Matthew 21

Jesu Wow Atubob Auman Au Jerusalem Run

(Mark 11.1-11; Luke 19.28-40; John 12.12-19)

1Jesu ana bai’ufununayah bairi au Jerusalem hirun hinan, hina bar merar ta wabin Bethage hitit,Olive Oyawemaim
21.1anayabinolive imaim burut tebatabat
, Jesu ana bai’ufununayah rou’ab wan iyunih
2eo, “Kwanan bar merar nati namaim kwanatitit borodonkey hi’utan ebatabat kwana’itin naatudonkey boubun auman sisibinamaim ebatabat. Hairi kwanarufamen kwanabow kwanan. 3Orot ta nati’imaim nabibatiyi ana tur kwana’owen, ‘Regah ekokok naatu boro nihamiyen kwanabow kwanan.’ Baise ana tur kwana’owen boro niyafarih hinamatabir maiye.”

4Iti sawar himamatar abisa God ana dinab orot eo kikirum ina i turobe.

5 b  “Jerusalem sabuw hai tur kwana’owen, a aiwob enan kwa’itin, taiyuwin yaredonkey afe’en mara’at enan, anadonkey boubun tafanamaim mara’at enan.”
6Basit Jesu ana bai’ufununayah eo baimanih na’at hin hisinaf. 7Donkey hibai hina hai faifuw tafah hibosairen hiyabar afa rabod rourih hi’afuw ef yan hiyabar. 8Sabuw rou’ay gagamin na’in hai faifuw hibosairen hiyabar afa ai raurih hi’afuw hiyabar. 9 c  Sabuw Jesu nanane hinan, naatu ufunane hinan fanah sib hiwow hio,

“David natun tanabora’ara’ah God nigegewasin Regah wabinamaim enan God tanabora’ara’ah!”
10Jesu na Jerusalem rur, kawasa ra’at uruw giririf retenafut, sabuw hibatebat hio, “Iti orot yait?”

11Rou’ay gagamin hiyafutih hio, “God ana dinab orot wabin Jesu, Galilee wanawananamaim tafaram Nazareth orot.”

Jesu Tafaror Bar Wanawanan Run

(Mark 11.15-19; Luke 19.45-48; John 2.13-22)

12Naatu Jesu na Tafaror Bar run. Sabuw iyab nati hima hai sawar hitotobon rauw nunih hai urama’ama, hai gemogem bora’aten, kabay hisuwa hire, urama’ama afe’eh hima mamu imak hitotobon bow israuwen ufun hitit. 13 d  Naatu iuwih eo, “Buk Atamaninamaim God eo hikikirum i iti na’atube eo, ‘Ayu au Tafaror Bar i yoyoban ana bar,’ baise kwa abisa kwasisinaf i kwabotabir bainowah hai watu matar.”

14Sabuw matah fim naatu ah umah kakafih hina Tafaror Bar hirun Jesu etei iyawasih. 15Firis ukwarih naatu Ofafar Bai’obaiyenayah Jesu sawar gewasih sisinaf hi’itin yah so’ar. Kek auman Tafaror Bar wanawanan fanah sib Jesu hibora’ara’ah hio, “Orokaiwa David natun, ensairen.”

16 e  Jesu hiu, “Iti kek teo kunonowar?” Jesu iyafutih eo, “Anonowar. Buk Atamaninamaim hikikirum kwaiyab kwa’itin, mi’itube hikirum?

‘Kek gidigidih naatu kek sosof ini’obaiyih merarayow gewasin anababatun baitinin isan.’”
17Naatu nati’imaim ihamiyih hima i tit in Bethany bar merar imaim mar fo in.

Jesu Ai Fafou Eoraraf

(Mark 11.12-14, 20-24)

18Mar auman Jesu au merar gagamin matabir inan, basit bayumih morob. 19Naatu ef rewanamaim ai fafou batabat itin, basit na ai an tit, baise men ro’on ta itin, raurinawat. Basit ai isan eo, “O i boro men iniw.” Mar ta’imonamo ai fenem.

20Ana bai’ufununayah hi’itin hifofor men kafaita, naatu hio, “Ai fafou mi’itube’emih mar ta’imon fenem?”

21 f  Jesu iyafutih eo, “Anababatun a tur ao’owen. Men erekasiy auman kwanasinafumih, baise kwanitumatum. Karam abis iti boun ai fafou isan asisinaf boro kwanasinaf namatar. Baise men iti akisin. Karam oyaw isan kwanao, kumisir kwen riy yan kubat boro namatar. 22 g  Initumatum abisa isan kuyoyoban boro inab.”

23Jesu matabir maiye Tafaror Baremaim run bat bi’obaibiyih. Basit Firis ukwarih naatu Jew hai orot ukwarih hina Jesu biyan hitit hibatiy hio, “O yait fair it iti sawar kusisinaf, naatu yait ibasit ina kubowabow?”

