Philippians 3

Biya Ana Fair Men Kwanitumitum

1Taitu, au tur yomanin, Regah wanawananamaim kwaniyasisir, sawar ta’imon kwa isa akikirum maiye isan i men biyou eo’ohow, anayabin iti tur boro kwa natafafari.

2Sabuw haru’ube tuwetuwenih naatu kakafin sinafuyah isah i matatoniwa’an, anayabin boro hinaokikin a’ar mo’oh hina’afuw. 3 a  Baise kwanaso’ob it i anababatun afu’afuw tabaika, naatu Anunin Kakafiyin ana fairamaim God takwafir Jesu Keriso ana gewasin isan tao ra’ara’at, naatu biyat ana’a’afuw isan men tabitumitum. 4 b  Ayu nati biyat ana’a’afuw isan i ayu abitumatum,

Naatu kwa afa biyat ana’a’afuw isan aso’ob i tema’am, a tur ao’owen ayu nati isan au so’ob i ra’at kwa anatabiri.
5 c  Anayabin ayu atufuw fur ta’imon ufunamaim au ar kanabin hi’afuw, naatu ayu Israel hai rara, Benjamin ana bigane ana, Hebrew hai rara anababatun, ofafar baifanabowayan, naatu Pharisee ana kou’ay orot ta, 6 d  baibobowenayan, ekaleisia ana gurusenayan orot, ofafar etei abosiyasiyar naatu men yait ta ubar itu’umih.

7 e  Naatu sawar iti aitah hai yabih gagamih arouw ao, Keriso bi’obaiyu iti sawar etei hai yabin i en. 8Men nati sawar akisin, baise sawar etei’imak hai yabih i en, anayabin ata Regah Jesu Keriso ana gewasin iti sawaramaim afufufun ana gewasin i ra’at sawar etei natabiren. Imih ayu Jesu wabinamaim sawar etei kakafih arou ao ai hamiyen abi’akir, saise Keriso anab 9 f  nowau’umih namatar nayamutufuru, men ofafaramaim, baise Keriso anabitumitumimaim boro nayamutufuru anan God biyan anatit. 10 g  Ayu akokok i Keriso anaso’ob, morobone mimisir ana fair auman anaso’ob, naatu ana bai’akir turin anab ani’akir, momorobobe ana morob. 11Saise God boro morobone niyawasu anamisir.

A Dubir Isan Kwananunuw

12 h  Men kwananot ayu sawar etei i abaika, o anunuw ana yomanin aisawarika, en baise boro’ika bainamih anununuw, anayabin Keriso au siwar baitu isan i inonowatika inu’in. 13Taitu, ayu aso’ob nati sawar bain isan i boro’ika bainamih anan, baise sawar ta’imon asisinaf i tit, abisa ufu’une i nuhubur naatu abisa nou’une inu’in i bainamih anununuw. 14 i  Ayu asinaftobon ananunuw yomanin anisawar, naatu mar ana siwar Keriso Jesu wanawananamaim God ea’afu anab.

15 j  It moumurit na’in iyabowat ayubitane orot babin tamamatar i boro not ta’imon iti na’atube tananot, baise sawar afa isah o men kubibasit, God boro isa nasinaf hinirerereb inaso’ob. 16Imih, it abisa turobe marasika tabaib i tanabukikin tani’ufunun.

17 k  Taitu au yawas kwani’u’uru, naatu sabuw afa hai yawas gewasin abi’obaiyi i kwani’ufnunih. 18Anayabin abisa boun ao kwanonowar i marasika mar moumurih maiyow ao kwanowaraka. Baise boun i yau rererey yen maturu re auman ao, sabuw moumurih na’in hai ma hai remoramaim hisinaf Keriso onaf afe’en momorob i hai rakit matar. 19 l  Naatu hai yomanin i gurugurusenamaim ema’am,
3.19biyah ana kok
kabutih i hai god matar, tibi’o’orot boro biyah na’ohow, anayabin hai not i tafaram ana sawar.
20 n  Baise it i mar ana fef tabai tama’am, imih ata baiyawasenayan ata Regah Jesu Keriso nati’ine na isan tama takaif tanuwanuw. 21 o  I boro ana fairamaim sawar etei nabow babanamaim naya naatu it biyat himorob tiriririm boro nabotabiren hinan bonamanamarin hinamatar.

Copyright information for `AAI