a5.1Isa 29.11; Ezk 2.9-10
b5.5Gen 49.9; Isa 11.1, 10; Rev 22.16
f5.8Psa 141.2; Rev 8.3-4
g5.9Psa 33.3; 40.3; 96.1; 98.1
h5.10Exo 19.6; Isa 61.6; Rev 1.6; 20.6
i5.11Dan 7.10; Hib 12.22

Revelation of John 5

Fef Firorow NaatuLamb

1 a  Imaibo orot urama’ama afe’en ma’am uman ana asukwafune Fef firorow roun roun hikirum, naatu mar etei seven hibikwah bobotanen aitin. 2Naatu tounamatar fairin aitin fanan aumetawat eorereb eo, “Orot yait gewasin boro iti fef firorow hikwah inu’in natafufur nabotawiy?” 3Baise men yait ta maramaim, tafaramamaim, o me baban boro iti fef firorow nabotawiy naatu wanawanan nanuwariy. 4Ayu arerey men kikimin ta, anayabin men yait ta gewasin ma’am atita’ur boro iti fef firorow tabotawiy wanawanan tananuwariy. 5 b  Imaibo regaregah ai’in ta iuwu eo, “Ei! men inarerey!Lion Judah ana bigane David uwan orot iti sawar isnowahika.
5.5igegesairika,
I karam boro iti fef firorow mar seven hikwahen ti’inu’in boro natafoforen nabotawiyen.”

6 d  Imaibo ayuLamb
5.6for ta noutanubin
hi’a’asabun i sawar yawasih ma’anih kwafe’en, naatu regaregah ai’in hi’ar bebera’uh nah yan foun urama’ama nanamaim batabat aitin. I ukwarinamaim ana rarag etei seven naatu matan etei seven, nati i wagabur seven God iyafarih hitit tafaram wanawananamaim.
7Lamb na urama’ama afe’en orot nati ma’am uman ana asukwafune fef firorow bosair. 8 f  Naatu nati na’atube sisinaf anamaramaim sawar yawasih kwafe’en naatu regaregah ai’in 24Lamb nanamaim hira’iy, ta’ita’imon umahimaim etei douduf hibow naatu fi’ufiu ana tew igold. Imaim fi’ufiu hibiwanen auman hibow, nati i God ana sabuw hai yoyoban. 9 g  Naatu ew boubun hitabor,

“O igewas anababatun fef firorow kububutubun,
naatu ana kwah itafufur kubobotawiy
anayabin o i hi’asbuni,
a rara’amaim God ana sabuw itubunih.
Big ta ta, tur ta ta, sabuw ta ta, naatu tafaram ta ta hina o nowa himatar.
10 h  O iti sabuw ibow firis ana aiwob iwowab matar ata God isan tanabow,
naatu i boro iti tafaramamaim hini’aiwob.”
11 i  Imaibo ayu anuw naatu tounamatar moumurih maiyow fanah anowar, tounamatar himour kwanekwan taniyab men karamthousand million na’atube. I urama’ama sawar yawasih kwafe’en naatu regaregah ai’in hi’arbebera’uhih. 12Fanah aumetawat na’in ew hitabor,

Lamb i gewasin anababatun hi’asabun,
i akisin fair, totobuyoy, ukwar rerekab, bototofar
rousagiyen, marakaw, bora’ara’aten nab!”
13Imaibo ayu sawar yawasih bai’e’etawayah mar wanawanan, tafaram wanawanan, me wanawanan, riy wanawanan etei fanah sib hitatabor anowar.

“God o nati ura’ama’ama afe’en kuma’am naatuLamb,
kwa isa bora’ara’aten, rousagiyen, marakaw
5.13wab gagamin
naatu fair,
nama wanatowan, wanatowan!”
14Sawar yawasih ma’anih kwafe’en etei fanah hibora’ah hio, “Turobe!” regaregah ai’in yumatah aubabe hire hikwafir.

Copyright information for `AAI