Revelation of John 16

God Ana Yaso’ar Tew

1Imaibo ayu Tafaror Barene fanan gagamin ta tounamatar nah eteiseven isah eo anowar. “Kwan God ana yaso’ar tewseven wanawanah tema’am tafaram tafanamaim kwaisuwa’en tera’iy”. 2 a  Tounamatar wan batabat tit ana tew isuwai me yan ra’iy. Feher yumatah kakafih naatu babanih kakafih anababatun, sabuw iyabowat sawaidab ana ewow hibai hima’am naatu sawaidab ana yumatabe hikwakwafir biyahimaim matar.

3 b  Imaibo tounamatar bairou’abin ana tew e’abar suwai riy yan ra’iy, matan botabir orot babin murubin ana rara’abe matar, naatu riy wanawanan siy yawayawasih etei himumurub.

4Ibanak maiye tounamatar baitounin ana tew harew gagamih yahimaim isuwai ra’iy naatu harew sosoh yahimaim auman isuwai ra’iy, harew etei matah botabir rara himatar. 5Naatu tounamatar harew ana ukwarin eo anowar,

“O a baibatiyen i anababatun gewasin,
O i boun kuma’ama naatu marasika ima, O i turobe Kakafiyi anababatun.
Sabuw baimakiy kubitih i turobe’emaim kusisinaf.
6Anayabin a sabuw kakafiyih naatu a dinab oro’orot rara hitih,
imih i hai kok hisisinafumaim rara itih tetomatom.”
7 c  Imaibo ayu fanan ta sibor ana gemane titit anowar,

“Turobe, Regah God o i fair maiyow,
asinaf i gewasin naatu a baibatiyen i turobe’emaim sabuw kubibatiyih.”
8Naatu tounamatar baikwafe’enin ana tew bai veya matanamaim isuwai re, sabuw a’arahih isan ana fair bai ana fora’abin ra’at. 9 d  Veya wabuburin eafun tututurih biyah hikakoumih, naatu God iti feher kakafih ana fair bai ma sisinaf isan tur kakafih hio wabin hi’a’afiy. Naatu men hikokok boro dogor baikitabir hitab, God ana gagamin isan hitabora’ara’ah.

10 e  Tounamatar baifive ana tew eabar suwai sawaidab ana urama’ama tafan ra’iy. Gugumin kakafin sawaidab ana aiwob etei tarsumih naatu sabuw menah hiboyobayob anayabin biyababan gagamin maiyow hibai. 11Tur kakafih mar ana God isan hio, anayabin biyah hai babanih naatu feher hai babanih i hira’at kwanekwan. Baise sinaf kakafih i men hihamiyen.

12 f  Iban maiye tounamatar baisix ana tew eabar suwai Euphrates harew gagamin yan ra’iy, harew eosasa ef imatar aiwob veya yeninane isah. 13Imaibo afiy katokato’iy tounu takwey hai itininabe, farubarubar awanane, sawaidab awanane naatu dinab baifufuwenayan awahine hititit aitan. 14 g  Iti i demon ana afiy ina’inan sinafuyah, iti afiy tounu i titit ten tafaram tutufin wanawanan aiwob etei tiru’ayuwih God fairin maiyow ana veya gagaminamaim baiyow isan.

15 h  “Kwananowar ayu i bainowanabe anan. Orot yait matan to iwa’an ana waifuw ius ema’am i boro niyasisir, naatu boro men segar sabuw nahimaim erebiya’ohow nabat naremoramih.” 16 i  Imaibo wagabur kakafih aiwob etei hiru’ayuwih hina efan wabin Armageddon, Hebrew turamaim hibiwabArmageddon imaim hitit.
16.16Amagadon i oyaw ta wabin


17Imaibo tounamatar baiseven ana tew waruw wanawananamaim isuwai ra’iy, fanan gagamin Tafaror Bar wanawanan urama’ama’ane tit eo, “Iti i i’asa’ub sawar.”

18 k  Nati’imaim namanamar bokiyakiyat, farafarar kakafin rab bitenkwarikwarir naatu iriyoy i men matar orot babin hi’itin na’atube mataramih, iriyoy iti i kakafin anababatun. 19 l  Bar merar gagamin i tarasib tounu himatar, naatu bar merar etei tafaram wanawananamaim hima’am etei gurusih. God Babilon gagamin isan not, naatu ana kerowasamaim wine Babilon itin tom, iti wine i God ana yaso’ar. 20 m  Nuw etei’imak hikasiy naatu oyaw etei na’am hin sawar. 21 n  Taun kabay gagamih hai bit anafofonin 50kilos na’atube, marane tounabe ihururuw orot babin tafahimaim hira’iy, naatu sabuw God hio bayubayuw, anayabin kabay gagamih tounabe yar re, iti gurugurusen i kakafin anababatun.

Copyright information for `AAI