Mark 16

Jesu Morobone Misir Maiye

(Matthew 28.1-10; Mark 16.1-8; John 20.1-10)

1Baiyarir ana veya sasawar ufunamaim, Mary Magdalin, Mary, James hinah naatu Salome,spices hitobon hibow hin Jesu biyan hitarab isan. 2Fur ebubusuruf i anamaim maraumanika, baibin hin rahemaim hitit. 3Hinan efamaim taiyuwih hibabatiyih hio, “Hub awanamaim kabay gagamin hihirafut inu’in boro yait nifururuw natit?” 4Baise baibin nah hitara’ah hinuwanuw nahimaim hub awanamaim kabay gagamin i hifururuw au sisibin titaka batabat. 5Naatu baibin mutufor hin hub wanawanan hirun, hinuwanuw hai asukwafune orot boubun ana faifuw kwes us ma’am hi’itin naatu yah birubir fafar. 6Baise orot eo, “Men kwanabir, ayu aso’ob kwa i Jesu Nasaret mowan hi’onaf momorob i kwanunuwih, i morobone misir, naatu men iti’imaim ema’ama. Ana efan iti kwa’itin en. 7 a  Baise kwanan ana bai’ufununayah hai tur kwana’owen, Peter auman ana tur kwana’owen, Jesu i mat enan au Galilee. Kwa boro imaim kwana’itin marasika iu’uwi na’atube.’” 8Baibin hikasiy naatu ah umah duduwar rab, rah hihamiy hitit naatu hibihir hin. Abistanawat mamatar men yait ta ana tur hi’owen anayabin hibir.

Jesu, Mary Magdalin Isan Irerereb

(Matthew 28.9-10; John 20.11-18)

9Jesu morobone mimisir ufunamaim, fur bubusuruf i anamaim maraumanika wantoro’ot i Mary Magdalin isan irerereb, nati babin Mary biyanamaim wagabur eteiseven nunih hitit. 10Etei hima hiyababan hirererey, Mary na hai tur eowen, 11baise Jesu yawas maiye misir matan yan itin na eo hinonowar men hitumitum.

Jesu Irerereb Ana Bai’ufununayah Rou’ab Isah

(Luke 24.13-25)

12Nati ufunamaim, Jesu ana bai’ufununayah rou’ab masaw bar hinan efamaim Jesu nah touman hai itinin na’atube isah irerereb. 13Hi’intabir hina hai ofonah afa hai tur hi’owen baise men kafa’imo hitumatum.

Jesu Nah 11 Isah Irerereb.

(Matthew 28.16-20; Luke 24.36-49; John 20.19-23; Acts 1.6-8)

14 b  Uftoro’ot bai’ufununayah nah 11 hima bay hi’aau Jesu isah irerereb, naatu men hibitumatum naatu dogoroh fofokar isan gam iuwih, anayabin sabuw iyab i morobone misir isah birerereb hi’itin hina hai tur hi’o’owen men hitumatum. 15 c  Jesu iuwih eo, “Tafaram wanawanan etei kwanaremor naatu Tur Gewasin kwanabinan tafaram tutufin etei isah. 16 d  Yait nitumatum bapataito kwanabitin boro yawas nab; baise yait men nabitumatum ana yawas boro nikasiy. 17 e  Naatu ina’inan iti boro iyab ayu tibitutumu biyahimaim nakwah auman hinatit, ayu wabu hinasu’ub wagabur kakafih boro hinabihir; menah nabotabir tur afa boubuh hina’o. 18 f  Kok hinabowabow boro men hinayubih, moromorob harew hinatomatom boro men hinamorob. Sabuw hinasawow hina’inu’in umah biyahimaim hinayara’aten boro hinayawas.”

Jesu Au Mar Yen

(Luke 24.50-53; Acts 1.9-11)

19 g  Jesu ana bai’ufununayah isah eo sasawar ufunamaim, earura’ah yen au mar Tamah God ana asumaiyowane mara’iy. 20 h  Bai’ufununayah hitit hin, tafaram tutufin wanawanan Tur Gewasin sabuw isah hibinan. Naatu Regah wanawanahimaim bow tur gewasin hibibinan ina’inan fairih sisinafumaim hai bowabow na i turobe.

Copyright information for `AAI