Mark 11

Wow Atubob Auman Run Jerusalemamaim

1Hina Jerusalem ana aiyom hibai, bar merar Bethage naatu Bethany sisibin oyawOlive imaim Jesu ana bai’ufununayah rou’ab aunan iyafarih, 2naatu eobaimanih eo, “Kwan bar merar nati namaimdonkey orot boubun biyan numin imaim hi’utan ebatabat boro kwanatita’ur, kwanarufam kwanab kwanan. 3Naatu yait ta nati’imaim nibatiyi. ’Aisim iti na’atube kwasisinaf?’ Ana tur kwana’owen Regah ekokok naatu boro’omo niyafar nan maiye.”

4Basit bai’ufununayah orot rou’ab hairi hin bar ef awan imaim bobaituw wabindonkey etawan awan hi’utan batabat hi’itin hirun murab hirurufam, 5basit sabuw afa nati’imaim hibatabat hibatiyih, “Abistan kwasisinaf? Aisim bobaituw kwarurufam?” 6Jesu iu’uwih na’atube sabuw hai tur hi’owen naatu sabuw bai’ufununayah hihamiyih hibai hin, 7Bobaituw hibai hin Jesu biyan hitit, hai faifuw tafah hibosaisiren bobaituw tafan hiyabar naatu Jesu yen mara’at. 8Naatu sabuw moumurih maiyow hai faifuw tafah hibosairen ef yan hiyabaren naatu afa ai rourih hi’afuw ef yan hituyabayabar. 9 a  Sabuw wan hibi’iyon naatu ufununane hibi’ufunun fanah sib hiwow hio,

“Orokaiwa!’
11.9Hebrew fanahimaim Yawas naniyan ta i bora’ara’aten, hanef 10 imaim ema’am.

“God nigegewasini Regah wabinamaim kunan.”
10“Ata agir David ana aiwob enan isan taniyasisir.”
“God auyomtoro’ot ana merar tanay, Orokaiwa!”
11Jesu na Jerusalem run naatu in Tafaror Baremaim tit bat remor sawar etei itah, baise nati i veya re’er imih ana bai’ufununayah nah 12 bairi hitit hin Bethany.

Jesu Ai Fafou Eo Raraf

12Mar to Bethany ine himatabir maiye au Jerusalem hinan Jesu aamorob. 13 c  Ef yokaika nuw ai fafou raurin sabibin itin, naatu na iyubin ro’on ta tama’am na’at bain anin isan. Baise na ai biyan titit raurinawat batabat itin, yabin nati i men ai ana baiw ana veya. 14Naatu Jesu ai isan eo, “O boro men yait ta ro’o nab na’aan!” Iti na’at eo’o ana bai’ufununayah i hinowar.

Jesu Tafaror Bar Wanawanan Run

15Hin Jerusalem hitit naatu Jesu in Tafaror Bar run sabuw imaim hima hitotobon rouw nunih hitit, kabay bosemorayah hai gem bow eabatabiren hisuwa naatu ura ma’ama afe’en hima mamu hitotobon bow isrowen ufun hitit. 16Naatu Jesu men ibasit sabuw boro sawar hita’abar Tafaror Bar ana efanamaim hitatit hitan. 17 d  Naatu Jesu ma sabuw bi’obaiyih eo, “Buk Atamaninamaim hikikirum God iti na’atube eo,

‘Ayu au Tafaror Bar
i yoyoban ana efan sabuw
tutufin etei isah.’
Baise kwa kwabotabir bainowan hai wawa’ir ana ‘watu matar’!”

18 e  Firis gagamih naatu Ofafar bai’obaiyenayah iti tur hinonowar yah so’ar Jesu bai asabunin isan ana ef hinuwet, baise hibir anayabin sabuw moumurih maiyow ana bai’obaiyen isan hibifofofor.

19Veya re birabirab Jesu ana bai’ufununayah bairi Jerusalem hihamiy
11.19buk marasika hikikirum i akisin tit
hitit hin.

Ai Fafou

20Mar auman Jesu ana bai’ufununayah bairi efamaim hiremor hinan, ai fafou wairoronika fenem batabat hi’itin. 21Naatu Peter nuhin taseb Jesu isan eo, “Bai’obaiyenayan ai fafou kwi’itin, irarafiban fenem ebatabat!”

22Jesu iya’afut eo, “A baitumatum God isan nama’am na’at. 23 g  Anababatun a tur ao’owen o yait oyaw iti isan inao, Ku’uy ra’ah kwen riy yan kure kubat, naatu dogoromaim men erekasiy,
11.23men erebainotanot auman
auman ina’omih. Baise initumatum abistan God isan kubifefeyan boro nasinaf namatar.
24 i  Isan imih iti isan a tur ao’owen God isan inayoyoyoban sawar ta baitimih, initumatum abisa isan kubifefeyan boro nit. 25 j  Naatu inabat inayoyoban ana veya, sabuw afa hai kakafih isa nama’am na’at inanotawiyen, saise Tamat maramaim ema’am boro obo a kakafih nanotawiyen. 26O sabuw hai kakafih men inanotanotawiyen na’at, Tamat maramaim ema’am obo a kakafih boro men nanotawiyen a yoyoban nanowar.”

Jesu ana Fair Isan Ana Baibat

27Jesu ana bai’ufununayah bairi himatabir maiye hina Jerusalem hitit. Jesu Tafaror Bar awanamaim bat reremor basit Firis ukwarin naatu Ofafar bai’obaiyenayah, regaregah ai’in hina Jesu biyan hitit, 28hibatiy, “O fair menane ibai iti sawar kusisinaf? Naatu fair yait it iti sawar sinaf isan?”

29Jesu iyafutih eo, “Ayu au baibat ta’imon ana bibatiyi kwaniyafutu boro ayu’ubo anao kwananowar. Ayu au fair menane abai iti sawar asisinaf, 30kwao anowar, John ana fair menane bai bapataito isan, Godane bai ai orot biyanane bai?”

31Hibusuruf taiyuwih hibabatiyih hio, “Boro mi’itube tanao, Godane tanao i boro nao bo aisim John men kwabitumitum? 32Naatu it tanao orotone.” Baise sabuw isah hibir yabin sabuw etei hibitumatum John i dinab orot ta.

33Imih Jesu isan hio, “Aki men aso’ob.” Basit Jesu iyafutih eo, “Ayu auman boro men anao kwananowar ayu au fair menane abai iti sawar asisinaf.”

Copyright information for `AAI