24Jesu iyafutih eo, “Ayu auman au baibat ta’imon kwa anibatiyi kwanao ananowar, imaibo ayu boro anao kwananowar, ayu fair menamaim abai abowabow. 25John ana fair menane bai sabuw bapataito itih Godane bai, ai orot maiyow biyahine bai?” Hai kasiy ra’at taiyuwih hibabatiyih hio, “Mi’itube tanao? Godane tanao’o i boro nao bo aisim John men kwaitumitum. 26 h  Baise it orot biyanane fair bain tanao, sabuw isah tabirubir anayabin sabuw etei tebitumatum John i God ana dinab orot ta.”

27Imih sabuw Jesu isan hiya’afut hio, “Aki men aso’ob.” Naatu Jesu iuwih eo, “Ayu auman boro men anao kwananowar, baibasit menane abai iti sawar asisinaf.

Kek Rou’ab Hai Oroubon

28“Kwa mi’itube kwanotanot? Ana veya ta orot natunatun bairi hima’am basit orot natun ain isan eo, ‘Aro ayu akokok boun inangrape ana masaw inabow.’

29“Naatu kek tamah iya’afut eo, ‘Ayu men akokok.’ Baise ma kafai ana not botabir re in masaw bow.

30“Naatu orot na maiye natun uf isan tit tur i ta’imonaban eo, naatu kek rufut eo, ‘Basit, Regah boro anan.’ Baise kwahir bar ma men in masaw bowamih. 31Naatu kek menatan i tamah fanan bai?”

Hima’am hio, “Kek ain.” Jesu uwih eo, “Anababatun a tur ao’owen. Kwa kabay o’onayah naatu sagasagadiy i sabuw kakafih kwarouw kwao, baise i boro wan hini’iyon hinan mar ana aiwob hinab.
32 i  Anayabin John Baptist na ef gewasin bai’ufnunin isan bi’obaiyi, kwa men kwaitumitumimih, baise kabay o’onayah, naatu sagasagadiy hitumitum, sawar i kwa’itin, baise men kafa’imo a not uf kwabotabir kwaitumitumimih.”

Masaw Bowayah Hai Oroubon Ta

(Mark 12.1-12; Luke 20.9-19)

33 j  Jesu eo maiye, “Oroubon tabo kwananowar. Orot me matuwan ana veya ta masaw bogrape tanum, fur ear ituwafut naatuWine bunubunuw ana hub bai naatu ana masaw sabuw bowayah uwih hima’uh hima i tafaram afa bai nanawanamih in. 34Naatugrape hiyamur bairuhin ana veya kakabom, basit orot ana akir wairafih iyafarih hina bowayah biyah ibo au nowahine ai ro’oh bairut isan.

35“Baise bowayah himisir orot ana akir wairafih hibow, ta hibai hirab, ta hi’asabun morob, naatu ta kabayamaim hirab. 36Orot ana akir wairafih afa’abo iyafarih hina, moumurihika men marasika biyafarih na’atube’emih, baise bowayah himisir akir wairafih hibow, wan hinan isah hisisinaf na’atube hisinaf hibow hirouw. 37Uftoro’ot i natun iyun na bowayah isah, not eo, ‘Sabuw boro natu hinakakafiy.’

38 k  “Baise bowayah orot natun nan hi’itin hio, ‘Iti orot masaw matuwan natun enan kwanatabai tarab emorob, saise iti sawar etei boro it ata sawaramih tanabow.’ 39 l  Hina kek hibai fur ufunane hirouw re hitit hibai hi’asabun morob.”

40Naatu Jesu ibatiyih eo, “Masaw matuwan namatabir nanan iti sabuw bowayah isah boro mi’itube nasinaf?”

41Hiya’afut hio, “Nati orot bowayah etei boro narauw hinamorob, naatu masaw boro nab sabuw afa nitih hinama hinakaif, saise ai ro’oh hinabiyamur bowayah boro hinirut ibo au nowan hinitin.”

42 m  Imaibo Jesu iuwih eo, “Buk Atamaninamaim hikirum inu’in kwaiyab kwa’itin.

‘Kabay nati bar wowabayah hi’itin kakafin hirouw hikwakwahir, I botabir na taf ana wabat matar, iti sawar i Regah sinaf, ana itinin gewasin maiyow ta’i’itin.’
43“Isan imih a tur ao’owen. Mar ana aiwob kwa biyamaim tema’am boro nabosairen sabuw iyab ub gewasih hitanum teyey boro i nitih.

44“Orot yait iti agim afe’en nare narabirab i boro natarsisib, baise agim nare orot babin narabirab boro mutufor nifofob.”

45Firis hai ukwarih naatu Ofafar Bai’obaiyenayah Jesu ana oroubon eo hinowar hitatam. 46Imih bain fatuminamih himisir, baise sabuw rou’ay hina hima’ama isah hibir. Anayabin sabuw etei Jesu hi’i’itin i God ana dinab orot ta.

Copyright information for `AAI