a12.1Isa 5.1-2
b12.8Hib 13.12
c12.10-11Psa 118.22-23
h12.19Deu 25.5
i12.26Exo 3.2, 6
k12.29-30Deu 6.4-5
l12.31Lev 19.18
m12.331Sa 15.22; Hos 6.6
n12.36Psa 110.1

Mark 12

Masaw Kaifenayah Hai Oroubon

1 a  Imaibo Jesu oroubonamaim sabuw i’obaiyih eo, “Orot ana masaw bo ai ro’on tanum fur ear ituwafut, naatuwine bunubunuw ana hub bai, kaifenayan ana bar wowab sawar naatu sabuw afa tubunih hima masaw hikaif, masaw matuwan bainanawanamih in. 2Grape iyamur bairuhin ana veya, ana akir orot iyafar na masaw kaifenayah biyah tit ibo aunowan bairuhin isan. 3Baise masaw kaifenayah akir orot hibai hirab uman en hiyafar matabir in. 4Naatu masaw matuwan ibanak akir orot ta iyafar maiye na. Masaw kaifenayah akir orot hibai ukwarin hitut hi’a’afiy erebiya’ohow matabir. 5Masaw matuwan akir orot tabo iyafar maiye nan hibai hirab morob, naatu akir wairafih moumurih maiyow biyafarih afa hibow hirouw afa hibow hi’asbunubunuw himorob.

6“Orot ta’imonamo ihamiy ma’am i masaw matuwan natun ana yabow akisinamo, uftoro’ot iyafar not eo, ‘Natu boro hinakakafiy.’

7“Baise masaw kaifenayah orot natun nan hi’itin taiyuwih hio, ‘Masaw matuwan natunaban iti, kwana ta’asabun, saise sawar tanab it ninowat.’ 8 b  Imih himisir kek hibai hirab morob naatu biyan hibai hisaroun masaw ufunane ra’iy.

9“Masaw matuwan iti tur nanonowar boro mi’itube nasinaf? Orot boro nan masaw kaifenayah nabow narouw hinamorob naatu masaw boro nab sabuw afa nitih hinama hinakaif. 10 c  Buk iti na’atube hikikirum kwaiyab kwa’itin,

‘Kabay nati bar wowabayah hi’itin kakafin hirouw hikwakwahir,
i botabir taf etei hai wabat matar.
12.10bar ana bubu matar

11Iti i Regah sinaf matar
ana itinin gewagewasin maiyow!’”
12Basit Jew ukwarih hikok Jesu hitab hitarab, anayabin iti oroubon eo’o ana naniyan hibaib i isah eo, baise rou’ay gagamin isan hibir, imih Jesu hihamiy in.

Kabay Ana Baibat

13 e  Pharisee afa naatu Herod ana kou’ay sabuw afa auman hiyafarih hin Jesu biyan hitit baibatemaim baikubibiruwin isan. 14Hina biyan hitit naatu hio, “Bai’obaiyenayan aki aso’ob o abisa kuo’o i turobe, sabuw abisa tisisinaf isan men kunotanot, naatu sabuw hai not o men kui’itin, baise turobe God ana kok abisa sabuw kubi’obaiyih. Kuo anowar Caesar isan kabay ana bibaiyan boro ata ofafar ana astu’ub ai en? 15Imih kabay anayai ai en?” Baise Jesu hai baifuwen itin naatu eo, “Aisim ayu kwabikubibiruwu? Kabay kwabai kwana kwai’obaiyu aitin.” 16Kabay hibai hina hitin naatu ibatiyih, “Yait ana yumat naatu wabin?”

Hiya’afut hio “Caesar.”

17 f  Imaibo Jesu iuwih eo, “Abisa Caesar nowan Caesar kwanitin, abisa God nowan God kwanitin.”

Naatu sabuw hifofofor men kafaita.

Morobone Misir Maiye Ana Baibat

18 g  Imaibo Sadducee morobone misir maiye isan men tibitumatum hina Jesu biyan hitit hibatiy. 19 h  “Bai’obaiyenayan Moses aki isai ofafar iti kirum, ‘Orot natabin natun en namomorob na’at, kwafur i boro orot ta ni’aawan saise kek hinatufuw tuwah momorob efanin.’ 20Imih marasika orot ain uf nah eteiseven hima’am, basit orot ain tabin natun en morob. 21Naatu orot ufunamaim tuwah ana kwafur i’aawan, ibo na’atube kek en morob. Ef ta’imon matar orot founamaim, 22naatu etei’imak nahseven babin hi’aawan aurih kek en himumurub, uftoro’ot babin morob. 23Morobone hina mimisir ana veya babin i boro orot menatan ni’aawan? Anayabin nahseven etei babin ta’imon hi’aawan.”

