a12.2Mic 4.10
b12.3Dan 7.7
c12.4Dan 8.10
d12.5Psa 2.9; Isa 7.14; 66.7; Rev 19.15
g12.10Job 1.9-11; Zec 3.1
h12.12Isa 44.23; 49.13
i12.14Dan 7.25; 12.7

Revelation of John 12

Babin Naatu Farubarubar

1Ina’inanen gagamin ta maramaim matar. Babin ana faifuw veya ius naatu anamaim sumar tafan bat naatu daman etei 12 ukwarinamaim yara’aten. 2 a  Yan matar kek tufuwamih botukwar biyan baban rerey. 3 b  Imaibo ina’inan tabo maramaim matar, farubarubar gagamin biyan woun ukwarin eteiseven ana rarag eteiten naatu kowas eteiseven ukwarinamaim yara’aten. 4 c  Farubarubar yunamaim mar wanawanan daman auwaraunane etei ruyuyuwen hitit tafaramaim hira’iy, naatu na babin taubumih biwa’an nanamaim bat, saise nati ana maramaim kek tatutufuw i tab ta’animih. 5 d  Babin toub kek orot yai, naatu nati kek boro ana fair tutufin etei sabuw nabonawiyih, naatu babin natun hirowensamur hibai hin God biyan ana urama’ama’amaim hitit. 6Naatu babin bihir in arar yan efan ta i isan God bogaigiwas inu’inumaim tit, saise imaim fai mar etei 1,260 hitakaif tama.

7 e  Naatu baiyow maramaim matar, Michael ana tounamatar bairi farubarubar bairi hiyow, naatu farubarubar ibo ana tounamatar bairi himisir Michael bairi hiyow. 8Baise farubarubar men fair, imih ana tounamatar bairi hai efan maramaim hihamiy hira’iy. 9 f  Farubarubar gagamin hibai hita’asiy ufun ra’iy, gabarar atamanin wabin Demon o Satan, i boun tafaram tutufin wanawanan sabuw ebobonawiyih kakaf, nati i hibai hitaiy tafaramamaim re ana tounamatar bairi.

10 g  Naatu ayu orot fanan aumetawat marane eo anowar,

“God ana yawas, ana fair naatu ana
aiwob i boun na! Naatu Keriso ana
roubabaruwen fair auman i na!
Anayabin tait tuwat baitumatumayah
hi’uwih hibi’a’afiyih, naatu sabuw iyab
God nanamaim fai mar hi’uwih hibi’a’afiyih,
i hibuwih hitaiyih hire tafaramaim.
11Lamb ana rara’amaim,
naatu tur hio’orerebamaim hisnowah
hai yawas tutufin Regah hitin
wabinamaim hinamorob.
12 h  Isan imih kwa mar ana sabuw.
Iyab nati’imaim kwama kwabowabow
kwaniyasisir! Baise yare gagamin
i kwa iyab tafaramamaim
naatu riyamaim kwama’am isa.
Anayabin Demon Mowan i re na kwa biya tit.
Dogoron wanawanan yaso’ar
awan karatan, anayabin i so’ob
ana veya i men manin.”
13Farubarubar so’ob i hitaiy re na tafaramaim tit, babin nati toub kek orot ya’iy i ma kir iwawa’an biyababan itin. 14 i  Ikou beben gagamih rou’ab babin itin, saise tarob tan efan no arar yan
12.14i isan hibogaigiwas inu’inumaim
tatit, imaim hitakaif tama mar kafai, kwamur tounu naatu bai kwafe’en turin auman, saise gabarar tabokakar tama.
15Naatu gabarar awanane harew karatait ra’iy ana itinin harew etitit na’atube tit, babin takuyuyuw tanamih. 16Baise kamar awan hae’e babin ibais harew farubarubar awanane karatait re’er tonan. 17 k  Naatu farubarubar babin isan yan so’ar, misir babin ana rara’amaim hitutufuw, sabuw iyab God ana obaiyunen tur hibobosiyasiyar naatu sabuw iyab Jesu ana orerereb tur hinowar hibobotan i bairi baiyowamih tit. 18Naatu farubarubar tor dones wan imaim bat.

Copyright information for `AAI