a2.2Num 24.17
b2.6Mic 5.2; Jn 7.42
c2.11Psa 72.10-15; Isa 60.6
d2.15Hos 11.1
e2.18Gen 35.19; Jer 31.15
f2.23Isa 11.1; 53.2; Luk 2.39; Jn 1.45

Matthew 2

Nanawan Veya Yeninane

1Judea wanawanan Herod bi’aiwob ana veya’amaim, merar bar ta wabin Bethlehem imaim Jesu tufuw. Nati’imaim orot so’obayah afa daman baiyabayah veya yeninane hina Jerusalem hitit, 2 a  naatu sabuw hibatiyih, “Jew hai aiwob kek tutufuw i menamaim inu’in? Aki ana daman veya yeninane yey a’itin imih kwafirinamih ana.”

3Aiwob orot Herod iti tur nonowar i ana not kasiy, naatu Jerusalem wanawanan sabuw etei’imak auman hai not kasiy. 4Basit firis ukwarih naatu Ofafar Bai’obaiyenayah etei eaf hina ibatiyih, “Keriso i boro menamaim natufuw?” 5Hiya’afut hio, “Judea wanawanan bar merar ta wabin Bethlehemamaim. Anayabin dinab orot iti na’atube Buk Atamaninamaim hikirum,

6 b  ‘Judah tafaram wanawanan, bar merar etei hai aiwob wanawanahimaim,
O Bethlehem wab boro nara’at,
anayabin one boro nabatanenayan orot natufuw,
ayu au sabuw Israel nabonawiyih.’”
7Imaibo Herod veya yenin nanawan hina hima’am eaf hirun wa’iwa’iramaim ibatiyih, kok taso’ob veya abistanamaim daman yey hi’itin. 8Naatu au Bethlehem biyafarih i’uwih eo, “Kwanan kek kwananuwih gewas kwana’itin naatu kwanamatabir au tur kwana’owen, saise ayu’ubo anan anakwafir.”

9Aiwob orot iti na’atube eo hinonowar ufunamaim hitit hin, naatu daman ta’imon veya yeninane hi’itin hinan au nah i’iyon na kek inu’in tafanamaim nutanub bat. 10Nati daman hi’i’itin ana veya hiyasisir naatu hikawasa men kafaita. 11 c  Bar wanawanan hirun kek hinah Mary hairi hi’itih, suh hiyowen kek hikwafir. Imaibo hai kaukufet hirufamen hai siwargold, frankincense, naatumyrrh hibotaiten kek hisiwar. 12Naatu matabir maiye Herod biyan titamih hio’o, baise fai hai mimumaim God imatnuwih, naatu ef ta hibai hin hai tafaram hitit.

Joseph Au Egypt Bihir

13Nanawan orot hinan ufunamaim, Regah ana tounamatar Joseph ana mimumaim tit iu, “Kumisir kek hinah hairi kubuwih kwabihir kwan Egypt imaim kwanama’am boro ana’obo kwanatit, anayabin Herod i kek asabuninamih ana ef enunuwet.”

14Basit Joseph misir kek hinah hairi buwih gugumin wanawanan hibihir hin Egypt hitit, 15 d  nati’imaim hima’am Herod morob. Imih sawar iti himamatar i abisa Regah ana dinab orot iwan Buk Atamaninamaim kikirum i na i turobe, “Egyptane ayu Natu abotait tit.”

Kek Etei Hi’asbunubunuw

16Herod veya yenin nanawan hai baifuwen titita’ur ana veya, yan so’ar gagamat bufut naatu orotokek nati Bethlehem wanawanan naatu bar merar nati sisibinamaim iyabowat hai kwamur rou’ab au babe re’er etei asabunuw isan ana baiyowayah iyunih hitit. Iti na’atube eo biyunih anayabin i veya abisa’amaim nanawan daman hi’itin hio nonowar imaim sinaf. 17Naatu abisa dinab orot Jeremiah eo kikirum i na yabin matar.

18 e  “Ramah bar meraramaim yuwen atubob gagamin maiyow re’er hinowar,
tibikirir naatu tererey,
Rachel natunatun isah erererey
men ekokok hini’awafut,
anayabin ana kek etei himorob sawar.”

Joseph Egyptane Matabir Maiye

19Herod momorob ufunamaim, Joseph Egypt ma’ama Regah ana tounamatar Joseph ana mimumaim tit iu, 20“Kumisir kek hinah hairi kubuwih kwamatabir maiye kwan au Israel, anayabin sabuw iyab kek asabuninamih hi’o i himoroboka.”

21Basit Joseph matan nuw misir, Jesu hinah hairi buwih himatabir maiye hina Israel hitit. 22Baise Arselaus tamah Herod ana efan bai, Judea wanawanan ma bi’aiwob Joseph ana tur nowar, naatu imaim na ma’amih bir. Mimumaim auman God imatanuw, imih i au Galilee na’at na, 23 f  bar merar ta wabin Nazareth imaim bar wowab ma, saise abisa dinab oro’orot Buk Atamaninamaim hi’o hikikirum i na yabin matar, “Jesu isan boro hinao i Nazareth matuwan”.

Copyright information for `AAI