a22.1Ezk 47.1
b22.2Gen 2.9; Ezk 47.12; Jol 3.18; Zec 14.8
d22.5Dan 7.18, 27; Rev 5.10; 20.6; 21.23, 25
h22.11Dan 12.10
i22.12Isa 40.10; Jer 17.10; Rev 2.23
j22.13Isa 44.6; Rev 1.8, 17; 21.6
k22.14Gen 2.9; 3.22
l22.16Num 24.17; Isa 11.1, 10; Rom 1.3; Rev 2.28; 5.5
m22.17Isa 55.1; Rev 21.6
n22.18-19Deu 4.2; 12.32

Revelation of John 22

Yawas Ana Harew

1 a  Imaibo retab yan yawas ana harew matan kiriyamiyamincrystal na’atube God ana urama’ama naatuLamb ana urama’ama’ane nunuw re’er i’obaiyu aitin. 2 b  Iti harew i bar merar gagamin ana ef na’in yan foun in nununuw. Naatu harew rewan roun roun i yawas ana ai hibatabat aitah, iti ai i kwamur ta’imon wanawanan mar eteitwelve ebiw, sumar matan eyiy, naatu ai rourin i tafaram ana yawas. 3Nati bar merar gagamin wanawanan God ana orarafen ta boro men inatita’ur. God ana urama’ama naatuLamb ana urama’ama boro nati bar merar gagaminamaim hinama ana akir wairafih i hinakwafirih. 4 c  Yumatan boro hina’itin naatu wabin boro nakwetahimaim nakirum hinama. 5 d  Nati’imaim gugumin boro en. Ramef ana marakaw naatu veya ana marakaw boro en, anayabin Regah God boro marakaw nitih, naatu i boro bairi hini’aiwob wanatowan, wanatowan. 6 e  Imaibo tounamatar iuwu, “Iti tur i anababatun turobe initumatum. Regah God sawar abisa boro hinamamatar isan i Anunin ana dinab orot hai tur eowen, naatu ana tounamatar iyafarih abisa boro’omo hinamamatar isan ana akir wairafih i’obaiyih.”

Jesu Ana Matabir

7 f  Kwananowar, ayu i boro’omo anan, dinabatur iti buk wanawanan hikikirum o yait inabifanabow boro baigegewasin inab. 8 g  Ayu John taiyuwu iti sawar fanah anowar naatu aitah naatu iti sawar fanah anowar ai’itah ana maramaim anamaim ara’iy tounamatar iti sawar bi’obaiyu akwafir. 9Baise iuwu, “Men iti na’atube inasinaf, o ayu airit i God ana akir wairafit, taituwa baitumatumayah dinab oro’orot iyab iti buk wanawanan tibifanabow bairit. God akisin inakwafir.”

10Imaibo iuwu, “Dinabatur buk wanawanan hikirum inu’in men inarufut inikwah anayabin veya i nakabom. 11 h  Yait ma kakafih esisinaf kwaihamiy ema kakafih esinaf. Yait ma yawas ebigugumas kwaihamiy ema igugumas. Yait ma mutufor esisinaf kwaihamiy ema mutufor esinaf. Yait taiyuwin ya’asair kakafiyinamaim ema’am kwaihamiy kakafiyinamaim ema.”

12 i  “Kwananowar! ayu i boro’omo anan, umau’umaim i au baiyan abai auman naatu kwa ta’ita’imon abisa kwasisinafumaim boro anit. 13 j  Ayu i Alpha naatu Omega, ayu i An naatu Yomanin, Busurufin naatu Baisawarin.

14 k  “Iyab hai faifuw hisouwen hibigewasin i hai baibasit ema’am boro yawas ana ai ro’on hina’aan baigegewasin hinab, naatu hai ef mutufor inu’in bar merar gagamin ana etawan hinarun. 15Bar merar gagamin ufunane i sabuw kakafih haru’ube tema’am. Nati sabuw i farumayah, baiwa’an kwanekwaneyah, asbunubunuwayah, God ana baimataren sawar kwafirenayah, naatu sabuw iyab hai tur hai bowabowamaim tibifufuwen i tema’am.

16 l  “Ayu Jesu iti sawar kwa ekaleisia isa orereb isan au tounamatar ai yafar na. Ayu i David uwan naatu ana rara, naatu mar auman ana Maragias ana marakaw.”

17 m  Anun Kakafiyin naatu tabin ana babitai hio, “Kuna!” Naatu iyab tur tenonowar i auman hinao, “Kuna! Naatu yait sikan emamamah kwaihamiyih tena, naatu yait nakokok yawas ana harew tomamih kwaihamiy ena ana siwaramih ebai etom.”

Tur Yomanin

18 n  Ayu John kwa sabuw etei dinabatur iti buk wanawanan kwanonowar i abimatnuwi. Orot yait iti tur tafan nayaya’abar na’at, sawow kakafih yumatah ta ta iti buk wanawanan hio, God boro ibo tafan naya’abar baimakiy nitin. 19Naatu orot yait dinabatur iti buk wanawanan hikikirum ta nabobosa’ir na’at, i aunowan yawas ana ai ro’on naatu bar merar gagamin isan hio, God boro nabosair. 20 o  Orot iti sawar eo’orereb, eo, “Isa’amih, ayu boro’omo anan.”

Turobe. Regah Keriso, kuna.
21Manaw kabeber ata Regah Jesu’une kwa God ana sabuw etei isa nama.Amen.

Copyright information for `AAI