Philippians 2

Keriso Ana Yara’iyen Kwani’u’ur

1Kwa ayawas Keriso wanawanan kwama’am imaim koufair ebit, ana yabowamaim ebi’afuti, Anunin ana kofaninamaim bairi kwabita’ay, gewasin kwasisinaf naatu ebiwan babani. 2Imih ayu abifefeyani, akokok anot ta’imon namatar, a yabow itinin ta’imon, ayub nita’imon a dubir ta’imon kwanayai kwanabow saise ayu au yasisir nan na’asa’ub. 3 a  Men akokok kabat ana naniyan nabonawiy sawar hai yabih en isah nakura’ah kwani’o’orotomih, baise kwanayara’iyi taituwa hai gewasin i kwanabora’ah isan kwanao. 4 b  Kwa ta’ita’imon men kwa a gewasin isan kwananuwetamih, baise taituwa hai gewasin isan kwananuwet.

5i Keriso ananotabe
2.5sisinafube kwanasinaf
kwananot.

6 d  Keriso i God hairi hai itinin ta’imon.
i men kok boro okikinamaim God hairi ta’imon hitama.
7 e  Nati efanin, i anakok etei’imak yara’iyen,
naatu bai’akir ana biyan bai.
Orot babin biyahibe hiwowab,
8 f  ana itinin orot na’atube tufuw,
taiyuwin yara’iy.
Morob isan God eo bosiyasiyar naatu bosiyasiyar remor in, onafamaim hi’onaf.
9 g  Nati isan God bai efan auyomtoro’ot itin, naatu wabin bitin i wab etei natabirih.
10 h  Imih, sabuw tutufin etei,
maramaim naatu tafaramaim na’atube me baban etei boro Jesu wabin hinarusagisagiy.
11 i  Tamat God aiwob hinitin wabin hinabora’ara’ah,
naatu sabuw menah ta ta boro bebeyanamaim hina’e’en, Jesu Keriso i ata Regah.

Marakaw Tafaram Wanawanan Erararan

12Isan imih au ofonah, bairi tama’am ana veya mar etei fanau kwabaib na’atube boun yumatau kwaboboyouw ana veya fanau kwanab. Naatu bir kakaf auman a yawas kwabaib isan kwana’onofar, kwanabow a yawas yomanin kwana’asa’ub. 13Anayabin God i mar etei kwa wanawananamaim ebowabow, saise i boro kwa nakumamat i ana kokomaim kwanabow asinaf gewasih yayakitifuw kwana’as’obow. Menatan i anakok kwanabow kwanan.

14Sawar etei kwasisinaf i men eregamin naatu osukwaraben auman kwanasinafumih. 15 j  Saife kwa boro aur ubar en, uhew bitan God natunatun aurih kakafin en, sasouwi na’atube tafaram sabuw kakafih tenagogor wanawanahimaim kwanama. Naatu daman na’atube maramaim kwanakusisiar. 16Naatu umamaim yawas ana tur kwanabotan, saise Keriso ana Veya’amaim ayu boro anao ra’ara’at anayabin ayu abow rarou’u bababan i men yabin enamih. 17Kwa a baitumatum sibor na’atube kwanayai God isan kwanabowabow ayu au rara kwa asibor tafanamaim nasuwa nare’er, ayu i boro kwa etei isa aniyasisir men kikimin ta. 18 k  Naatu kwa auman kwanakawasa ayu bairit taniyasisir.

Timothy Naatu Epafaroditas

19Ayu anotanot Regah Jesu au not nabibasit na’at Timothy boro’omo kwa isa aniyun nan, saise kwa a tur nab nan nao ananonowar boro imaim nakumamatu au fair anab maiye. 20Timothy ai’itin i men orot afa na’atube, i akisinamo kwa ama isan i enotanot gagamin maiyow. 21 l  Iti ao anayabin, orot afa i taiyuwih hai gewasin akisin isan tenotanot, men Jesu Keriso ana bowabow baira’atin isan tenotanotamih. 22Baise Timothy ana bowabowamaim biturobe i kwa kwaso’ob. Orot natun hairi tita’imon tebowabow na’atube ayu natu Timothy airi ai baibaisbonen tur gewasin isan abowabow. 23Isan imih anotanot ayu isou mi’itube hina’o na’at Timothy boro aniyun nan kwa ninanawani. 24Naatu abitumatum Regah wabinamaim ayu taiyuwu boro anan aninanawan ana’iti.

25 m  Baise boun Epafaroditas ayu taiu, na’atube bow turou, tur gewasin ana baiyowayan orot gewasin, naatu kwa a tur bow remorayan, kwaiyafar na ayu bibaisu isan i anotanot ana ef nama’am na’at boro aniyafar maiye kwa isan nan. 26Anayabin kwa ayumat itinin isan ma ekakaibababan, naatu sawow inu’in ana tur kwanonowar isan ana yababan ra’at. 27Tur anababatun i sawow kafa’imo tamorob, baise God kabibir yawas itin, men i akisin baise ayu auman kabibiru, anayabin i men kok boro au yababan tafan taya’abar atarerey ati’akir. 28Isan imih ayu au naniyan gagamin i akokok aniyafar kwa isa nan, saise ana yumat kwana’itin maiye kwaniyasisir, naatu ayu au yababan nasawar.
2.28kafai naham
29Regah wabinamaim kwaniyasisir ana merar kwanay kwanab, orot gagamih hai merar kwayi kwarusagiyih kwabubuwih na’atube. 30Anayabin Keriso ana bowabow isan kafa’imo tamorob, ana yawas kwahir kwa ayu kwatibibaisu efanin ayu ibaisu.

Copyright information for `AAI