Revelation of John 19

Orokaiwa!

1Iti ufunamaim ayu uruw gagamin maiyow anowar, sabuw rou’ay gagamin na’in fanah sib hiwow hio,

“Orokaiwa! Yawas, marakaw naatu fair i ata God nowan.
2 a  Anayabin i ana baibatiyen i turobe naatu mutufor.
Babin baiwa’an kwanekwaneyan i ana baiwa’an
kwanekwanemaim iti tafaram bi’ufunun
kusair baimakiy itin, anayabin ana akir
wairafih easbunuwen himorob.”
3Sabuw iban hiwow maiye hio, “Orokaiwa! Iti babin na’a’arah ana sow boro nayen wanatowan, wanatowan.”

4Regaregah ai’in etei 24 naatu sawar yawasih ma’anih etei yumatah aubabe hire God ana urama’ama tafanamaim ma’am hikwafir fanah sib hio, “Turobe! Orokaiwa!”

5Imaibo urama’amamaim fanan hinowar eo,

“Kwa iyab i ana’akir wairafih?
Kwa iyab gagam o kikim?
Kwa iyab i kwabibiruw etei,
ata God tabobora’ara’ah!”
6 b  Naatu ayu sabuw rou’ay gagamin hai uruw, siku ere gurugur ebiwa’a na’atube, naatu farafarar erab kereker ebiwa’an na’atube anowar hio,

“Regah tanabora’ara’ah, orokaiwa,
anayabin Regah ata God fairin, i ata aiwob.
7 c  It etei’imak taniyasisir naatu tanakawasa,
i ana marakaw bonamanamarin isan tanabora’ara’ah.
Lamb tabin isan ana veya i na titaka
naatu Aawan Babin i bobuna’aka.
8Faifuw boubun gewasin biyan kousisi’arin anababatun hitin usin isan.”
(Iti faifuw gewasin i God ana sabuw hai bowabow gewasin ana itinin).

9 d  Imaibo tounamatar iuwu, “Abisa ku’i’itah inakirum, sabuw iyabLamb ana tabin isan hifefeyanih hina tabin ana hiyuwmaim tirur boro baigegewasin hinab.” Naatu iuwu maiye, “Iti tur i turobe God ana tur.”

10 e  Iti turamaim ayu anamaim ara’iy akwafir, baise iuwu eo, “Men iti na’atube inasinaf. O ayu airit i God ana akir wairafit, taituwa baitumatumayah afa bairi, it etei i Jesu isan tao’orereb. God akisin inakwafir, anayabin sabuw iyab Jesu isan teorereb i Anun Kakafiyin ana fairamaim teo’orereb.”

Horse Kwes Ana Boyeyan.

11 f  Imaibo ayu mar ana etawan botawiy aitin, naatu nau’umaimhorse biyan kwes ana boyeyan wabin Bosunub naatu Turobe batabat aitin. Iti orot i sabuw hai ma gewas isan ibatiyih naatu ibiyow. 12 g  Matan i wairaf woun etoto’ab na’atube, ukwarinamaim i kowas moumurih, wabin biyanamaim hikikirum anayabin men yait ta so’ob, baise i akisinamo so’ob. 13 h  Ana faifuw rara’amaim hibibour i bai ius, wabin i God ana Tur. 14Mar ana baiyowayah hi’ufunun faifuw kwes gewasih hi’osenhorse biyah kwes afe’eh hiyen hin. 15 i  Awanamaim tafaram afu’afuw ana kaiy wan so’arin tit. Naatu boro anairon tu’emaim nabonawiyih. God fairin ana yaso’ar gagamin borowine bunubunuw ana efanamaim nawas kweyakweyar natit. 16 j  Ana faifuwamaim naatu taiyanamaim wabin iti hikirum.

“Aiwob etei hai AIWOB naatu regaregah etei hai REGAH.”

17 k  Imaibo tounamatar veya afe’en batabat aitin, naatu mamu yate hi’in hiroberob isah fanan aumetawat na’in eaf eo, “Kwa etei kwaru’ay God ana hiyuw gagamin isan. 18Kwana saise aiwob sabuw, baiyowayah hai ukwarih, orot fairih,horse, naatuhorse hai boyeyah, bai’akirayah, naatu men bai’akirayah, sabuw gagamih naatu sabuw gidigidih etei biyah finimih kwa’aa.”

19Imaibo ayu sawaidab naatu tafaram ana aiwob etei hai baiyowayah bairi hiru’ay orot anahorse afe’en ma’am ana baiyowayan bairi baiyow isan hinan aitih. 20 l  Baise sawaidab hibai hifatum naatu ana dinab orot baifuwenayan i wabinamaim ina’inan sisinaf auman hibai hifatum. Iti ina’inanamaim sabuw iyab sawaidab ana ewow hibai hima’am naatu sawaidab ana yumatabe ifufuwih hikwakwafir isan hairi’ika hifatum yawasih wairaf wanatowan etoto’ab ana kukuf yan hisrouwih hire eatuturih. 21Baise hai sabuw ura’u’unin etei i orot natihorse tafaram ma’am, awanamaim kaiy titit, imaim yow tar himorob, naatu mamu etei hirob hire biyah finimih hi’aa.

Copyright information for `AAI