Matthew 17

Jesu Yumatan Botabir

(Mark 9.2-13; Luke 9.28-36)

1Veya eteisix sasawar ufunamaim Peter naatu James tain John hairi Jesu buwih bairi akisimo nawiyih hiyen hin oyaw gagamin tafantoro’ot hitit. 2 a  Naatu nati’imaim matah yan hi’itin Jesu ana yumat botabir, ana itinin i veya’abe matar, ana faifuw i hikwes anababatun marakaw ta na’atube. 3Imaibo, Moses Elijah hairi hitit Jesu bairi hio ana bai’ufununayah hi’itih.

4Peter Jesu isan eo, “Regah, gewasin aki iti ama’ama, o ina kokok na’at ayu boro sis tounu ana wowab ta o isa, ta Moses isan, naatu ta Elijah isan.”

5 b  Baise iti na’at bat eo auman, sakuk ana marakawin auman na tar gabuwih, naatu sakuk wanawanan orot fanan hinowar eo, “Iti kek i ayu Natu, au yabow anababatun, i isan ayu abiyasisir, tain kwanarub nao’o kwananowar.”

6Bai’ufununayah iti orot fanawat hinonowar ana maramaim hai bir ra’at yumatah au babe me yan hira’iy. 7Baise Jesu na butubunih eo, “Kwamisir, men kwanabirumih.” 8Imaibo nah hitara’ah hinunuw ra’at men yait ta hi’itin, baise Jesu akisinamo batabat hi’itin.

9Oyaw wanane hire hinan basit Jesu awah bofot eo, “Abisa oyaw wan kwa’i’itin men yait ta ana tur kwana’owen. Kwanama, Orot Natun morobone namisiribo.”

10 c  Naatu bai’ufununayah Jesu hibatiy hio, “Bo aisim Ofafar Bai’obaiyenayah teo Elijah i boro mat nan.”

11Jesu iyafutih eo, “Tur anababatun. Elijah i boro mat nan sawar etei nayabuna. 12 d  Baise a tur a’owen, Elijah i na titaka, baise sabuw men hi’inan, imih hai kokomaim sawar kakafih isan hisinaf. Ef nati ta’imon Orot Natun boro na’atube isan hinasinaf umahimaim ni’akir.” 13 e  Imaibo bai’ufununayah naniyan hibai, Jesu i John Baptist isan hai tur eo’owen.

Demon Kek Hitounbubur Ma’am Jesu Iyawas

(Mark 9.14-29; Luke 9.37-43a)

14Hire hina sabuw rau’ay gagamin biyah hititit ana maramaim, orot ta na Jesu nanamaim sun yowen 15eo, “Regah au kek kwiwanbaban, au kek i sawow kakafin bai ebimamayay, mar etei en wairaf wan eyey, naatu harew yan ere’er. 16Ayu abai ana a bai’ufununayah isah, baise i men karam boro hitiyawas.”

17Jesu eawar foten eo, “Kwa sabuw isa i baitumatum en naatu a ef i kwasa’ir. Kwanotanot ayu boro bairi maninaka tanama? Naatu kwanotanot abit boro maninaka ana’abar bairi tanan? Kek kwabai kwana a’itin.” 18Jesu demon kakafin kwarar tatab naatu kek ihamiy bihir tit. Nati ana maramaim kek mar ta’imon yawas.

19 f  Imaibo Jesu ana bai’ufununayah hina akisinamo biyan hitit hibatiy hio, “Aisim aki demon kakafin men anun tit?”

20 g  Jesu iuwih eo, “Anayabin, kwa a baitumatum i kikimin maiyow. Anababatun a tur ao’owen, a baitumatum iti ai momor ro’on na’atube nama’am na’at, iti oyaw isan boro kwanao, ‘Iti’imaim kwen ni’imaim kubat.’ Karam boro namatar, boro men abisa ta isa nafokaramih. 21
17.21Hanef 21 i sabuw kirumayah tafan hiya’abar hikirum
Sawar iti na’atube i yoyoban naatu yoharamaim boro hinamatar men abisa ta’amaim.”

Jesu Morob Isan Eo Maiye

(Mark 9.30-32; Luke 9.43b-45)

22 i  Jesu ana bai’ufununayah hina Galilee hibita’imon ana maramaim iuwih eo, “Orot Natun boro baban hinao hinab gawan sabuw umahimaim hinayai. 23Nati sabuw boro hina’asabun namorob, veya tounu ufunamaim boro morobone na misir maiye.” Ana bai’ufununayah hai yababan ra’at.

Tafaror Bar Ana Baiyan Isan

24 j  Jesu ana bai’ufununayah bairi hina Capernaum hititit ana maramaim, Tafaror Bar ana kabay o’onayah hina Peter hibatiy hio, “O a bai’obaiyenayan Tafaror Bar isan kabay ebibaiyan?”

25Peter iyafutih eo, “Jesu i Tafaror Bar isan kabay ebibaiyan.”

Peter na bar wanawanan rur ana maramaim Jesu i wan awan tara’ah eo, “Peter o kunotanot sawar etitit naatu erur na’atube orot ta’ita’imon ana kabay aiwob isan i yait ebibaiyan, bar matuwan o nanawan sabuw?”

26Peter iya’afut eo, “Nanawan sabuw.”

Iti na’atube eo imaibo Jesu eo, “Tur anababatun bar matuwan i asir tema’am kwanekwan.
27Baise men basit sabuw isah tanasinaf kakaf, kabay o’onayah yah naso’ar, imih inan harew kukufamaim initokar siy wan inatatain awan inabohai’i kabay inab inan airit isat inibaiyan.”

Copyright information for `AAI