c1.4Exo 3.14-15; Rev 3.1; 4.5
d1.5Psa 89.27; Col 1.18
f1.7Dan 7.13; Zec 12.10; Mat 24.30; Jn 19.34-37; 1Th 4.17
h1.13Dan 7.13; 10.5
i1.14Ezk 43.2; Dan 7.9; 10.6; Rev 2.18; 19.12
j1.16Hib 4.12; Rev 2.12; 19.15
k1.17-18Isa 44.6; 48.12; Rev 2.8; 22.13

Revelation of John 1

1 a  Iti sawar abisa boro’omo hinamamatar isan God Jesu Keriso i’obaiy, saise Jesu ta’orereb ana’akir wairafin John taso’ob. Imih Keriso tounamatar iyafar tur bai na John biyan tit ana tur eowen. 2Naatu John sawar etei i’itah i eorereb bukamaim kirum. Nati sawar i God ana tur naatu tur anababatun Jesu Keriso ana orereb tur. 3 b  Orot yait iti tur ebiyab boro baigegewasin nab, naatu yait dinabamon ana tur nowar naatu abisa hikikirum bai ebi’ufunun boro baigegewasin nab, anayabin sawar matar isan ana veya i na kabom.

Ekaleisia Hai Kou’ay Etei Seven Hai Merarayow

4 c  Kwa ekaleisia a kou’ay etei seven Asia wanawanan kwama’am, ayu John kwa a fef akikirum, ayoyoban God wanatowanin, marasika ma’am, boun ema’ama, naatu boro nama’am, manaw kabeber tufuw nit. Na’atube wagabur gewasih etei seven ana urama’ama nanamaim tebatabat auman hinigegewasini. 5 d  Naatu Jesu Keriso kourerebayan gewasin, morobone misir maiye ana etawan botawiyinayan, tafaram hai bonawiyenayan etei hai aiwob ukwarin auman nigegewasini.

Keriso iyabuwit naatu ana rara’amaim ata bowabow kakafihine rufamit tatit
6 e  aiwob na’atube tamatar tabi’aiwob naatu botaitit firis tamatar i ana God naatu Tamah isan tabowabow. Isan imih marakaw, fair, bora’ara’aten etei Jesu Keriso tanitin wanatowan, wanatowan.Amen.

7 f  Kwanuw! Sakuk tafanamaim enan kwa’itin!
Sabuw etei boro hina’itin.
Naatu sabuw iyab ahayamaim hiyiy auman boro hina’itin.
Tafaram wanawanan sabuw tutufin etei boro hinabotouw.
Iti tur i turobe!Amen.
8 g  “Ayu i An naatu Yomanin,” Regah God Fairin eo, “Ayu i marasika, boun, naatu mar boro nanan ana God.”

Orot Natun Morobone Mimisir Himimu’ut

9Kwa iyab ana aiwobomaim kwarur, ayu tuwat John bairit taituwbonen yatenubamaim biyat ebababan naatu bairi tafafaram. Ayu Patmos nuwamaim hiyara’iyu ama’am. Anayabin God ana tur naatu turobe ana kirikirifot Jesu kwib ao’orereb isan. 10Regah ana Veya’amaim, ayu wagabur gewasin targabuwu tainu tayowan naatu ufu’une nidun ta tour na’atube hibababin anowar eo.

11“Abisa kui’itah i buk firorowamaim inakirum naatu iniyafar nan ekaleisia hai kou’ay Asia wanawanan etei seven isah, wabih iti: Ephesus, Simena, Pergamum, Taiyatira, Sardis, Piladelfia naatu Laodicea.”

12Ayu orot fanan anonowar ana yumat itinamih atatabir, baise atatatabir ana veya ramef hai batabat etei sevengold amaim hitar hirouwen hibatabat aitah. 13 h  Ramef hai batabat wanawanahimaim orot ta ana itinin i orot natun na’atube faifuw manin ius re aneika tit, dogoronamaimgold gerogeror auman. 14 i  Aribun bikwes ana itinin i sakusakuk na’atube naatu aribun ana kwes i kobekob na’atube, matan ana itinin i wairaf ebitakir na’atube. 15An ana itinin ibronze wairafamaim te’afun biyan tesafam ekukusisiaribe, naatu fanan ana nowarin i harew siku ere eniniduw na’atube.

16 j  Uman ana asukwafune daman etei seven bow, naatu baibiyow kaiy wan rororon so’arin awanane tit, yumatan ana itinin i rarasib anababatun, veya anafora’abin auyit erararan na’atube.

17 k  Ayu ana yumat ai’itin ana veya anamaim ai mamayay are ain. Baise uman asukwafune eofere butubunu eo, “Men inabir, ayu i Busurufinayan naatu Baisawarinayan. 18Ayu i ma’ama wanatowanin, Ayu amorob baise boun ina’itu, yawasu ama’am wanatowan, wanatowan. Naatu morob ana tufatan na’atube Murumurubih Hai Efan ana tufatan auman abobotan.

19Isan imih abisa i’itah, boun kui’itah naatu abisa boro hinamamatar ina’i’itah etei bukamaim inakirum. 20Daman seven umau asukwafune i’itah naatu ramef hai batabat etei sevengold amaim hitar hibatabat i’itah hai kirikirifot i iti. Daman seven i ekaleisia ana kou’ay etei seven hai tounamatar, naatu ramef hai batabat seven i ekaleisia ana kou’ay etei seven.”

Copyright information for `AAI