c6.2-5Zec 1.8; 6.1-6
d6.8Jer 15.1-3; Ezk 5.12, 17; 14.21
h6.13Isa 34.4
j6.15Isa 2.10, 19, 21
l6.17Jol 2.11; Mal 3.2

Revelation of John 6

Kwahakwah

1 a  Imaibo buk etei seven hikwahen hi’inu’inLamb
6.1Iti Jesu Keriso, God ana for sheep natunabe, isan eo
ta bai bobotawiy aitin, naatu sawar yawasih ma’anih kwafe’en, ta fanan gunum na’atube e’af, “Kuna!”
2 c  Ayu anuwanuwhorse biyan kwes, tafanamaim orot uman few auman ma’am aitin. Naatu nati orot ukwarinamaim i kowasgold hiyara’ah sabuw rouw baigegsairihimih tit.

3Buk bairou’abin hikwah inu’inLamb bai kwibikwib ana veya, ayu sawar yawasih ma’anih bairou’abin e’afa’af fanan anowar eo, “Kuna!” 4Naatuhorse tabo biyan woun anababatun tafanamaim orot baibiyow kaiy hitin auman titit aitin. Nati orot i tafaram wanawanan tufuw bosairin wouyinin isan ana baibasit hitin, saise sabuw hitiyaso’aso’ar taiyuwih hitayuwih hitatarih hitimumurub isan.

5Buk baitounin hikwah inu’inLamb bai kwibikwib ana veya, ayu sawar yawasih ma’anih baitounin fanan anowar eo, “Kuna!” Ayu anuwanuwhorse biyan fufum tafanamaim orot uman siker rou’ab hitin bobotanen aitin. 6Naatu ayu nidun ta anonowar ana nowarin i sawar yawasih wanawanahimaim ta fananabe anowar eo, “Rafiy sum kikimin ana baiyan i veya ta’imon baiyan ana fofonin, naatu rafiy sum gidigidih tounu hai baiyan i veya ta’imon baiyan ana fofonin. Baise raiy naatuwine men kwani’afiyen!”

7Buk baikwafi’inin hikwah inu’inLamb bai kwibikwib ana veya, ayu sawar yawasih ma’anih baikwafi’inin fanan anowar eo, “Kuna!” 8 d  Ayu anuwanuwhorse biyan wair tafanamaim orot wabin Morob ma’am aitin, naatu orot ta wabin Morobana’efan ufunika i’ufunun hairi hinanan aitin. Iti orot rou’ab i tafaram wanawanan auwaraunane turin ana fofonin sabuw kaiyomaim tar morob isan, baimar botaitin isan, sawow yumatah ta ta, sigarafor yubih morob isan ana fair hitih.

9Buk baifive hikwah inu’inLamb kwibikwib ana veya, sabuw iyab God ana tur hibibinan isan, naatu hikukurereb isan hirouw himomorob, ayubih sibor ana gem babanamaim hima’am aitih. 10Naatu iti sabuw fanah aumetawat hirerey hio, “Regah fair maiyow kakafiyi naatu turobe anababatun! Regah
6.10saisewat wan kuyi aisa kubow
mar boro biy tafaram ana sabuw iyab aki hi’asbuni amomorob isan inibatiyih, aisa inabow baimakiy initih?”
11 f  Etei’imak faifuw kwes ta’ita’imon hifaramih hi’osen naatu hi’uwih, mar kafai kwanakaif, kwa hi’asbuni kwamomorob na’atube akir wairafih, taituwa, hinarouw hinamorob nan ana fofonin nab.

12 g  Buk bai six hikwah inu’inLamb bai kwibikwib ana veya, iriyoy gagamin na’in tit, veya matan fufum matar, watur tibifufum na’atube, sumar matan tutufin etei iwuwun rara matar, 13 h  maramaim daman hihururuwih me yan hire, fafou ro’oh ahiy wowog ebabin tibihururuwih na’atube. 14 i  Fef tafifirorow na’atube mar taiyuwin firorow menika in, oyaw etei naatu nuw etei hai efanamaim sa’asa’abin hin.

15 j  Imaibo tafaram ana aiwob, orot wabih gagamih, baiyow hai ukwarih, sabuw sawar wairafih, sabuw fairih, akirwairafih, sabuw iyab men akir wairafih, etei hinunuw oyaw an watu wanawanah hirun, naatu kabay wa’aroh hirun hiwa’ir. 16 k  Imaibo hi’af ra’at oyaw naatu kabay toto hi’uwih re tounihimih hio, “Men akokok orot urama’ama afe’en ema’am matanamaim anama naatuLamb ana yaso’ar wanawanan anarun. 17 l  Anayabin hai yaso’ar gagamin ana veya i natitaka, naatu yait boro iti yaso’ar nanafut?”

Copyright information for `AAI