b14.3Isa 42.10; Rev 5.9; 7.4
d14.8Isa 21.9; Jer 51.7-8; Rev 17.2; 18.2-3
f14.10Gen 19.24; Psa 75.8; Isa 51.17, 22; Jer 25.15‑16; Ezk 38.22; Rev 16.19; 20.10
g14.11Isa 34.10
j14.14Dan 7.13
k14.18Jol 3.13
l14.20Isa 63.3; Rev 19.15

Revelation of John 14

Lamb Ana Sabuw 144,000 Bairi

1Imaibo ayu anuwanuw nou’umaim oyaw Zion tafanLamb batabat aitin, ana sabuw etei 144, 000 bairi. Naatu nati sabuw nakwetahimaim iLamb wabin naatu Tamah wabin auman hikirumen. 2 a  Naatu maramaim nidun ta anonowar i harew tititit niduhibe, naatu gunum erab gugugug ebiwa’an na’atube. Niduw anonowar i taboroyah hai douduf terabirabibe. 3 b  Naatu urama’ama, sawar kwafe’en yawasih ma’anih naatu regaregah ai’in nahimaim hibat ew boubun hitabor, iti ew i boro men yait ta hini’obaiyih hinaso’ob, baise tafaram ana sabuw etei wanawanahimaim 144,000 hitutubunih akisihimo iti ew hiso’ob. 4Iti oro’orot i biyah hikaif gewas uhew hima, men kafa’imo baibin bairi hi’in biyah gubagub mataramih. Mar eteiLamb menamaim inan i hibi’ufunun. Orot babin etei wanawanahimaim i akisihimo hitubunih, ai ro’oh wan tiyamur tafafayay na’atube, God anaLamb hairi hai fayay na’atube hitih. 5Men kafa’imo baifuwen ta awahimaim hitita’urihimih aurih ubar, en.

Tounamatar Tounu

6Naatu anuwanuw tounamatar ta auyom waruw wanawanan roberob aitin, wanatowan ana tur gewasin
14.6God ana tur gewasin men Jesu momorob ana tur gewasinamih
bai tafaramamaim sabuw, tafaram ta ta, big ta ta, tur ta ta naatu biyah ta ta, isah orerebamih.
7Fanan aumetawat na’in eo, “God kwanabiruw naatu kwanakakafiy! Ana gagamin kwanao kwanabora’ara’ah, anayabin baibabatiyen ana veya natit. God, mar, tafaram, riy, naatu harew ana sinafenayan kwanakwafir.”

8 d  Tounamatar bairou’abin i’ufunun tit eo, “Babilon ra’iyeka! Babilon bar merar gagamin i ra’iyeka, anayabin tafaram wanawanan sabuw baiwa’an kwanekwan anawine babin faramih etei hitom!” 9 e  Tounamatar baitounin i’ufunun tit fanan aumetawat na’in eo, “Orot yait sawaidab nakwafir naatu i ana itininabe auman nakwafir, ana ewow nibasit nab ukwarin o umanamaim na’uh nama’am, 10 f  i boro God ana yaso’arwine natom. Natiwine i ana fairin tutufin etei yaso’ar kerowasamaim isuwei’ika ebatabat! O borosulfur wanawanan inarun na’arah na’arfufuri biyababan gagamin maiyow tounamatar kakafiyih naatuLamb bairi nahimaim inab. 11 g  Naatu fai mar biyababan bai’akir ana sow boro wanatowan, wanatowan na’in nayen, auyit o gugumin biyah tubaiwa’an isan ana veya men ta ema’am. Sawaidab ana kwafirenayah, naatu i ana yumatabe kwafirenayah na’atube sabuw iyab hibasit wabin ana ewow hibaib iti biyababan boro fai mar hinab.” 12 h  God ana sabuw iti tur i kwanab, yatenanub nawainabi God ana obaiyunen tur kwanabukikin Jesu isan kwanabosunusunub.
14.12kwanitumitum.


13Imaibo maramaim fanan ta eo anowar, “Iti kukirum: sabuw iyab Regah wabinamaim himomorob boun ana veya ebubusuruf boro baigegewasin hinab.”

Anun Kakafiyin iya’afut eo, “Turobe! Baigegewasin anababatun, hai bowabowane boro hiniyarir, anayabin hai bowabow ana ro’on i i’ufnunih bairi tenan.”

Tafaramamaim Fourin Isan

14 j  Imaibo anuw naatu nou’umaim wakasakas kwes aitin, tafanamaim Orot Natun ana itininabe, ukwarinamaim kowasgold naatu umanamaim i fafour ana kaifut auman. 15Naatu tounamatar ta Tafaror Barene tit orot nati wakasakas tafan ma’am isan fanan aumetawat na’in e’af, “A Kaifut kubai naatu masaw kufour, anayabin fourin ana veya i natit, tafaram i iyamur fourinamih.” 16Naatu orot nati wakasakas tafan ma’am ana kaifut tafaram tafanamaim i’asakan naatu tafaram tutufin etei four.

17Tounamatar tabo maramaim Tafaror Barene titit aitin, umanamaim i ana kaifut wan so’arin auman. 18 k  Iban maiye tounamatar ta wairaf ana kaifayan sibor ana gemane tit, naatu fanan aumetawat na’in e’af tounamatar uman ana kaifut wan so’arin bai batabat isan eo, “A kaifut wan so’arin kubai tafaram ana masaw yangrape umah ku’afuwen kwita’ay, anayabingrape i hiwu.” 19Tounamatar ana kaifut kamar tafanamaim iasakangrape ro’oro’oh e’afuw hira’iy bow ta’asiyen God ana yaso’arwine bunubunuw wanawanan hira’iy. 20 l  Naatuwine ana bunubunuw bar merar gagamin ufunane hibun fesafesaren, rarawine ana bunubunuwane titit i harew titit na’atube re nunuw in 300kilometres na’atube naatu ana taiy i sika kabokabom ana fofonin o kafa’imo 2metres bai.

Copyright information for `AAI