Matthew 4

Jesu Ana Routobon

(Mark 1.12-13; Luke 4.1-13)

1 a  Imaibo Anun Kakafiyin Jesu nawiy hin arar yan imaim Demon kakafin routubunin isan. 2 b  Auyit 40 gugumin 40 na’atube bay en ma yoyoyoban ufunamaim bayumih morob. 3Basit Demon Mowan na Jesu biyan tit eo, “O God Natun na’at, kabay iti ku’uwih tebotabiren rafiy tematar ku’aa.”

4 c  Baise Jesu iya’afut eo, “Buk Atamaninamaim hikikirum i iti na’atube eo, ‘Orot boro men bay akisin niyawasimih, baise God awanamaim tur abisa etitit boro i niyawasih.’” 5Naatu Demon Mowan Jesu nawiy hin Jerusalem hitit, Tafaror Bar afe’en hiyen tafantoro’ot bat. 6 d  Jesu iu, “O God Natun na’at, kukununuw kure. Anayabin Buk Atamaninamaim hikikirum iti na’atube eo,

‘God ana tounamatar boro o isa niyafarih, umah yanamaim inare hinabuwi, naatu kabay boro men a natakakirimih.’”
7 e  Jesu iya’afut eo, “Baise Buk Atamaninamaim iban eo maiye, ‘Regah a God men routobonamaim inanawiyimih.’”

8Naatu Demon Mowan iban Jesu nawiy maiye hiyen hin oyaw manin tafantoro’ot bat, tafaram tutufin ana gewasin etei ana aiwob auman i’obaiy 9eo, “Su inayowen ayu inakwafiru, sawar iti etei boro o anit”.

10 f  Jesu iya’afut iu eo, “Demon Mowan na kutabaratait! Anayabin Buk Atamaninamaim hikikirum iti na’atube eo, ‘Regah a God akisinamo inakwafir isan inabow.’”

11Imaibo Demon Mowan nati’imaim Jesu ihamiy tabaratait, naatu God ana tounamatar hina Jesu hitafafar hinawiy bairi hin.

Jesu Ana Bowabow Galilee Imaim Busuruf

(Mark 1.14-15; Luke 4.14-15)

12 g  John dibur bar ma’am Jesu ana tur nowar, basit matabir na Galilee tit, 13naatu Nazareth ihamiy na Capernaum imaim ma, harew kukuf sisibin Naphtali, Zeburun wawawan hai me’emaim, 14saise tur abisa dinab orot Isaiah wanawananamaim titit i na iturobe.

15 h  “Zeburun ana me, Naphtali ana me, ef yan in tor re’ere,
Jordan harew rounane,
Galilee wanawanan Eteni Sabuw hai me’emaim,
16sabuw gugumin ma’ayah boro marakaw hina’itin;
naatu sabuw iyab morob kakafin ana me’emaim gugumin wanawanan tema’am
marakaw boro isah nakusisiar narun.”
17 i  Nati ana veya’amaim Jesu busuruf binan eo, “Bowabow kakafih kwasisinaf etei kwanihamiyen, anayabin mar ana aiwob ina iyubin”.

Orot Siy Bowayah Nah Kwafe’en Jesu Eafih

(Mark 1.16-20; Luke 5.1-11)

18Jesu Galilee tor rewarewan remor inan orot ainuf hairi itih, Simon wabin ta Peter, tain Andrew hairi tor yan siy bowamih buwat hiya’ay. 19Jesu eaf eo, “Kwana kwai’ufnunu bairit tan boro ani’obaiyi orot isah kwanaway”. 20Mar ta’imonamo hai buwat hitumar Jesu hi’ufunun bairi hin.

21Hin kafa’imo, orot rou’ababo ainuf hairi itih, James tain John hairi, Zebedee natunatun. Tamah bairi wa tafan hima hai buwat hitatar futifut, Jesu bai’ufnunin isan ea’afih ana veya, 22mar ta’imonamo wa hihamiy naatu tamah auman wa tafan hihamiy ma, i hairi Jesu hi’ufunun bairi hin.

Jesu Binan I’obaiyih Naatu Iyawasih

23 j  Galilee wanawanan Jesu runtit Jew hai Kou’ay Bar
4.23synagogue
gidigidihimaim mar ana aiwob isan tur gewasin binan, naatu sabuw yarug yumatah ta ta, sawow yumatah ta ta hibow hima’am etei iyawasih.
24 l  Jesu ana tur ra’at in Syria tafaram wanawanan etei hinowar, basit sabuw sawusawuwih, ah umah kafikafirih, rara ani’anih, kokom ani’anih, koko’aw, mayamayay naatu sabuw afa hai sawow yumatah ta ta etei hiteten hina Jesu iyawasih. 25 m  Sabuw rou’ay gagamin maiyow Galilee’ine naatu Bar Merar Etei Umat Rororon wanawanahimaim naatu Jerusalem, Judea naatu Jordan wanawanan auman sabuw etei Jesu hi’ufunun bairi hin.

Copyright information for `AAI