a15.3Exo 15.1; Psa 139.14; 145.17
b15.4Psa 86.9; Jer 10.6-7
c15.5Exo 38.21
d15.81Ki 8.10-11; 2Ch 5.13-14; Isa 6.4

Revelation of John 15

TounamatarSeven Umahimaim Sawow Kakafih EteiSeven

1Naatu mar wanawanan kirikirifot ta gagamin naatu gewasin na’in ai’itin i oro’oror. Tounamatar eteiseven umahimaim i sawow kakafih yumatah ta ta. Iti sawow kakafih i yomanin ana sawow, anayabin nati’imaim God ana yaso’ar etei boro nasinaf na’asa’ub. 2Naatu ayu riy yan ana itinin kiyamabe wairaf auman hisartabir titit aitin. Naatu riy sisibinamaim sabuw iyab sawaidab, naatu sawaidab ana yumatabe, naatu sawaidab wabin ana ewow auman hibisnowah, i riy yan kiyamabe sisibinamaim umah God ana douduf bitih auman hibatabat aitih. 3 a  Naatu God ana akir wairafin Moses ana ew hitabor naatuLamb auman ana ew hitabor,

“Regah God o fair maiyow,
o a bowabow i gagamih naatu gewasih maiyow!
O a fufunen bowabow i mutufor naatu turobe!
Tafaram etei hai aiwob wanatowanin.
4 b  Regah, sabuw etei boro o hinabiruw hinakakafiyi?
sabuw etei boro o wab gagamin hinabora’ara’ah,
Anayabin o akisimo kakafiyin.
Tafaram tutufin etei boro hinan
o namaim hinare hinakwafiri,
anayabin o asinaf mutufurih etei i bebeyan a’i’itah.”
5 c  Iti Ufunamaim ayu anuwanuw maramaim Tafaror Bar ana etawan botawiy naatu Obaibasit Ana Sis batabat aitin. 6Tounamatarseven umahimaim sawow kakafih hibotanen Tafaror Barene hititit aitih. Hai faifuw boubuh gewasih anababatun hi’osen, dogorohimaim gerogerorgold hiyon auman. 7Imaibo sawar yawasih ma’anih kwafe’en wanawanahimaim ta tew,gold eteiseven God ana yaso’ar awan hikartanen hibatabat bow tounamatarseven itih. Nati God i wanatowan, wanatowan ma’ama’anin. 8 d  God ana fair naatu ana bonamanamarin sowamaim tit Tafaror Bar wanawanan awan karatan, naatu orot babin iti Tafaror Bar boro men hinarun. I boro hinama nanan sawow kakafih yumatah ta ta eteiseven, tounamatarseven hai bowabow hinabow hinan yomanin hina’asa’ubibo.

Copyright information for `AAI