Revelation of John 3

Tur Iti I Sardis Ekaleisia Isan

1 a  “Iti tur i Sardis ekaleisia ana tounamatar isan inakirum.

Iti tur i orot God ana wagabur etei seven biyanamaim tema’am naatu ana daman etei seven biyanamaim tema’am i awanane enan. Ayu aso’ob o abisa kusisinaf, o a’itinin i yawas kuma’am baise o i imoroboka!
2Kwamisir! Abisa kikimin biyamaim ema’am koufair kwanitinibo namorob nasawar, anayabin kwa abisa kwasisinaf au God matanamaim atitita’ur i men gewasin anababatun. 3 b  Abisa kwanowar kwabaib i kwananot, kwanabosiyasiyar naatu dogor hinikitabir. Baise men kwanamimisir na’at, ayu boro bainowan mowan na’atube anan, naatu veya boro men kwa kwanotanotamaim ananamih.

4 c  Baise kwa Sardis wanawanan ekaleisia matan ta a faifuw i kwasouwen kwama’am, a faifuw kwes kwa’osen ayu bairi taremor tanan, anayabin kwa asinaf i gewasin. 5 d  Orot yait baiyow fokarin bisnowah i boro ana faifuw kwes na’us, naatu ayu wabin wanatowan ana bukamaim boro men anasafam, baise wabin boro anaorereb Tamai nanamaim na’atube tounamatar nahimaim. 6Yait tainin nama’am na’at Anun Kakafiyin ekaleisia isan abisa eo inanowar.”

Ekaleisia Piladelfia Wanawanan Hai Tur

7 e  “Iti tur i ekaleisia Piladelfia wanawanan tema’am ana tounamatar isan inakirum,

Iti tur i orot kakafiyin, turobe ana orot, David ana tufatan ebobotan biyanane enan. Abisa i ebobotawiy yait ta boro men nahir, naatu abisa i ehirihir yait ta boro men nabotawiy.
8 f  Ayu aso’ob kwa asinaf, naatu kwana’itin, ayu kwa isa etawan i abotawiy naatu boro men yait ta nahir, ayu aso’ob kwa afair i kikimin, baise ayu au bai’obaiyen kwabosiyasiyar kwabi’ufunun naatu wabu men kwayayoub. 9 g  Kwananowar! Sabuw iyab Satan ana Kou’ay Baremaim tema’am, taiyuwih hifufuwih tibijew moyamoy boro anao kikinih hinan kwa amaim hinakwafir hinare, naatu hinaso’ob kwa i ayu abiyabuwi. 10 h  Anayabin kwa au obaiyunen tur kwabai yatenubamaim ewawainabi, routobon nati tafaramamaim boro enan sabuw iyab nati me yan tema’am routubunih isan, ayu boro kwa anatafafari.

11“Ayu boro’omo anan. Abisa kwabobotan i kwanabukikin, saise boro men yait ta kwa a kowas nabosair. 12 i  Orot yait baiyow fokarin ebisnowah, i boro Tamai God Ana Bar ana wabat namatar. Naatu nati Tafaror Bar boro men nihamiyimih. Ayu boro Au God wabin biyanamaim anakirum naatu au God ana bar merar wabin anakirum. Jerusalem boubun au God biyan marane ere’ere, naatu ayu auman boro wabu boubun imaim anakirum. 13O yait tain nama’am na’at, tur iti Anun Kakafiyin ekaleisia isan eo inanowar.”

Laodicea Ekaleisia Ana Tur

14“Tur iti inakirum Laodicea ekaleisia ana tounamatar isan.

Iti tur i orot wabin Turobe, bosunubayan, turobe kourerebayan, God an ana baimatarenayan,
3.14sawar kaifenayan
ana tur.
15 k  Ayu kwa a bowabow i aso’ob, kwa men siba’u’i o men fora’abi, akokok i mi’itube iti ta’ane kwatama. 16Baise ana itinin i a fora’abin kikimin, men siba’u’un naatu men towa anababatun, imih ayu boro awou’umaim ana kwai’atait kwanatit. 17 l  Kwa taiyuw i totobuyoy wairaf kwarouw kwao, naatu sawar etei aur karamin kwarouw kwao, naatu men kwakokok boro sawar ta kwanab, baise kwa taiyuw men kwa’inani kwaso’obamih, kwa i kakaf, tenakuyakuy, bai’akirayah, mata fim, segar. 18 m  Ayu biyau’umaimgold kwatutubun isan a tur aowen not ait,gold wairafamaim hi’afun hirurububunai inu’in kwatatutubun kwa boro totobuyoy wairaf kwatamatar. Naatu faifuw kwes kwata’us, saise a biya’ohow ana segar kwatasum. Naatu fiyow kwatatubun mata kwatasouw, saise mata takubunai kwatanuw gewas.

19 n  “Sabuw iyab ayu abiyabuwih i akwararih ayayamutufurih, imih akokok gewasinamaim dogor baikitabir kwanab. 20 o  Ayu i iti, a etawan awan abat arurukikitar, orot babin yait fanau nanowar ana etawan nabobotawiy na’at, ayu boro anarun airi anafarambonen anaa anatom.

21“Orot yait baiyow nabisnowah, ayu boro baibasit anitin au urama’ama’amaim namare, ayu baiyow aisnowah Tamai ana urama’ama’amaim amare airi ama’am na’atube. 22O yait tain nama’am na’at, iti tur Anun Kakafiyin ekaleisia isah eo inanowar!”

Copyright information for `AAI