a18.2-3Isa 13.21; 34.11-14; Jer 50.39; Rev 14.8
b18.4Isa 48.20; Jer 50.8; 51.6, 45; 2Cor 6.17
c18.5Gen 18.20-21; Jer 51.9
d18.6Psa 137.8; Jer 50.15, 29; 2Th 1.6
e18.7Isa 47.7-9
g18.9-10Ezk 26.17; 27.30-35
h18.11Ezk 27.36
i18.12Ezk 27.12-13, 22
j18.15Ezk 27.31, 36
l18.17Isa 23.14; Ezk 27.27-29
m18.18Ezk 27.32
n18.20Deu 32.43; Isa 44.23; Jer 51.48
o18.21Jer 51.63-64; Ezk 26.21
p18.22Isa 24.8; Ezk 26.13
q18.23Jer 7.34; 16.9; 25.10
r18.24Jer 51.49; Rev 17.6

Revelation of John 18

Babilon Hurir

1Iti ufunamaim tounamatar tabo marane tit re’er aitin, roubabaruwen ana fair iwan auman naatu i ana bonamanamarinamaim tafaram tutufin etei marakaw. 2 a  Fanan aumetawat na’in iwow eo,

“Re’eka! Babilon bar merar gagamin i re’eka!
Demon kakafih hai ma’ama efan matar
naatu afiy katokato’iy hai wawa’ir ana efan matar,
mamu kakafih naatu kok uma’ar hai inu’in efan matar
3Tafaram etei i anawine hitom tibikoko’aw,
naatu babin ana baiwa’an kwanekwan wine fokarin hitom ibimnikinikih,
tafaram ana aiwob etei i bairi tibisesebar kwanekwan,
Naatu ef remor tobonayah, tafaram wanawanan i biyanamaim buwih hina guguw wairafih himatar.”
4 b  Iban maiye maramaim fanan tabo anowar eo,

“Kwatit, au sabuw
babin biyanane kwatit,
saise ana kakafin men bairi kwanabaimih, naatu men ana baikwatutunen bairi kwanafaramamih.
5 c  Ana kakafin yai tutu yen inan mar ana fofonin bai,

naatu God nuhin kusib babin ana sinaf kakafih isah.
6 d  Babin isa abisa sisinaf na’atube isan kusinaf.
Abisa’awat sisinaf wan kuyi tafan kuya’abar kwitin,
harew o isa bogaigiwas bit na’atube
harew fokarin kusartabir tafan kuya’abar ibo ana kerowas kurir awan ekaratan.
7 e  Bora’ara’aten naatu guguw wanawanan babin ma ebiyasisir,
bai’akir rerey nati na’atube tafan kuya’abar kwitin,
i dogoronamaim eora’ara’at eo,
‘Ayu i aiwob babin, men kwafur babin,
naatu ayu boro men kafa’imo ana rerey.’
8 f  Isan imih veya ta boro sawow kakafin natarasum,
feher kakafih, rerey, baimar boro isan namatar,
Naatu i boro wairaf na’arfufufur
anayabin Regah God fairin i babin efufufun.”
9 g  Tafaram ana aiwob iyab i bairi hibiwa’an i boro babin ana guguw ana yasisir wanawanan hinarun bairi hinafaram, naatu babin na’a’arah ana sow hina’itin boro hinarerey, naatu hinabotouw. 10Ef yok na’in hinabat, anayabin hibir asir ana bai’akir turin hinab naatu hinarerey hinao,

“Ari! Ari! Babilon bar merar gagamin ebi’akir
ari Babilon bar merar fairin ebi’akir
mar kikimin wanawanan o baikwatutunen ibai.”
11 h  Tafaram wanawanan ef remor tobonayah auman hirerey babin hibotouw, anayabin men yait ta boro hai sawar natobon maiyenamih. 12 i  Men yait ta haigold, silver naatu hai kabay mudid, debad, faifuw gewasih, faifuw namar faifuw dididirih, faifuw wouh, ai rebarebah ta ta, naatu sawar yumatah ta ta tonamaim hitaratar, ai hai baiyah gagamih,bronze, iron naatumarble. 13Naatu karabir, faur, fi’ufiu,myrrh, farankinsens, wine naatu fi’ufiu,rice, naatu sanabey,cow, sheep, horse, baibiyow ana wa, akir wairafih naatu orot babin hai yawas boro men yait ta natobon.

14Ef remor tobonayah babin isan hio, “Sawar gaigiwasih etei o biyamaim hitotobon i boun sa hiwa’an, naatu a toto abuyoy etei earuwasair naatu boro men inatit’auren maiyenamih.” 15 j  Ef remor tobonayah nati bar meraramaim hina totobuyoy wairafih himamatar boro ef yokaika hinabat hinanuw, anayabin men tekokok nati babin ana bai’akir turin hinab. Naatu boro hinarererey naatu babin hinabotouw. 16 k  Naatu hinarerey hinao,

“Ari! Ari! yababan bar merar gagamin
faifuw gewasih iosen, a faifuw woun i’osen,
naatu taiyuw waifuwgold amaim, naatu kabay mudid, debad tafan imaim ima’agiy ima.
17 l  Naatu mar kafai nati toto buyoy etei ikasiyen.”
Wa ana ukwarih etei, wa tafan remorayah, wa tafan bowayah, sabuw afa iyabowat riy yanamaim hai ma gewas isan hibowabow ef yokaika hibat.
18 m  Naatu wairaf nati bar merar tarasum ana sow metan yey hi’i’itin ana maramaim fanah sib hirerey hio, “Men kafa’imo bar merar ta iti merar gagamin na’atube’emih.” 19Fofob hibow aribuh yan hisusuwa’en, hirerey hibotoutuw hio,

“Ari! Ari! Yababan bar merar gagamin,
riy yan wa kaifenayah nane hin
o biyamaim totobuyoy wairafih himamatar menamaim hin?
Mar kafai wanawanan earuwasair etei sawar.
20 n  Mar ana sabuw babin huhurir isan kwaniyasisir.
Naatu God ana sabuw kakafiyih, tur abarayah, dinab oro’orot kwaniyasisir,
anayabin babin abisa kwa isa sisinaf na’atube God ibo isan isisinaf.”
21 o  Imaibo tounamatar fairin ofere kabay infoforen ana aumor tomarin bai isaroun erenidun riy yan re naatu eo,

“Babilon bar merar gagamin boro iti na’atube hinarouw nare
naatu boro men kafa’imo tanatita’ur maiye.
22 p  douduf, orot babin fanah, fik, biyor, koukum, kasakas
boro men tananowar maiye
orot bowayah hai bowabow ta ta
boro men ina’itin maiye
in fofoforen ana kabay nidun boro men inanowar,
niduh etei boro nasirtu’ub na’in
23 q  Ramef hai marakaw o wanawanamaim boro men nakusisiar maiye.
Tabin boubuh hai omatanen boro men inanowar maiye,
ef tobon remorayah wabih gagamih tafaram wanawanan,
o a kwerakweramaim tafaram ana sabuw etei hinawiy kakaf ef hisa’ir.
24 r  Nati bar merar wanawanan i sabuw kakafiyih naatu dinab oro’orot hai rara hitita’ur,
naatu sabuw iyabowat iti tafaramaim hirouw himorob auman.”
Copyright information for `AAI