b4.2Isa 6.1
c4.3Ezk 1.28
e4.5Ezk 1.13; Zec 4.2; Rev 1.4; 8.5; 11.19; 16.18
f4.6Ezk 1.5-10, 22; 10.14
g4.8Isa 6.2-3; Ezk 1.18; 10.12

Revelation of John 4

Urama’ama Maramaim

1 a  Iti ufunamaim ayu anuwanuw maramaim etawan botawiy batabat aitin, naatu fanan wantoro’ot tour na’atube anonowar eo, “Kuyen kuna, sawar abisa’awat iti ufunamaim hinamamatar ani’obaiyi.” 2 b  Naniyan meyemeye ayu wagabur targabuwu matau bora’ah nawiyu airi an, naatu maramaim urama’ama afe’en orot ta ma’am aitin. 3 c  Nati orot urama’ama afe’en ma’ama ana itinin i kabay ta wabinjasper naatu kabay tabo wabincarnelian hairi hai bonamanamarin na’atube in bobonamar. Naatu ana urama’ama’amaim kaniy rouw tarbebera’uh in bobonamanamar ana’itin i kabay wabinemerald na’atube. 4 d  Naatu urama’ama etei 24 i urama’ama gagamin hi’ar bebera’uh foun bat, afe’ehimaim regaregah ai’in etei 24 faifuw manih kwes hi’osen, naatu ukwarihimaim hai kowasgold hiyara’aten hima’am aitih. 5 e  Naatu urama’ama batabatamaim namanamar bokiyat gunum rouware gugugug iwa’an tit, urama’ama nanamaim ramef seven hito’aben hibat hitoto’ab. Naatu nati ramef seven i God an wagabur seven. 6 f  Naatu urama’ama nanamaim ana itinin i riy yan kiyamabe in bobotabitabir, matan diridirin na’in agim wabincrystal ana diridirinabe. Yan foun urama’ama batabatamaim sisibin rororon sawar yawasih ma’anih etei kwafe’en urama’ama hi’ar bebera’uh foun bat. Iti sawar kwafe’en nahine naatu ufuhine etei i matahiwat karatan. 7Sawar yawasin ma’anin wantoro’ot ana itinin ilion na’atube, sawar yawasin ma’anin bairou’abin ana itinin iox na’atube, sawar yawasin ma’anin baitounin ana itinin i orot yumatanabe, naatu sawar yawasin ma’anin baikwafi’inin ana’itin i mamu ikou na’atube. 8 g  Naatu iti sawar yawasih ma’anih kwafe’en, ta’ita’imon bebeh rororon i toutunu toutunu nahine ufuhine etei i matahiwat awan karatan. Fai mar etei awah men efotafot, mar etei tetatabor,

“Kakafiyin, kakafiyin, kakafiyin,
Regah God O fair maiyow,
marasika naatu boun naatu mar boro ana God.”
9Sawar kwafe’en yawasih ma’anih borara’aten, baifa’en, merarayow orot nati urama’ama’amaim ema’am isan naatu orot wanatowan, wanatowan ema’am isan tibitin ana veya, 10 h  regaregah etei 24 orot urama’ama’amaim ema’am nanamaim tekwafir tere’ere naatu i wanatowan, wanatowan ema’am isan tebora’ara’ah, hai Kowasgold nanamaim teyara’iyen ewamaim tirurutabur,

11“O a gewasin i ra’at, aki ai Regah naatu ai God,
Marakaw, bora’ara’aten, baifa’en, fair etei o abit,
anayabin o sawar etei isinaf himatar
naatu o a kokomaim hai efan iya naatu yawas ibitih boun tema’am.”
Copyright information for `AAI