Matthew 24

Jesu Tafaror Bar Gagamin Nabihururuw Isan Eo

(Mark 13.1-2; Luke 21.5-6)

1Jesu Tafaror Bar gagamin ihamiy tit inan auman, ana bai’ufununayah hina hiu, “Tafaror bar kwi’itin gewasin maiyow.” 2 a  Jesu iyafutih eo, “Sawar iti kwa’i’itan, a tur ao’owen, kabay etei boro natafofor nare naatu kabay ta boro men ana efanamaim na’inu’in kwana’itinimih.”

Kakafin Ana Baimat Nuwen

(Mark 13.3-13; Luke 21.7-19)

3Jesu yenOlive Oyaw tafan mare, ana bai’ufununayah wa’iwa’iramaim hina biyan hitit hibatiy hio, “Kuo anowar mar i boro biy iti sawar hinamatar? Naatu o inanan ina’inanen boro abisa ana’itin anaso’ob. Naatu mar yomanin nakakabon boro mi’itube ana so’ob?”

4Jesu iyafutih eo, “Matato niwa’an, men sabuw hinan hinifufuwimih. 5 b  Sabuw moumurih na’in boro ayu wabu’umaim hinan hinao, ‘Ayu i Keriso’ naatu sabuw moumurih na’in boro hinifufuwih. 6Baiyow ana tur boro kwananowar, naatu baiyow isan ana tur boro kwananowar, baise men kwanabir. Sawar yumatah ta ta boro hinamatar, baise nati i men mar yomanin. 7Tafaram ta boro tafaram ta hairi hiniyow, na’atube bar merar ta boro bar merar ta ana aiwob hairi hiniyow. Baimar kakafin, iriyoy boro tafaram awan nakaratan. 8Sawar iti etei hinamatar i kek tufuwamih ebobotukwar na’atube.

9 c  “Sabuw boro hinafatumi hinabuw kwanan hini’a’akir, hina’asbuni kwanamorob, ayu wabu’umaim kwabowabow isan. 10Nati ana veya’amaim baitumatumayah boro hai baitumatum hinihamiy, naatu turahinah babah hinao, taiyuwih turahinah hinifa’ifa’ih, 11 d  dinab baifufuwenayah moumurih na’in boro hinatit sabuw moumurih na’in hinifufuwih. 12Tafa’asar boro nara’at natasasar sabuw momurih na’in hai yabow boro wan natutum. 13 e  Baise yait nabukikin nan yomanin natitit i boro yawas nab. 14 f  Tur Gewasin, mar ana aiwob isan, i boro tafaram wanawanan etei hinabinan sabuw etei hinanowar, imaibo mar yomanin boro nan natit.

Birubir Kakafin

(Mark 13.14-23; Luke 21.20-24)

15 g  “Biya’ohow Ana Sawar Kakafin boro efan kakafiyinamaim nabatabat kwana’itin, dinab orot Daniel eo na’atube. Baiyabayan orot iti tur nabiyab naniyan nab gewas. 16Sabuw iyab Judea wanawananamaim tema’ama boro hinabihir hinan oyaw wan hinayen. 17 h  Orot yait ana bar faifiy wan ema’am boro men nare ana sawar bar wanawanan nabowamih, veya en. 18Orot yait masaw ebowabow boro men namatabir ana biya baibiyon bar nabaimih. 19Nati ana veya’amaim baibin iyab siasiar tema’ama naatu baibin iyab kek tibitotoman boro hini’akir yababan hinab. 20God isan kwanayoyoban, saise men rarab kokou ana veya’amaim oSabbath ana veya’amaim namataramih. 21 i  Nati ana veya’amaim boro yababan kakafin men marasika anamaim o boro namamatar na’atube namataramih. 22God nati veya narurukabum na’at sabuw boro yawas men hinab. Baise ana sabuw rurubiniyih isah enotanot, imih veya boro narukabum.

23 j  “Nati ana veya sabuw afa hinan hina’uwi, ‘Keriso’oban iti!’ o ‘Iban ni’i!’ men kwanitumatum. 24 k  Anayabin Keriso na’atube naatu dinab baifufuwenayah boro hinan ina’inan fokarih hinasinaf God ana rourubinen sabuw moumurih na’in boro hinabow. 25Imih abimatuwibo sawar hinamatar.

