a21.1Isa 65.17; 2Pet 3.13
b21.2Isa 52.1; 61.10; Hib 11.16; 12.22; Rev 3.12
c21.3Lev 26.11-12; Ezk 37.27; Zec 2.10; 2Cor 6.16
d21.4Isa 35.10; 65.19; Rev 7.17
f21.6Isa 55.1; Jer 2.13; Jn 7.37; Rev 1.8, 17; 22.17
g21.72Sa 7.14; 1Ch 17.13; Psa 89.26-27
i21.10Ezk 40.2
j21.11Isa 60.1-2, 19
k21.12-13Ezk 48.30-35
l21.15Ezk 40.3; Rev 11.1
n21.18-21Isa 54.11-12
t21.23Isa 60.19-20; Rev 22.5
u21.24Isa 60.3, 5
v21.25Isa 60.11
w21.27Isa 52.1; Ezk 44.9; 1Cor 6.9-10

Revelation of John 21

Jerusalem Boubun

1 a  “Imaibo ayu mar boubun naatu tafaram boubun aitin. Mar wantoro’ot ma’am naatu tafaram wantoro’ot ma’am etei sawar, riy auman saki iwa’an. 2 b  Ayu bar merar kakafiyin, Jerusalem boubun mar God biyanane tit re’er aitin, babitai tabin isan ti’abur aawan biyan baitubarin isan enan na’atube. 3 c  Naatu urama’amamaim fanan aumetawat anowar eo, ‘Boun God ana sabuw biyah i ana bar matar, naatu boro bairi hinama. I boro ana sabuw hinamatar naatu God taiyuwin boro hai God namatar bairi hinama. 4 d  maturih nasafamen. Nati’imaim morob boro men namatar maiye’emih, o yababan o rerey o baiyababan, anayabin marasika ana sawar i earuwasair sawar.’”

5 e  Orot nati ana urama’ama’amaim ma’am, eo, “Ayu sawar etei asinaf tibiboubuh.” Imaibo eo, “Iti inakirum nara’iy anayabin iti tur i turobe naatu karam boro hinitumatum.”

6 f  Ayu isou eo, “Sawar etei aisawar! Ayu i An naatu Yomanin, Busurufinayan naatu Baisawarinayan. Yait sikan namamamah ayu boro yawas ana harew buruburur aurin baiyan en anitin natom. 7 g  Orot yait baiyow fokarin nabisnowah, i boro sawar etei ayu biyou’une nabow ayu i ana God naatu i boro ayu natu namatar. 8 h  Baise baiwawa’irayah, baitumatum atih, eteni, asbunuwenayah, baisesebarayah, farumayah, God ana baimataren sawar kwafirenayah, naatu baifufuwenayah etei, hai efan i wairaf fora’abin in ebitakir ana kukufamaim hinara’iy na’afufurih. Nati i morob bairou’abin.”

9Tounamatarseven wanawanahimaim tounamatar baiseven tewseven yomanin ana sawow kakafih yumatah ta ta bobotanen isou eo, “Kuna ayu boro Babitai boubunLamb aawan ani’obaiy ina’itin.” 10 i  Naatu Anun kakafiyin matou bora’ah tounamatar eabaru airi an oyaw gagamin manin na’in tafan atit, naatu tafaram kakafiyin, Jerusalem bar merar God biyanane re nan i’obaiyu. 11 j  God ana gewasin auman eargawu tafaram mamarakaw ana itinin i agim bonamanamarinabe, sawar ta woun o wairjasper na’atube, kumedarincrystal na’atube. 12 k  Iti bar merar ana fur i gagamih naatu manih. Ana etawan awah eteitwelve naatu tounamatar eteitwelve nati awahimaim, naatu nati etawanamaim i Israel sabuw hai bigtwelve wabih i hikirum. 13Naatu etawan tounu i veya eyeyene hiya, etawan tounu i oyawane, tounu torene, tounu veya ere’erene. 14Bar merar gagamin ana faf itwelve naatu ana wabat eteitwelve tafahimaim hiwowab, nati’imaimLamb ana tur gewasin abarayah wabih.

15 l  Tounamatar ayu iu’uwu, umanamaim i fufunen ana isikgold bai bar merar etawan, naatu bar merar ana fur fufunen isan. 16Tounamatar re na fufun i’itin tainin rororon etei i ta’imon, ana manin naatu ana tayabar i hairi ta’imon, anayabin tainin rounane ana manin isan fufufun 2,400kilometres. Naatu tainin roun ana tayabar isan fufufun auman i 2, 400kilometres 17Imaibo ana faf fufun ana badowanin
21.17o manin
i’itin i at tanabat taniyab tanan etei 60metres na’atube.
18 n  Bar merar ana faf i kabay wabinjasper imaim hifaf, naatu bar merar tutufin etei ana itin igoldawat, matan diridirin kiyam na’atube. 19Bar merar ana faf an ana wabat i kabay gewasih yumatah ta ta imaim hi’abur. Ana wabat wantoro’ot i kabay wabinjasper, bairou’abinsaphire, baitounin iagate,
21.19NIV Bible imaimchalcedony hikirum.
baikwafi’inin iemarod.
20baifiveionyx
21.20NIV Bible imaimsardonex hikirum.
baisix ikanerian, baiseven karisorait, baieight iberer, bainine itofas, baiten ikalisedoni
21.20NIV Bible imaimchrysoprase hikirum.
baieleven jesinet,
21.20Good News Bible imaimturquoise teo.
baitwelve ametis.
21Etawan eteitwelve i kabay biyah mudid imaim hiya, naatu etawan ta’ita’imon etei i kabay biyah mudidimaim hi’abur, ef gagamin igold akisin hirab kiyam na’atube.

22Bar merar gagamin wanawanan Tafaror Bar men aitin, anayabin God fairin naatu Lamb taiyuwih i Tafaror Bar. 23 t  Bar merar men ekokok veya, o sumar tafanamaim nararan, anayabin God ana bonamanamarin marakaw ebitin, naatu Lamb i ana ramef. 24 u  Tafaram tutufin boro i ana marakawinamaim hinaremor naatu tafaram hai aiwob boro hai guguw hinabow wanawanan hinarun. 25 v  Etawan awah boro mar etei bobotawiyen hina’in, boro men ta hinahir, anayabin nati’imaim boro aurin gugumin en. 26Tafaram ana gewasin naatu ana baibifa’en sawar boro hinabow bar merar wanawanan hinarun. 27 w  Naatu sawar men rousouwin na’atube sabuw iyabowat biya’ohow ana gubagub naatu baifufuwen ana gubagub auman tema’am boro men hinarun. Baise iyabowat wabih Lamb ana bukamaim hikikirum akisih boro hinarun.

Copyright information for `AAI