24Jesu iyafutih eo, “Kwa i anot hikwaris! Anayabin kwa Buk Atamanin hikikirum men kwaiyab naatu God ana fair auman men kwaso’ob? 25Morobone misir maiye ufunamaim tabin men ema’am, sabuw etei boro mar ana tounamatar na’atube hinama. 26 i  Naatu morobone misir maiye isan Moses ana buk kutor wairaf ea’arah isan nati’imaim kikirum kwaiyab kwa’itin? God iti na’atube eo, ‘Ayu i Abraham ana God, Isaac ana God naatu Jacob ana God.’ 27I men murubih hai Godamih, baise yawasih hai God, kwa i anababatun ef kwasa’ir!”

Ofafar Gagamin

28 j  Ofafar bai’ubaiyenayan ta nati’imaim ma tur nonowar Jesu tur gewasin Sadducee biya’afut itin, na Jesu ibatiy. “Ofafar tur etei wanawanahimaim tur menatan i gagamin?”

29 k  Jesu iya’afut eo, “Ofafar tur gagamin i iti, kwananowar Israel sabuw, Regah ata God akisinamo ata Regah. 30Regah a God isan iniyabow, dogor tutufin etei, ayub tutufin etei, a not tutufin etei naatu a fair tutufin etei. 31 l  Naatu ofafar gagamin bairou’abin i iti, ‘taituwa isah iniyabow o taiyuw isa kubiyabow na’atube.’ Ofafar iti rou’ab i gagamih ofafar etei hinatabirih.”

32Orot eo, “Abisa kuo i turobe bai’obaiyenayan, Regah akisinamo i God men god afa. 33 m  Imih dogor tutufin etei, a not tutufin etei naatu a fair tutufin etei a God isan iniyabow naatu taituwa isah inabiyabow o isa kubiyabow na’atube, iti ofafar rou’ab i gagamih men for kwarouw sibor kwa’a’afusar na’atube naatu men sibor afa God isan kwaya’ay na’atube’emih.”

34Jesu orot ana baiya’afot i’itin i so’ob, iti orot i not wairafin, imih eo, “God ana aiwobomaim o men yokaika kuma’am.” Nati ufunamaim men yait ta Jesu isan baibat afa bow na ibaitiyimih.

Roubinenayan Orot I Yait

35Jesu Tafaror Baremaim ma bi’obaibiyih basit ibatiyih, “Aisim Ofafar bai’obaiyenayah Keriso isan i David ana agirane na hirouw teo’o? 36 n  David Anun Kakafiyin biwan ana veya iti na’atube eorereb,

‘God au Regah isan eo,
Umau asukwafune kumare inama’am
a kamabiy sabuw ana bow
abatabat babanamaim anaya.’
37David taiyuwin Keriso isan i ana ‘Regah’ rouw eo, naatu mi’itube boro Keriso David ana agirane nan?”

Sabuw rou’ay gagamin maiyow hiru’ay Jesu eo’o ereyasisir hima hinowar.

Mata Toniwa’an Ofafar Bai’obaiyenayah Isah

38Jesu ma bi’obaibiyih eo, “Mata toniwa’an Ofafar bai’obaiyenayah isah, i hai kok faifuw manimanih hina’osen hinaremor naatu ahar efanamaim sabuw merarayow hinitih, 39Kou’ay Baremaim urama’ama yayasairen i tebowabow naatu hiyuw ana veya efan gewasih tebowabow. 40Kwafukwafur baibin tifufuwih hai sawar tebowabow naatu hai itinin baigewasin isan yoyoban manimanih teyoyoyoban, imih hai baimakiy kakafin anababatun boro hinab!”

Kwafur Babin Ana Siwar

41Jesu Tafaror Bar ana kabay teya’ay sisibinamaim mare ma sabuw itih hai siwar hiya’ay. Sabuw totobuyoy wairafih kabay gagaminaka hiya. 42Baise kwafur babin yababan wairafin na ana kabay gidigidih rou’ab tew wanawanan iwan ana fofonin one toea na’atube. 43 o  Jesu ana bai’ufununayah eaf ayuwih hina hai tur eowen eo, “Anababatun a tur ao’owen, iti kwafur babin ana siwar tew biwan i gagamin na’in sabuw etei hiya’iy natabirih. 44Afa hiya’aya i aurih karam turin hiyai turin hibotan, baise kwafur babin yababan wairafin abisa biyan ma’am etei’imak bai na yai.”

Copyright information for `AAI