26 l  “Sabuw a tur hinaowen hinao, ‘Iban nati arar yan ema’am,’ men imaim kwanan kwananuwih. O hinao, ‘Nati nanawan bar wanawanan wa’ir ema’am,’ men kwanitumatum. 27 m  Veya yeninane namanamar ebowabow veya ra’iyinane uman emamarakaw, Orot Natun nanan ana marakaw boro nati na’atube. 28 n  Menamaim orot babin biyan murubin inu’in mamu ikou boro etei imaim hinaru’ay.

Orot Natun Nanan

(Mark 13.24-27; Luke 21.25-28)

29 o  “Yababan iti hinamamatar ufunamaim

‘Veya boro matan nagugum,
sumar boro men nakaw,
daman boro hinihururuw hinare.
mar wanawanan sawar ti’inu’in etei boro hai efan hinasairen.’
30 p  “Imaibo Orot Natun maramaim boro natit, tafaram wanawanan sabuw etei orot Natun ana fair ana marakaw bonamanamarin auman natit sakuk wanawanan nanan hina’itin hinama hinarerey. 31 q  Ana tounamatar boro taur douduf auman hinatit tafaram tutufin wanawanan umasusun kwafe’en etei God ana sabuw rurubinih hinabow hinita’ay.

Ai Fofou Ana Bai’obaiyen

(Mark 13.28-31; Luke 21.29-33)

32“Ai fofou raurihimaim ebi’obaiyih kwanaso’ob, ai raurih boubuh tititit kwa kwaso’ob, ai hai buwayan ana veya i natit. 33Bai’obaiyen i ta’imon, sawar iti na’atube hinamamatar kwa boro kwanaso’ob, veya i nakabom etawan awanamaim ebatabat. 34 r  Anababatun a tur ao’owen, sabuw iti boun yawas kwama’am boro iti sawar namatar kwana’itinibo kwanamorob. 35 s  Mar tafaram i boro nasawar, baise ayu au tur boro men nasawar.

Men Yait Ta Jesu Ana Na Ana Veya So’obamih

(Mark 13.32-37; Luke 17.26-30, 34-36)

36 t  “Orot men yait ta Jesu ana na isan veya o sumar so’obamih. tounamatar maramaim men hiso’ob na’atube i Natun auman men so’ob, baise Tamah akisinamo so’ob. 37 u  Noah ana veya’amaim abisa mamatar na’atube Orot Natun nanan boro na’atube namatar. 38Nati ana veya tuw yena’e ana veya orot babin hiyuw hibow, hiaa hitom, hitabin hibiyasisir ufut Noah ark wanawanan run; 39 v  naatu so’oba’e hima’am kwanekwan tuw yen etei e’aruwih hin himorob. Imih orot Natun nanan ana itinin i boro nati na’atube. 40Orot rou’ab boro hai masaw hinama hinabob, Orot ta boro tounamatar hinabora’ah ta boro hinihamiy nama. 41Baibin rou’ab boro hinama maiwok hinakakair, babin ta boro hinabora’ah, babin ta boro hinihamiy nama.

42 w  “Isan imih mata to niwa’an, anayabin men kwaso’ob mar biy boro a Regah nan. 43 x  Baise tur iti ao i naniyan kwanab. Orot bar matuwan bainowan hai veya nasoso’ob, boro matan nanuw nama’am nanunih hinabihir, ana bar boro men hinakwib hinabainuwimih. 44Imih mar etei mata to niwa’an kwanabobuna kwanama, anayabin Orot Natun boro men o veya kunotanotamaim natitamih.

Bosunubayan Naatu Nukunukuwin

(Luke 12.41-48)

45“Akir wairafin bosunusunubayan naatu not wairafin ana orot ukwarin boro nayara’ah akir wairafih afa nakaifih hai bay ana veya’amaim nitih. 46Naatu ana orot ukwarin namatabir nanan bowabow gewasin nabowabow na’itin boro niyasisir. 47 y  A tur ao’owen nati akir wairafin boro nayara’ah sawar etei nakaifen. 48Baise akir wairafin nitafasar nao, ‘Au orot ukwarin men saise matabir enanamih.’ 49Naatu natatabir akir wairafih afa narauw ni’a’afiyih bay naa, harew tomayah bairi hinaa hinatom hinabikoko’aw wanawanan 50veya naatu sumar so’oba’e nama’am kwanekwan ana orot ukwarin namatabir nan natit. 51Naatu orot ukwarin nati ana akir wairafin boro nab narab ufun narauwatait, sabuw afa wanawanah rerekabih bairi baimakiy kakafin hinab hinama hinarerey wah takitak niwa’an.

Copyright information for `AAI