyayari’iy ufunamaim Jesu na Galilee tit, naatu God ana tur gewasin binan eo, 15 i  “Veya anababatun i na tit, God ana aiwob i na iyubin, bowabow kakafin kwasisinaf i kwanihamiyen kwanamatabir tur gewasin kwanitumitum!”

16Naatu Jesu harew Galilee kukuf dones yan remor inan, siy bowayah orot rou’ab itih, Simon Peter tain Andrew hairi buwatamaim siy hibowabow. 17Jesu iuwih eo, “Kwai’ufnunu bairi tan ayu boro ani’obaiyi sabuw kwanabow.” 18Mar ta’imonamo hai buwat hihamiyen naatu hi’ufunun bairi hin.

19In kikiminamo orot rou’ab itih, James tain John hairi, orot Zebedee natunatun, hai wa wanawanan hima hai buwat hiyayabuna. 20Jesu e’afa’af ana veya hairi matah kabiy himisir tamah Zebedee ana bowabow sabuw bairi wa afe’en hihamiyih hima, i Jesu hi’ufunun bairi hin.

Orot Wagabur Koun Hiyen Ma’am

21Jesu ana bai’ufununayah bairi hina tafaram Capernaum hitit, naatu Baiyarir ana veya na Kou’ay Bar run naatu busuruf i’obaiyih eo. 22 j  Sabuw hinonowar hifofofor men kafaita. Anayabin bai’obaiyen bitih ana itinin i roubabaruwen ana fairamaim bi’obaiyih, men Ofafar bai’obaiyenayah na’atube’emih. 23Men yok afiy kakafin
1.23katokato’iy, afiy katokato’iy teten 26, 27 auman ema’am
orot iwanasum ma’am na Kou’ay Bar run ikirir eo,
24 l  “Jesu Nazareth mowan, aki biyai’imaim o abisa sinafumih kukokok? O kukokok aki inagurusi’imih? Ayu aso’ob o i yait, O i God ana Orot Kakafiyin!”

25Jesu afiy kakafin kwarar iu, “Awa efot orot biyanamaim kutit!” 26 m  Afiy kakafin orot iyuwiyuw naatu fanan auman bihir tit.

27Sabuw etei hifofofor men kafaita naatu taiyuwih hibabatiyih hio, “Iti anayabin i abisa? Bai’obaiyen boubun roubabaruwen ana fair auman, anayabin afiy kakafih eo biyunih i fanan tebaib!” 28 n  Naatu Jesu ana tur saisewat tasasar tit tafaram Galilee ana uman men sanet hima’am eretei tur hinowar.

29Kou’ay Bar hibihamiy ufunamaim James, John hairi mutufor hin Simon Andrew hairi hai bar hitit. 30Simon rawan babin sawow biyan fora’ab inu’in Jesu na titit ana veya ana tur hi’owen, 31Naatu na biyan tit uman bai ibais misir, nati’imaim sawow ihamiy busuruf bow.
1.31bay eafusar itab hi’aa


Jesu Sabuw Moumurih Iyawasih

32Nati rabirab veya re’er auman sabuw sawusawuwih naatu afa demon hitarsumih hima’am hibuwih hina Jesu isan. 33Sabuw nati bar merar hima’am etei hiru’ay nati bar nanamaim, 34 p  Jesu sawow yumatah ta ta hibow hinan etei iyawasih naatu demon moumurih nunih hitit, men ibasit boro demon tihamiyih tur hitao, anayabin i hiso’ob i yait.

35 q  Mar tomih ana gugumin iu’ufiy auman Jesu misir bar ihamiy tit remor in bar merar gagamin natabir na efan noutanubinamaim tit imaim ma yoyoban. 36Baise Simon ana ofonah bairi hitit hinuwih hin. 37Naatu hititita’urih ana veya hi’u, “Sabuw o tenunuwihi.”

38Baise Jesu iyafutih eo, “It tanan bar merar afa iti bar merar gagamin sisibinamaim auman isah anabinan, anayabin nati isan ayu ana.” 39 r  Imih Galilee wanawanan etei remor hai Kou’ay Baremaim binan naatu demon kakafih nunih hitit.

Orot Kokom Ani’anin

40Orot biyan kokom ani’anin na Jesu nanamaim tit sun yowen baibaisin isan ifefeyan eo, “Inakokok na’at basit iniwa’an anigewasin.”

41Jesu dogoron wanawanan yababan awan karatan uman ru’atayan naatu biyan butubun eo, “Ayu akokok. Kwigewasin!” 42Mar ta’imonamo orot biyan kokom hihururuwih hire naatu igewasin.

43Baise Jesu ana baimatnuwen tur fokarinaka orot iu naatu biyafar eo, 44 s  “Inanowar men yait ta ana tur ina’owen, baise mutufor inan firis biyan inatit o biya nanutitiy, naatu Moses eo na’atube sibor inayai, saise orot babin matahimaim hinaso’ob o igewasin.” 45Baise orot tit in busuruf tur bosemor tafaram etei bai. I ana turamaim Jesu men karam boro bebeyan tan bar merar tarun, imih i efan noutanubinamaim ma, baise sabuw efan ta ta i boro’ika hina biyan hititit.

Copyright information for `AAI